Bliv certificeret trivselsleder

Som cer­ti­fi­ceret trivsel­sled­er for­mår du at håndtere svære og tabube­lagte emn­er — jord­nært og i øjen­højde. Du får en grundig forståelse for hjer­nen, ledelse og trivsel, der gør dig i stand til både at formi­dle om, råd­give i og fore­bygge stress hos dine medarbejdere. 

Opbygnin­gen af uddan­nelsen sikr­er sam­tidig, at du får en forståelse for dig selv og din rolle som led­er. Alt sam­men noget, der afspe­jles direk­te på bundlin­jen som et resul­tat af færre sygedage og højere arbe­jds­glæde hos dig selv og dine medarbejdere. 

Down­load brochuren om trivsel­sled­er-uddan­nelsen via dette link. 


Uddannelsens opbygning

Mod­ul 1: Hjer­nen, stress og trivsel
 • Ind­b­lik i, og forståelse for, hjer­nens reaktionsmønstre
 • Ind­b­lik i årsager til, og symp­tomer og sig­naler på, stress og mistrivsel
 • Ledelses­rollen — din per­son­lige rolle
 • Det gode arbejdsmiljø
Mod­ul 2: Fore­byggelse — rolle­fordel­ing og indsatser
 • Dit eget fun­da­ment med udgangspunkt i værk­tø­jet “Per­son­lige Stressprofiler”
 • Cop­ingstrate­gierne — brug på kort og lang sigt
 • Fore­byggelse af stress — metoder og målgrupper
 • Hånd­ter­ing af pressede og stress­ramte medarbejdere
 • Gen­nem­gang og træn­ing af værk­tø­jer i forbindelse med personalehåndtering
Mod­ul 3: Ledelse — kun­sten at lede
 • Hvad er hjer­nes­mart ledelse?
 • Ind­sat­som­råder, han­dle­plan og strategier
 • Dagligdagsledelse kon­tra krisehåndtering
 • Spør­geteknikker til afdækn­ing af svære emner
 • Intro­duk­tion til aktiv lyt­ning og feedback
Mod­ul 4: Din værk­tøjskasse — din frem­tidi­ge rolle
 • Afk­lar­ing af din frem­tidi­ge rolle 
  • Den sunde leder
  • Din arbe­jd­splads — gen­nem­gang af mulige frem­tidi­ge indsatsområder

Se en uddy­bende mod­ulbeskriv­else via dette link.


Hvor og hvornår

Under­vis­nin­gen foregår i unikke loka­tion­er ved Skan­der­borg Sø eller Storkøben­havn. Der er 4 mod­uler af hver to dage på inter­nat med over­nat­ning i enkeltværelser. Alle dage under­vis­es fra 9–16. Vi sikr­er naturligvis, at din hjerne får lækker ener­gi i løbet af dagen med let mor­gen­mad, skøn frokost, efter­mid­dagshygge og aftensmad. 

Opstart i Skan­der­borg i efteråret 2020
Mod­ul I: 2. — 3. september
Mod­ul II: 30. sep­tem­ber — 1. oktober
Mod­ul III: 28. — 29. oktober
Mod­ul IIII: 25. — 26. november
Cer­ti­fi­cer­ing: 16. december

Opstart i Køben­havn i foråret 2021
Mod­ul I: 13. — 14. januar
Mod­ul II: 3. — 4. februar
Mod­ul III: 3. — 4. marts
Mod­ul IIII: 24. — 25. marts
Cer­ti­fi­cer­ing: 15. april 

Bemærk: Uddan­nelsen tilby­des udelukkende som inter­natophold, da det giv­er bedst mulighed for ro til sam­men at dykke ned i teori­er og red­sk­aber og dermed få mest ud af uddannelsen. 


Pris og booking

42.500 kr. ekskl. moms. Prisen inklud­er­er over­nat­ning, mor­gen­mad, frokost og aftens­mad, bøger og kursusmateriale. 

Book din uddan­nelse ved at skrive til Pia Kjel­strøm Bruhn på: pia@beati.dk eller ringe på: 71 72 91 72.


Underviser: Stressrådgiver Pia Kjelstrøm Bruhn

Pia er oprindelig uddan­net eksportin­geniør og kom­mer med en ledelses­mæs­sig bag­grund fra erhvervs­livet. Hun har en bred palette af arbe­jd­ser­far­ing fra vores sund­hedssek­tor til under­vis­ning, kom­mu­nika­tion, salg og ledelse. I 2012 fik hun et stresskol­laps, brugte 1,5 år til at finde helt tilbage på arbe­jds­markedet og blev i 2013 uddan­net som stressve­jled­er hos Matzau Ehvervsp­sykologers Stresscoachuddannelse. 

Siden har Pia beskæftiget sig med hjer­nen, stress og trivsel, både som pri­va­tråd­giv­er, ekstern kon­sulent og under­vis­er på pri­vate og offentlige arbe­jd­spladser. Mødet med stress og arbe­jdet som stress­råd­giv­er har givet en uvur­derlig viden og ind­sigt i disse emn­er. Siden 2017 har hun kørt uddan­nelsen til stress­råd­giv­er, men har længe drømt om at skabe denne uddan­nelse mål­ret­tet ledere. Pia er i 40érne, gift og har to børn i skolealderen og to vok­sne bonusbørn.

Underviser: Ledelsesrådgiver Kirsten Wissing

Kirsten er oprindeligt uddan­net Cand Negot og jour­nal­ist med 25 års erfar­ing inden­for afsæt­ning, kom­mu­nika­tion, under­vis­ning og ledelse fra både det pri­vate erhvervs­liv, uni­ver­siteter og andre højere lære­anstal­ter. Deru­dover har hun en pæd­a­gogisk uddan­nelse og er pro­fes­sionel vejled­er i pæd­a­gogik og didak­tik samt lære­bogs­for­fat­ter. Sen­est har hun udviklet et online led­er­akade­mi på Niels Brock. 

I 2006 mødte hun muren med en kom­bi­na­tion af kraftig hjern­erys­telse og efter­føl­gende stress-syg­dom, og det er blandt andet deri­gen­nem, hun har fået kend­skab til stress og den påvirkn­ing, det giv­er at være langtidssygemeldt. I dag er hun bev­idst om de mange føl­gevirkninger, der kom­mer af hjern­erys­telse og stress — både men­talt og fysisk. Kirsten er i 50’erne, gift og mor til to vok­sne børn og tre vok­sne bonusbørn. 


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med på Facebook