Bliv certificeret stressrådgiver

Som stress­råd­giv­er kan du være med til at fore­bygge stress, og øge bal­an­cen mellem pri­vatliv og arbe­jde på din arbe­jd­splads, eller bruge din viden som råd­giv­er.

Når du er færdig med din cer­ti­fi­cer­ing, har du en bred viden om stress og trivsel. Du kan formi­dle og omdanne din viden til prak­sis. Desu­den får du kend­skab til hånd­gri­belige tilt­ag, der kan være med til at øge trivslen på en arbe­jd­splads. Læs og down­load brochure om uddan­nelsen (pdf)

 

Det får du på certificeringen til stressrådgiver

Stress­råd­givercer­ti­fi­cerin­gen er opdelt i fire mod­uler af hver 2 dage, som giv­er dig en viden, du kan bruge i prak­sis. På mod­ulerne arbe­jder vi under føl­gende over­skrifter:

  • Stress — din egen og andres
  • Fore­byggelse — rolle­fordel­ing og ind­satser
  • Formidling — bryd med tabuet om stress
  • Din frem­tidig rolle — din værk­tøjskasse

Mellem kur­sus­da­gene har du mulighed for at sparre med mig en-til-en via Skype og med dine med­kur­sis­ter på en fælles Face­book-gruppe.

Det kan du som stressrådgiver

Først og fremmest får du en grundig gen­nem­gang af forskel­lige teori­er, som styrk­er din viden om stress og trivsel. De teori­er, ned­bry­der vi sam­men, til prak­tiske værk­tø­jer, du kan bruge pos­i­tivt i din råd­givn­ing. Et vigtigt ele­ment i cer­ti­fi­cerin­gen er, at du mellem mod­ulerne har tid til at øve dig, og imple­mentere din viden lidt ad gan­gen, så den bliv­er en inte­gr­eret del af dine værk­tø­jer.

Som cer­ti­fi­ceret stress­råd­giv­er har du et godt ind­b­lik i, og forståelse for begre­ber som stresspoli­tik og stresshånd­bog. Sam­tidig er du klædt på til at holde infor­ma­tive oplæg om trivsel og stress. Du bliv­er med andre ord bedre rustet, til at være med til, at styrke trivslen og holde dig selv og andre på sporet.

Undervisningen foregår i Århus og København

 

 

 

 

 

Hold IIII Århus Del I: 17. — 18. sep­tem­ber 2018 samt 30. — 31. okto­ber 2018
Hold IIII Århus Del II: 28. — 29. Novem­ber 2018 samt 9. — 10. jan­u­ar 2019

Cer­ti­fi­cer­ing 30. jan­u­ar 2019 

Læs mere om kur­susst­edet i Århus

Hold IIIII Week­ender i Århus eller kbh. 

Hold II Århus Del I: 29. — 30. novem­ber 2017 samt 22. — 23. jan­u­ar 2018 — igang
Hold II Århus Del II: 19. — 20. marts 2018 samt 8. — 9. maj 2018 — i gang

Hold III Køben­havn Del I: 16. – 17. jan­u­ar og 13. – 14. marts 2018 — Sid­ste tilmeld­ing i næste uge
Hold III Køben­havn Del II: 25. — 26. april og 6. — 7. juni 2018

Skønne kur­sus­lokaler på Lange­bro­gade 1, 1411 Køben­havn K.

Kon­takt os for detal­jer om opstart. Læs og down­load brochure om uddan­nelsen (pdf)

Din investering i uddannelsen

Kr. 14.500 incl. moms per Del for pri­vate
Kr. 14.500 excl. moms per Del for virk­somhed­er

Har du lyst til at blive klogere på trivsel og hjælpe dine kol­leger eller klien­ter med at fore­bygge stress? Bliv cer­ti­fi­ceret stress­råd­giv­er. Tilmeld dig næste hold på pia@beati.dk eller 71 72 91 72

Vil du vide mere om din under­vis­er, kan du læse om min bag­grund her

Er du intresseret i en dybere mod­ulbeskriv­else, kan du se den her

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev