Så fandt du vejen til vores uddannelser — det glæder os.

Det fortæller os nem­lig, at du har en stor inter­esse i trivsel og arbe­jds­glæde. Du har i en læn­gere peri­ode inter­esseret dig for fel­tet og ønsker, at det skal være en helt cen­tral del af dit arbejde.

Du har et bræn­dende ønske om at få evi­dens­baseret viden indar­be­jdet i din værk­tøjskasse, uanset om du fre­madret­tet vil arbe­jde med trivsel og stress på et overord­net plan, eller mere konkret vil være med til at fore­bygge og behan­dle det hands on.

Hvis vi har ret, så er du lan­det helt rigtigt her og til sep­tem­ber går det løs igen, hvor vi udby­der både stress­råd­giverud­dan­nelsen samt vores nye lederuddannelse.


”Det farlige kom­mer ned på jor­den. Pia er fan­tas­tastisk til at formi­dle både fagligt og per­son­ligt. Hun skaber en god syn­er­gi på hold­et, sam­ler hold­ets forskel­lighed­er og skaber nogle gode ram­mer, for at kur­sis­terne får mest muligt med hjem.

Joan Skjold,
Selvstændig ter­apeut

Læs mere »


Lige her får du mulighed for at gøre en kæmpe forskel indenfor arbejdsmiljø

Allerede i dag har du kend­skab til stress og trivsel, men vi kan give dig mere. Konkret viden og hands on red­sk­aber, der vil øge dine forud­sæt­ninger for at kunne være med til, at sætte arbe­jdsmiljøet på dagsordenen.

Det vil vi gøre gen­nem disse cer­ti­fi­cerede uddan­nelser, hvor du bliv­er klædt på til, at kunne håndtere nuti­dens hverdag samt skabe trivsel for både dig selv og andre.

En cer­ti­fi­ceret stress­råd­giv­er for­mår at råd­give om svære og tabube­lagte emn­er — jord­nært og i øjen­højde. Uddan­nelsen klæder dig på til at kunne skabe moti­va­tion til foran­dring både for dig selv, kol­le­gaer og/eller medar­be­jdere. Formidling og fore­byggelse vil være store områder i uddan­nelsen med undgangspunkt i at opnå forståelse for hjer­nen, stress og trivsel.

En cer­ti­fi­ceret trivsel­sled­er for­mår at lede og kan håndtere svære og tabube­lagte emn­er — jord­nært og i øjen­højde. Uddan­nelsen klæder dig på til at skabe moti­va­tion til foran­dring både for dig selv, kol­le­gaer og/eller medar­be­jdere. Ledelse og fore­byggelse vil være store områder i uddan­nelsen med undgangspunkt i at opnå forståelse for hjer­nen, stress og trivsel.

Hvis du vil have mulighed for at komme med på hold­et, så skriv dig på ven­telis­ten. Det er helt uforplig­tende, men giv­er dig et for­spring, hvis du ønsker at arbe­jde i dyb­den med dig selv som led­er med fokus på trivsel. Næste opstart på begge uddan­neelser er til sep­tem­ber i Århusområdet.


”Det jeg godt kan lide er, at man i høj grad selv er med­spiller. Jo mere man selv aktivt arbe­jder med de red­sk­aber, man får fra mod­ul til mod­ul, jo større robus­thed får man, og desto bedre bliv­er man helt naturligt til at kunne
hjælpe andre.”

Rikke Due,
HR Coor­di­na­tor

Læs mere »


Uddan­nelserne er til dig der:

● Vil have både hjertet og hjer­nen med på arbejde.

● Ønsker viden til at skabe en bedre bal­an­cen mellem pri­vatliv og arbe­jde både for dig selv, dine kol­le­gaer og/eller dine medarbejdere.

Du bræn­der allerede for at skabe et godt arbe­jdsmiljø, og har et ønske om at tileg­ne dig hånd­gri­belige værk­tø­jer, der kan gøre en pos­i­tiv forskel for din egen og andres arbejdsglæde.

Læs og down­load brochure om  stress­råd­giverud­dan­nelsen (pdf)

Brochuren om lederud­dan­nelsen er på vej.

Uddan­nelserne er ikke til dig der: 

● Har behov for at gøre stress og trivsel kom­pliceret og abstrakt.

● Gerne vil under­holdes, og trænger til en pause fra hverdagen.

Dit udbytte af uddan­nelserne kræver, at du byder ind med egne erfaringer og kræver en invester­ing af både tid og ener­gi, så du skal være klar til at gøre en indsats.

Vi er klar til at klæde dig på, og det bliv­er du. Et vigtigt ele­ment i uddan­nelserne er, at du mellem mod­ulerne har tid til at øve dig, og dermed imple­mentere din viden lidt ad gan­gen, så den bliv­er en inte­gr­eret del af dine værktøjer.

Mellem hvert mod­ul vil der blive afholdt et online møde, som vil sikre din løbende vækst.


”Det har givet mig nye vin­kler, og især organ­i­sa­tio­nens syn­spunkt har været vigtig for mig at få med. Jeg har fået sam­fund, organ­i­sa­tion og indi­vid koblet sammen.”

Lis­sen Højrup Munch,
Arkitekt

Læs mere >


Dit udbytte — din fortjeneste

Først og fremmest får du en grundig gen­nem­gang af forskel­lige evi­dens­baserede forskn­ing­ste­ori­er, som styrk­er din viden om stress og trivsel. Teori­er ned­bry­der vi sam­men til prak­tiske værk­tø­jer, du kan bruge pos­i­tivt i din ledelse.

Du får sam­tidig de teknikker og red­sk­aber, som vi selv anven­der til at øge arbe­jds­glæ­den hos vores kun­der, der tæller flere kom­muner og pri­vate virksomheder.

Efter uddan­nelsen har du et godt ind­b­lik i, og forståelse for begre­ber som hjer­nen, ledelse, stress og trivsel. Du bliv­er med andre ord bedre rustet, til at være med til, at styrke trivslen og holde dig selv og andre på sporet.


”Jeg under­vis­er nogle hold, som er psykisksårbare og har været gen­nem et stress-for­løb. Det er ret fedt at have den oplevelse, at det,jeg har lært indtil videre på kurset, er nogetjeg virke­lig kan bruge.”

Camil­la Schmidt,
Fysioterapeut

Læs mere »


Helt konkret arbejder vi med følgende fire overskrifter på

Stressrådgiveruddannelsen:

Mod­ul 1: Stress — din egen og andres

Kend­skab til sig selv er en af grund­stenene bag en god stress- og trivsel­sråd­giv­er. Der­for er udgangspunk­tet for uddan­nelsen, at du får et godt kend­skab til dine egne coop­ingstrate­gi­er og stres­sor­er. Et andet vigtigt udgangspunkt er at opbygge en grundlæggende og dyb­degående forståelse for stress, der i sit udgangspunkt er et kom­plekst fænomen. På kurset sigter vi der­for mod at gøre emn­er som stress, trivsel og hjer­nen sim­ple —  uden at faglighe­den går tabt.

Du får:

 • Grundigt ind­b­lik i dit eget fundament
 • Forskn­ings­baseret viden om hjernen
 • Viden om årsager, symp­tomer og sig­naler på stress og trivsel
 • Coop­ingstrate­gi­er – kort og langsigtet
Mod­ul 2: Fore­byggelse — rolle­fordel­ing og indsatser

Stress- og trivsel­sråd­giv­eren har et dybt kend­skab til, hvad der skaber det gode arbe­jdsmiljø og evn­er at råd­give med respekt for mod­tagerens situation.

Du får:

 • Viden om det gode arbejdsmiljø
 • Metoder til fore­byggelse af stress
 • Værk­tø­jer til råd­givn­ing af stressramte
 • Træn­ing i rådgivning
 • Metoder til krisehåndtering

Øvelser — gruppe såv­el som eget arbejde

Mod­ul 3: Formidling — bryd med tabuet om stress

Vores suc­ces på arbe­jd­splad­sen afhænger af vores evne til at formi­dle og bryde med tabuer. Der­for skal du naturligvis have et ind­b­lik i, og red­sk­aber til, suc­ces­fuld formidling.

Du får:

 • Metoder til formidling af svære og tabube­lagte emner
 • Intro­duk­tion til stress­bered­skab, ‑poli­tik og – håndbog.
 • Træn­ing i at afholde fore­drag om rel­e­vante emner.
Mod­ul 4: Din frem­tidi­ge rolle — din værktøjskasse

Som Stress- og trivsel­sråd­giv­er bliv­er du med din viden det naturlige bindeled mellem men­nesker. Du får et bredt arbe­jds­felt og skal naturligvis være klædt på til de tænke­lige situationer.

Du får:

 • En per­son­lig værktøjskasse
 • Spør­geteknikker
 • Forståelse for din frem­tidi­ge rolle
 • Ind­b­lik i forskn­ings­baseret hjernetræning

Lederuddannelsen:

Undervisererne

På uddan­nelsen vil du blive under­vist af Pia Kjel­strøm Bruhn. Siden 2013 har hun udelukkende beskæftiget sig med stress og trivsel i virk­somhed­er, kom­muner, insti­tu­tion­er, foreninger og i pri­vat regi. Heri­gen­nem har hun fået et bredt ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing. Hun har arbe­jdet med stressede ansat­te på alle niveauer, deres kol­le­gaer, pårørende og chefer.

Hun er uddan­net eksportin­geniør og har 15 års erfar­ing i ledelse, kom­mu­nika­tion, formidling og salg. I en årrække har hun sid­det med i led­er­grup­pen i en større inter­na­tion­al virksomhed.

I 2012 mødte hun selv muren, og det er blandt andet deri­gen­nem, hun har fået det dyb­degående kend­skab til stress. På to døgn gik hun fra at være fuldt arbe­jds­dygtig, til ikke at vide, hvem hun selv var. Grad­vist havde hun fået det dårligere både fysisk og psykisk, men hen­des plud­selige sam­men­brud, kom som et stort chok for alle.

Efter mødet med stress val­gte hun i 2014 at blive cer­ti­fi­ceret stress­coach fra Matzau Erhvervsp­sykologers stress­coachud­dan­nelse, og sid­ste år grund­lagde hun Stress- og trivsel­sråd­giverud­dan­nelsen. Hun ønsker at videre­formi­dle den viden og sprede de red­sk­aber, som hun selv og hen­des arbe­jd­splads stod og manglede.

Pia er i 40-erne, gift og mor til 2 piger samt bonus­mor til 2 teenagere. Per­son­lig er hun pos­i­tiv, mål­ret­tet og handlingsorienteret.

 


Pia er rigtig god til at kom­mu­nikere kom­plekse forhold på en sim­pel måde og ved brug af visuelle hjælpemi­dler og konkrete eksem­pler, som alle kan iden­ti­fi­cere sig med.”

Louise Kjel­strøm,
yoga-instruk­tør og stress­råd­giv­er
hos Be You Yoga 

Læs mere »


På uddan­nelsen vil du også blive under­vist af Kirsten Wiss­ing. Siden 2013 har hun beskæftiget sig med trivsel og ledelse i virk­somhed­er, kom­muner samt uddan­nelsesin­sti­tu­tion­er. Hun under­vis­er i kom­mu­nika­tion, ledelse og strate­gi såv­el online som i organ­i­sa­tion­erne. Bag sig har Kirsten mange års erhvervser­far­ing inden for kom­mu­nika­tion, mar­ket­ing og ledelse. Deru­dover har hun mange års erfar­ing med under­vis­ning i pri­vate og offentlige virk­somhed­er, på uni­ver­siteter og andre højere læreanstalter.

Hun er uddan­net Cand. Negot samt jour­nal­ist og har arbe­jdet som foto­jour­nal­ist ved siden af sin under­vis­ning. Deru­dover har hun en pæd­a­gogisk uddan­nelse og er pro­fes­sionel vejled­er i pæd­a­gogik og didak­tik.  På ledelses­plan har Kirsten været en del af direk­tio­nen på en større arbejdsplads.

I 2006 mødte hun muren med en kom­bi­na­tion af kraftig hjern­erys­telse og efter­føl­gende stress syg­dom, og det er blandt andet deri­gen­nem, hun har fået kend­skab til stress og den påvirkn­ing, det giv­er at være langtidssygemeldt.

Efter flere års kamp med at komme tilbage på arbe­jds­markedet, er hun i dag bev­idst om de mange føl­gevirkninger, der kom­mer af hjern­erys­telse og stress både men­talt og fysisk. Hun ønsker i sin under­vis­ning og råd­givn­ing af ledere at videre­formi­dle den viden, der er brug for, for at skabe ram­merne for en sund og god arbe­jd­splads og dagligdag for led­erne selv og for deres medarbejdere.

Kirsten er i 50’erne, gift og mor til 2 vok­sne børn. Deru­dover har hun 3 vok­sne bonus­børn. Som per­son er hun imødek­om­mende, lyt­tende og engageret.

Hvor og hvornår

Under­vis­nin­gen foregår i Skan­der­borg og Københavnsområdet.

Der er 4 mod­uler af hver 2 dage på inter­nat med over­nat­ning i enkeltværelse. Alle dage under­vis­es fra 9 til 16.  Vi sikr­er naturligvis, at din hjerne får lækker ener­gi i løbet af dagen med let mor­gen­mad, skøn frokost, efter­mid­dagshygge samt sørg­er for at din væske­bal­ance er intakt.

Dato­er for Hold 1 til lederud­dan­nelsen ved Skan­der­borg sø

Mod­ul I og II: 12. — 13. novem­ber og 17. ‑18. decem­ber 2019
Mod­ul III og IIII: 14. — 15. jan­u­ar 2020 og 11. — 12. feb­ru­ar 2020
Skan­der­borg cer­ti­fi­cer­ing: marts 2020

Dato­er for Hold 5 til Stress- og trivsel­sråd­giv­er ved Skan­der­borg sø

Mod­ul I og II: feb­ru­ar og marts 2020
Mod­ul III og IIII: april og maj 2020
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: juni 2020

Dato­er for Hold 2 til lederud­dan­nelsen i Storkøbenhavn
Mod­ul I og II: marts og april 2020
Mod­ul III og IIII: maj og juni 2020
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: juni 2020

Dato­er for Hold 6 til Stress­råd­giverud­dan­nelsen i Storkøbenhavn
Mod­ul I og II: efterår 2020
Mod­ul III og IIII: efterår 2020
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: start decem­ber 2020

Kon­takt os for detal­jer om opstart. Læs og down­load brochure om stress­råd­giverud­dan­nelsen (pdf)

Pris

Hvad kan en opgrader­ing af viden og red­sk­aber, 8 under­vis­nings­dage, erfa­grup­per, per­son­lig værk­tøjskasse, der gør dig i stand til at gå direk­te ud at fore­bygge og formi­dle viden om stress og trivsel koste?

Det er svært at vur­dere, men med vores pris på kr. 42.500 ex moms lig­ger vi markant under de dyreste på markedet.

Uddan­nelserne tilby­des i dag udelukkende som inter­natophold i unikke loka­tion­er ved Skan­der­borg sø eller i Storkøben­havn, da du her for mulighed for at lukke dig inde i vores lille ver­den og på den måde få mest muligt ud af uddannelsen.

Er du klar til at blive klogere på trivsel og hjælpe dine kol­leger eller klien­ter med at fore­bygge stress, så tilmeld dig her den uforplig­tende ven­teliste, og bliv en af de første til at blive ori­en­teret om næste holdstart?

For spørgsmål står Pia klar på pia@beati.dk eller 71 72 91 72

Er du inter­esseret i en dybere mod­ulbeskriv­else på stress­råd­giverud­dan­nelsen, kan du se den her

Er du inter­esseret i en dybere mod­ulbeskriv­else på lederud­dan­nelsen kan du se den her

Kom på venteliste

Udfyld for­mu­la­ren neden­for og kom på venteliste.

Ven­teliste

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev