Tag-arkiv: stressrådgiveruddannelse

Skriver du også mails om natten?

 

Det gjorde jeg også engang, fak­tisk ret ofte. Jeg havde bildt mig selv ind, at det var effektivt!

Jeg kan tydeligt huske, hvornår det start­ede. I de travle peri­oder mødte jeg ind til rigtigt mange mails fra min chef. I starten tænk­te jeg ikke så meget over det, det gav en kick­start på dagen. En dag, jeg kom­menterede det over­for hende, for­t­alte hun mig, at hun i de travle peri­ode arbe­jd­ede rigtig godt om nat­ten. Så fik hun sagerne ud af hov­edet og kunne sove roligt.  Præ­cis hvor­dan hun sagde det, husker jeg ikke, men jeg husker det bud­skab, som jeg tog ind.

At havde man travlt og ikke kunne finde ro, kan man tage nat­ten i brug. Det var sådan det startede…

Jeg ved, at hun på ingen måde ønskede at køre mig ud over kan­ten, og at det klarede vi i fæl­lesskab.  I dag kan jeg und­skylde os med, at vi på det tid­spunkt ikke vid­ste bedre.

Hvis du ønsker at forsætte med at arbe­jde både dag og nat, vil jeg anbe­fale dig at stoppe med at læse her. Så kan du i god tro forsætte i den ret­ning, men ønsker du at forstå, hvor­for det er en dårlig ide, så læs videre.

Det er ikke nemt at bryde en vane, det siges, at det tage 21 dage med fuld fokus naturligt at vælge den nye mulighed, men så burde det sværeste også være over­stået. Puha tænker du måske, det lyder uoverskuelig.

Måske lyder det fris­tende med 3 måned­er og som i mit til­fælde 2 år off-line, hvor du blot skal fokusere på at gen­finde dig selv. Men tro mig, da jeg sad der i sofaen helt paral­y­seret, ville jeg ønske, at jeg havde vist bedre og taget nogle andre valg.

Stresskol­laps, det sker ikke for mig 

Tænker du måske, sådan tænk­te jeg selv i mange år. Jeg så lidt ned på og havde ondt af de men­nesker, der havde fået stress. De var bare ikke robuste nok og havde ikke forstået, hvad det krævede at gøre karrierer.

Jeg kan ligeledes røbe, at der ikke er en eneste af mine første­gangs eller færdig behan­dlede stress­ramte, der har set det komme. Vi tænk­te alle sam­men, at vi skulle bare lige xyz og så bare lige xyz… Vi blev revet med af strømmen.

Men måske er du helt anderledes end de omkring 300.000 stress­ramte danskere.

Din hjerne

Din hjern­er er en kom­plex stør­relse og utrolig fascinerende. Forskn­ing har bevist, at du kan betragte din hjerne som resten af dine muskler. Heldigvis kan hjer­nen, som alle vores muskler, godt lide at blive brugt, men som alle andre muskler i din krop har den brug for at restituer­er sig.

Vi har lært og accepteret, at når vores musklerne har været udsat for en høj belast­ning, så har de brug for at restituer­er sig for at finde deres nye leje. Det samme er gældende for hjer­nen, det har vi bare ikke helt lært og accepteret end­nu. Den har brug for at koble af, få lageret alle de nye detal­jer og bear­be­jde dagens indtryk.

De pauser skal vi giv­er vores hjerne om nat­ten og gerne i løbet af dagen. Når vi sover, slap­per af eller mediter­er arbe­jder vores under­be­v­id­s­thed med at få skabt orden i alt det kaos, vi byder vores hjerne i vort hæs­blæsende samfund. 

Heldigvis er din hjerne skabt til at løse prob­lem­still­in­gen. Den forsøger hele tiden, at løse og over­skue de udfor­dringer, som vi byder den og hvis vi hele tiden giv­er den flere opgaver, men glem­mer at afs­lutte nogle af de gam­le, vil den arbe­jde par­al­lelt på at løse alle opgaverne.

Når du lige skim­mer din mail, din opgaveliste eller bunken på bor­det igen­nem for at se, hvad der lig­ger. Ja så går din hjerne helt automa­tisk i gang med at løse de opgaver, som du har præsen­teret den for.

Du kan forestille dig, at hver opgave er en åben bog, og at hjer­nen nu forsøger at læse alle bøgerne på en gang. Det er det, du byder din hjerne. Måske kan du nu forstå, hvor­for du indimellem bliv­er træt.

Som chef bør vi være gode for­billed­er og sende tydelige budskaber

Det er ikke det, vi siger, men det vi gør, som vores med­men­nesker lad­er sig inspir­erer af. Det er et et fak­tum, at vi men­nesker lade os inspir­erer af og ofte han­dler som dem vi ser op til. Om det er vores chefer, vores part­ner eller vores men­tor er lige meget, møn­stret er det samme.  Vi lyt­ter til det talte ord, men det er deres han­dlinger, der er afgørende for, hvilket bud­skab vi tager med os videre.

Jeg er ikke et øje­b­lik i tvivl om, at du, din chef eller andre han­dler i god tro, og at det sid­ste i ønsker er, at nogle skal gå ned med stress, men det er der sker.

Jeg ved også med 100% sikker­hed, at det sid­ste jeg ønskede var at belaste mine medar­be­jder. Jeg var i god tro, når jeg videre­gav den selv samme besked til mine medar­be­jdere, at ”At jeg arbe­jder rigtig godt om afte­nen, men at de naturligvis kun skulle arbe­jde inden­for nor­mal arbe­jd­stid og først besvar­er mine mails, når de mødte på arbejde”.

Det sagde vi, men sam­tidig sørgede vi for, at alle medar­be­jdere kunne mod­tage mails på den mobile arbe­jd­stele­fo­nen — end­da med lyd.

Jam­men jeg er B‑menneske

Nogle af os arbe­jder godt om afte­nen, det gør jeg også ind imellem. Jeg er ikke hel­lig, vi skal gøre det, der virk­er for os.

Dog vil jeg, hvis du er chef eller inspi­ra­tor, på det kraftig­ste opfor­dre dig til, at holde det for dig selv. Gør alle dine mails klar og send dem afst­ed om mor­ge­nen. På alle arbe­jd­spladser vil jeg anbe­fale at i får afstemt jeres for­vent­ninger, få nu talt om jeres arbe­jd­stid og arbe­jd­stele­fon. Få talt om, hvor­dan i klar­er de travle peri­oder. Få talt om alt det der er svært, men tag en ting af gange.

Jeg kan garan­tere dig for, at både du og dine medar­be­jder vil blive mere effek­tive, når alle ved præ­cis, hvad i for­ven­ter af hinanden. 

Øget effek­tivitet i travle perioder

Med den viden jeg har i dag, ved jeg, at det ikke engang var med til at øge min effek­tivitet, men der­i­mod hævede min fejlmængde og sænkede min tanke­virk­somhed den efter­føl­gende dag. At jeg grad­vis over­be­last­ede min hjerne, hvilket blandt andet var med til at køre mig helt ud over kanten.

Der vil være peri­oder, hvor vi har rigtig travlt, men i de peri­ode skal vi huske at finde ro indimellem og hel­lige vores week­ender til, at hjer­nen kan holde fri.

Jeg indrøm­mer gerne, at jeg indimellem stadig arbe­jder om afte­nen, men stop­per altid mindst 1 time inden, jeg går i seng. Indimellem har jeg dage, hvor jeg laver om på min arbe­jds­dag. Hvor jeg hold­er fri om dagen og arbe­jder om afte­nen. I dag er det dog beviste valg jeg tager, og jeg ved, hvad jeg udsæt­ter min krop for.

Har I fået skabt jer en mid­natskul­tur, kan det være en ide at klæde en medar­be­jde på med viden og værk­tø­jer til stresshåndtering.

”En medar­be­jder, der er klædt på til at udføre sit arbe­jde opnår en større trivsel samt er med til at øge trivslen på arbejdspladsen.”

Vores stress­råd­giv­er-uddan­nelsen gør denne i stand til at:

·      Råd­give ledere om hvor­dan de håndter­er sam­taler med en pres­set medarbejder

·      Råd­give stress­ramte medar­be­jdere på alle niveauer

·      Udar­be­jde han­dle­plan­er i samar­be­jde med de berørte medar­be­jdere / ledere

·      Være igangsæt­ter i forhold til at etablere et stress­bered­skab i virksomheden

·      Udar­be­jde en stresshånd­bog og bistå med at imple­mentere en stresspolitik

LÆS MERE OM STRESSRÅDGIVER-UDDANNELSEN HER: https://www.beati.dk/stressraadgiver-uddannelse/