Ville du ansætte dig selv

For noget tid siden skrev jeg et oplæg på Linkedin baseret på “Når ledelse skaber arbe­jd­slyst 2017”; en rap­port udar­be­jdet omkring sam­men­hæn­gen mellem ledelse og arbejdslyst.

42% vil ikke ansætte deres egen leder!

Jeg fremhævede en speciel under­søgelse, der vis­er at 42% af de adspurgte medar­be­jdere ikke ville ansætte deres egen led­er! I mine øjne et over­rask­ende højt tal!

Jeg har per­son­ligt ikke tidligere overve­jet dette spørgsmål, men jeg indrøm­mer, at når jeg tænker efter, er jeg på ingen måde i tvivl om, hvem af mine tidligere ledere, jeg ville ansætte og til hvad. Når jeg tænker tilbage på mine tidligere arbe­jd­spladser, er der også en direk­te sam­men­hæng, mellem min arbe­jds­glæde eller man­glende arbe­jds­glæde, og mit forhold til min leder.

Jeg sled os alle ned

Nogle af dem ville jeg ansætte, men på andre områder end som led­er. Rent fak­tisk må jeg også indrømme, at jeg tvivler på, om jeg ville have ansat mig selv, i min tidligere udgave, med man­glende forståelse for trivsel, og meget stor fokus på målet. De gode resul­tater lev­erede mit team og jeg, men jeg sled os alle ned.

Pisk og gulerod som ledelsesform

Den­gang var jeg uvi­dende omkring hjer­nens helt unikke opbygn­ing. Selv blev jeg ledet med skifte­vis gulerod og pisk, jeg blev manip­uleret og jeg manip­ulerede videre. Jeg bragte min led­ers ledelses­form ukri­tisk videre i organisationen.

Ledelsens ans­var at vise vejen

I dag ved jeg, at det er ledelsens ans­var at vise vejen. Jeg ved, at hjer­nen er en unik stør­relse, som vi kan få fuld udnytte af, ved at fodre den med opnåelige mål, et tilpas­set infor­ma­tion­sniveau, og en tilpas­set sværhedsgrad.

Din hjerne er en muskel

Jeg ved, at hjer­nen er en muskel, og at det vi træn­er, styrk­er vi. Vi tænker i gen­nem­snit 60.000 tanker hver eneste dag, og ca. 80% af disse tanker  er ensartet. Præ­cis der­for er det vigtigt at have fokus på, hvilke type infor­ma­tion­er vi fylder vores medar­be­jders hjern­er med.

Denne viden er afgørende for, hvor­dan jeg opfat­ter og under­vis­er i trivsel i dag. Jeg men­er, at let­forståelig og håndter­bar viden og ind­sigt i hjer­nens opbygn­ing, kan være afgørende fak­tor­er for at øge arbe­jd­splad­sens trivsel.

Skabe end­nu mere trivsel med min viden

I dag er jeg stolt af at tilbyde min viden til arbe­jd­spladser. Så stolt, at jeg forsøger at skabe end­nu flere med samme viden, gen­nem min uddan­nelse til stress- og trivselsrådgiver.

Hvor­dan ser det ud for dig, ville du egentlig ansætte dig selv?

Hvis du tænker, at ind­sigt og viden i hjer­nen kunne være med til at hæve din markedsvær­di, så læs mere om min uddan­nelse til stress- og trivselsrådgiver.