Så fandt du vejen til vores uddannelser og Beati — det glæder os.

Det fortæller os nem­lig, at du har en stor inter­esse i trivsel og arbe­jds­glæde. Du har i en læn­gere peri­ode inter­esseret dig for fel­tet og ønsker, at det skal være en helt cen­tral del af dit arbe­jde.

Du har et bræn­dende ønske om at få evi­dens­baseret viden indar­be­jdet i din værk­tøjskasse, uanset om du fre­madret­tet vil arbe­jde med trivsel og stress på et overord­net plan, eller mere konkret vil være med til at fore­bygge og behan­dle det hands on.

Hvis vi har ret, så er du lan­det helt rigtigt her og til sep­tem­ber går det løs igen.


”Stress­råd­giverud­dan­nelsen var en god mulighed for mig for at fordybe mig i nuancer, symp­tomer og sam­men­hænge, og på den måde få et bredere kend­skab til stressens ver­den.”

Joan Skjold,
Selvstændig ter­apeut

Læs mere »


Lige her får du mulighed for at gøre en kæmpe forskel indenfor arbejdsmiljø

Allerede i dag arbe­jder du med per­son­ale- eller pro­jek­tledelse og har du kend­skab til stress og trivsel.

Men vi kan give dig mere. Konkret viden og hands on red­sk­aber, der vil øge dine forud­sæt­ninger for at kunne være med til, at sætte arbe­jdsmiljøet på dag­sor­de­nen.

Det vil vi gøre gen­nem disse cer­ti­fi­cerede stress- og trivsel­sud­dan­nelser, hvor du bliv­er klædt på til, at kunne håndter­er nuti­dens hverdag samt skabe trivsel for både dig selv og dine medar­be­jdere.

En cer­ti­fi­ceret stress- og trivsel­sled­er for­mår at lede og kan håndter­er svære og tabube­lagte emn­er — jord­nært og i øjen­højde. Sam­tidig kan du skabe mod og moti­va­tion til foran­dring både for dig selv, kol­le­gaer og/eller medar­be­jdere.

Hvis du vil have mulighed for at komme med på hold­et, så skriv dig på ven­telis­ten. Det er helt uforplig­tende, men giv­er dig et for­spring, hvis du ønsker at arbe­jde i dyb­den med dig selv som led­er med fokus på trivsel. Næste opstart er til sep­tem­ber i Århus


”Det jeg godt kan lide er, at man i høj grad selv er med­spiller. Jo mere man selv aktivt arbe­jder med de red­sk­aber, man får fra mod­ul til mod­ul, jo større robus­thed får man, og desto bedre bliv­er man helt naturligt til at kunne
hjælpe andre.”

Rikke Due,
HR Coor­di­na­tor

Læs mere »


Uddan­nelsen er til dig der:

● Vil have både hjertet og hjer­nen med i led­er­rollen

● ønsker viden til at skabe en bedre bal­an­cen mellem pri­vatliv og arbe­jde både for dig selv, dine kol­le­gaer og/eller dine medar­be­jdere.

Typisk vil du arbe­jde med HR, ledelse, pro­jek­teledelse, arbe­jdsmiljø, eller vejled­ning.

Du bræn­der allerede for at skabe et godt arbe­jdsmiljø, og har et ønske om at tileg­ne dig hånd­gri­belige værk­tø­jer, der kan gøre en pos­i­tiv forskel for din egen og andres arbe­jds­glæde.

Læs og down­load brochure om uddan­nelsen (pdf)

Uddan­nelsen er ikke til dig der:

● har behov for at gøre stress og trivsel kom­pliceret og abstrakt.

● gerne vil under­holdes, og trænger til en pause fra hverda­gen.

Dit udbytte af uddan­nelsen kræver, at du byder ind med egne erfaringer. Uddan­nelsen kræver en invester­ing af både tid og ener­gi, så du skal være klar til at gøre en ind­sats.

Vi er klar til at klæde dig på, og det bliv­er du. Et vigtigt ele­ment i uddan­nelsen er, at du mellem mod­ulerne har tid til at øve dig, og dermed imple­mentere din viden lidt ad gan­gen, så den bliv­er en inte­gr­eret del af dine værk­tø­jer.


”Det har givet mig nye vin­kler, og især organ­i­sa­tio­nens syn­spunkt har været vigtig for mig at få med. Jeg har fået sam­fund, organ­i­sa­tion og indi­vid koblet sam­men.”

Lis­sen Højrup Munch,
Arkitekt

Læs mere >


Dit udbytte — din fortjeneste

Først og fremmest får du en grundig gen­nem­gang af forskel­lige evi­dens­baserede forskn­ing­ste­ori­er, som styrk­er din viden om ledelse, stress og trivsel. Teori­er ned­bry­der vi sam­men til prak­tiske værk­tø­jer, du kan bruge pos­i­tivt i din ledelse.

Du får sam­tidig de teknikker og red­sk­aber, som vi selv anven­der til at øge arbe­jds­glæ­den hos vores kun­der, der tæller flere kom­muner og pri­vate virk­somhed­er.

Efter uddan­nelsen har du et godt ind­b­lik i, og forståelse for begre­ber som hjer­nen, ledelse, stress og trivsel. Du bliv­er med andre ord bedre rustet, til at være med til, at styrke trivslen og holde dig selv og andre på sporet.


”Jeg under­vis­er nogle hold, som er psykisksårbare og har været gen­nem et stress-for­løb. Det er ret fedt at have den oplevelse, at det,jeg har lært indtil videre på kurset, er nogetjeg virke­lig kan bruge.”

Camil­la Schmidt,
Fys­ioter­apeut

Læs mere »


Helt konkret arbejder vi med følgende fire overskrifter:

Stress — din egen og andres

Kend­skab til sig selv er en af grund­ste­nen bag en god stress- og trivsel­sråd­giv­er. Dette tager vi meget ser­iøst hos Beati, og der­for sikre vi, at du får et godt kend­skab til dine egne coop­ingstrate­gi­er og stres­sor­er. En anden er forståelsen, og her forsøger vi hver eneste dag at for­sim­ple emn­er som stress, trivsel og hjer­nen uden at faglighe­den går tabt.

Du får:

 • Grundigt ind­b­lik i dit eget fun­da­ment
 • Forskn­ings­baseret viden om hjer­nen
 • Viden om årsager, symp­tomer og sig­naler på stress og trivsel
 • Coop­ing- strate­gi­er – kort og langsigtet
Fore­byggelse — rolle­fordel­ing og ind­satser

Stress- og trivsel­sråd­giv­eren har et dybt kend­skab til, hvad der skaber det gode arbe­jdsmiljø og evn­er at råd­give med respekt for mod­tagerens sit­u­a­tion.

Du får:

 • Viden om det gode arbe­jdsmiljø
 • Metoder til fore­byggelse af stress
 • Værk­tø­jer til råd­givn­ing af stress­ramte
 • Træn­ing i råd­givn­ing
 • Metoder til krise­hånd­ter­ing

Øvelser — gruppe såv­el som eget arbe­jde

Formidling — bryd med tabuet om stress

At kunne formi­dle og bryde med tabuer, står bag vores suc­ces på arbe­jd­splad­serne, der­for skal du naturligvis have et ind­b­lik og red­sk­aber til suc­ces­fuld formidling.

Du får:

 • Metoder til formidling af svære og tabube­lagte emn­er
 • Intro­duk­tion til stress­bered­skab, -poli­tik og – hånd­bog.
 • Træn­ing i at afholde fore­drag om rel­e­vante emn­er.
Din frem­tidi­ge rolle — din værk­tøjskasse

Som Stress- og trivsel­sråd­giv­er bliv­er du med din viden det naturlige bindeled mellem men­nesker. Du får et bredt arbe­jds­felt, og skal naturligvis være klædt på til de tænke­lige sit­u­a­tion­er.

Du får:

 • En per­son­lig værk­tøjskasse
 • Spør­geteknikker
 • Forståelse for din frem­tidi­ge rolle
 • Ind­b­lik i forskn­ings­baseret hjer­netræn­ing

Underviseren

På uddan­nelsen vil du blive under­vist af Pia Kjel­strøm Bruhn. Siden 2013 har hun udelukkende beskæftiget sig med stress og trivsel i virk­somhed­er, kom­muner, insti­tu­tion­er, foreninger og i pri­vat regi. Heri­gen­nem har hun fået et bredt ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing. Hun har arbe­jdet med stressede ansat­te på alle niveauer, deres kol­le­gaer, pårørende og chefer.

Hun er uddan­net eksportin­geniør og har 15 års erfar­ing i ledelse, kom­mu­nika­tion, formidling og salg. I en årrække har hun sid­det med i led­er­grup­pen i en større inter­na­tion­al virk­somhed.

I 2012 mødte hun selv muren, og det er blandt andet deri­gen­nem, hun har fået det dyb­degående kend­skab til stress. På to døgn gik hun fra at være fuldt arbe­jds­dygtig, til ikke at vide, hvem hun selv var. Grad­vist havde hun fået det dårligere både fysisk og psykisk, men hen­des plud­selige sam­men­brud, kom som et stort chok for alle.

Efter mødet med stress val­gte hun i 2014 at blive cer­ti­fi­ceret stress­coach fra Matzau Erhvervsp­sykologers stress­coachud­dan­nelse, og sid­ste år grund­lagde hun Stress- og trivsel­sråd­giverud­dan­nelsen. Hun ønsker at videre­formi­dle den viden og sprede de red­sk­aber, som hun selv og hen­des arbe­jd­splads stod og man­glede.

Pia er i 40-erne, gift og mor til 2 piger samt bonus­mor til 2 teenagere. Per­son­lig er hun pos­i­tiv, mål­ret­tet og han­dling­sori­en­teret.


Pia er rigtig god til at kom­mu­nikere kom­plekse forhold på en sim­pel måde og ved brug af visuelle hjælpemi­dler og konkrete eksem­pler, som alle kan iden­ti­fi­cere sig med.”

Louise Kjel­strøm,
yoga-instruk­tør hos Fys­io­Dan­mark

Læs mere »


Hvor og hvornår

Under­vis­nin­gen foregår i Århus og Køben­havn­som­rådet.

Der er 4 mod­uler af hver 2 dage på retreat med over­nat­ning i enkeltværelse. Alle dage under­vis­es fra 9 til 16.  Vi sikr­er naturligvis, at din hjerne får lækker ener­gi i løbet af dagen med let mor­gen­mad, skøn frokost, efter­mid­dagshygge samt sørg­er for at din væske­bal­ance er intakt.

Dato­er for Hold 5 i Århus

Mod­ul I og II: sep­tem­ber og okto­ber 2019
Mod­ul III og IIII: novem­ber 2019 og decem­ber 2020
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: jan­u­ar 2020

oer for Hold 6 i Køben­hanv
Mod­ul I og II: jan­u­ar og feb­ru­ar 2020
Mod­ul III og IIII: marts og april 2020
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: maj 2020

Kon­takt os for detal­jer om opstart. Læs og down­load brochure om uddan­nelsen (pdf)

Pris

Hvad kan en opgrader­ing af viden og red­sk­aber, 8 under­vis­nings­dage, erfa­grup­per, per­son­lig værk­tøjskasse, der gør dig i stand til at gå direk­te ud at fore­bygge og formi­dle viden om stress og trivsel koste?

Det er svært at vur­dere, men med vores pris på kr. 42.000 ex moms lig­ger vi markant under de dyreste på markedet.

Vi anbe­faler, at du laver uddan­nelsen til et inter­natophold på Hotel Hel­nan, da du her for mulighed for at lukke dig inde i vores lille ver­den og på den måde få mest muligt ud af uddan­nelsen. Det vil være muligt at få over­nat­ningerne bereg­net med i uddan­nelses­ge­byret.

Er du klar til at blive klogere på trivsel og hjælpe dine kol­leger eller klien­ter med at fore­bygge stress, så tilmeld dig her den uforplig­tende ven­teliste, og bliv en af de første til at blive ori­en­teret om næste hold­start?

For spørgsmål står Pia klar på pia@beati.dk eller 71 72 91 72

Er du inter­esseret i en dybere mod­ulbeskriv­else, kan du se den her

Kom på venteliste

Udfyld for­mu­la­ren neden­for og kom på ven­teliste.

Ven­teliste

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev