Hjælp din medarbejder tilbage

Det er en svær sit­u­a­tion for alle, når en medar­be­jder bliv­er ramt af stress — ikke mindst for dig som led­er. Du skal finde dig til rette i en ny rolle, hvor du skal tage ans­varet fra den stress­ramte, og hvor du sam­tidig skal fordele de opgaver, der ikke læn­gere bliv­er løst. 

Det er en utrolig svær bal­ance­gang at nav­igere i, og det er helt nor­malt, at du som led­er føler dig magtes­løs og util­strække­lig. Du vil så gerne hjælpe og gøre det bed­ste for alle — men hvor­dan? 

Med helt konkrete red­sk­aber vejled­er jeg dig i for­lø­bet, så du hjælper din medar­be­jder ud af stressen og skaber de bed­ste ram­mer for alle.Ledelsesrådgivning

For­lø­bet starter med en afk­larende sam­tale, hvor vi taler om jeres sit­u­a­tion og iden­ti­fi­cer­er jeres udfor­dringer. Den afk­larende sam­tale var­er typisk mellem 20 — 40 min­ut­ter og er uforplig­tende.

Hvis du kan lide den måde, jeg arbe­jder på, læg­ger vi en plan for, hvor­dan vi får din stress­ramte medar­be­jder tilbage. 

Du får

 • Vejled­ning i at guide den stress­ramte 
 • En plan for den stress­ramtes arbe­jd­sop­gaver, arbe­jd­stid og arbe­jdsmængde
 • Råd­givn­ing i forhold til din rolle som led­er
 • Hjælp til kom­mu­nika­tion og dia­log med resten af afdelin­gen
 • Råd­givn­ing i forhold til lov­givn­ing
 • Råd­givn­ing i forhold til en eventuel sygemeld­ing
 • Råd­givn­ing i forhold til det generelle arbe­jdsmiljø

Du lær­er at forstå mekanis­merne bag stress og får konkrete værk­tø­jer til at håndtere og min­imere stress på jeres arbe­jd­splads. Noget, der på sigt kan afspe­jles direk­te på bundlin­jen som resul­tat af færre sygedage og højere arbe­jds­glæde hos dine medar­be­jdere.


”Som led­er følte jeg mig mødt af Pia. Hun er god til at fork­lare, og hun var god til at lytte til mine syn­spunk­ter. Hvis jeg sad med nogle stress­re­laterede spørgsmål, kunne jeg altid få fat i hende og lige vende tin­gene, og hun var sam­tidig god til at tage sig tid til at tale med min medar­be­jder.

Jeg har sat stor pris på, at Pia selv har oplevet at være ramt og sygemeldt på grund af stress. Hun ved, hvad hun taler om, det mærk­er man tydeligt. Både min medar­be­jder og jeg har fået ind­sigt i, hvad der sker i hjer­nen, når en per­son rammes af stress, og det er mit indtryk, at min medar­be­jder også har været til­freds med råd­givnin­gen. Han er raskmeldt og tilbage på job.

Pia gjorde et godt stykke arbe­jde. Skulle det ske, at andre af mine folk bliv­er ramt af stress, vil jeg også tilbyde dem et for­løb hos hende, og jeg har anbe­falet hende til andre.”

Yor­ck Eber­bach
Pro­duk­tion­schef, FJ Indus­tries


Samtaleformen og priser

De fleste ledelses­råd­gi­vere og stressve­jledere tilby­der kon­sul­ta­tion­er på fast­lagte tid­spunk­ter. Min til­gang til råd­givn­ing er en smule anderledes. 

Jeg er der, når I har brug for det. Det vil sige, at vi både kan plan­lægge fast­lagte tid­spunk­ter for vores kon­sul­ta­tion­er, men at du også kan tage kon­takt til mig, hvis du har brug for at vende nogle ting uden­for disse tid­spunk­ter. 

Min oplevelse er, at det er bedre at tage en kort tele­fon­sam­tale om tin­gene, når de sker, så du har mulighed for at rea­gere så hur­tigt som muligt. Det giv­er det bed­ste resul­tat for dig selv og dine medar­be­jdere.

Konsultationer

Kon­sul­ta­tion­erne foregår over Skype eller på jeres arbe­jd­splads — ofte er det en kom­bi­na­tion af de to ting. 

Du får en dyb­degående forståelse for, hvad stress er samt red­sk­aber og hjælp til hånd­ter­ing af stress­ramte medar­be­jdere. 

Du får værk­tø­jer til at fore­bygge stress og skabe trivsel fre­madret­tet.

Pris­er
Pris per 90 min­ut­ter: kr. 950,- ekskl. moms
Klippeko­rt á 10 klip: kr. 8100 ekskl. moms

Anti-stress pakke

Du har også mulighed for at købe en anti-stress pakke. Pakken inde­hold­er:

 • 5 kon­sul­ta­tion­er fordelt på cir­ka 12 uger af 90 min­ut­ters varighed
 • Korte råd­givninger imellem kon­sul­ta­tion­erne via sms, mail eller tele­fon
 • Hjælp til ind­køring af medar­be­jderen på arbe­jd­splad­sen
 • Råd­givn­ing i forhold til din rolle som led­er
 • Vejled­ning i gener­el trivsel for dit team

Pris for hele pakken: kr. 4750 ekskl. momsBliv uddannet i at håndtere stress

Hvis du er led­er med ans­var for trivslen og arbe­jdsmiljøet på din arbe­jd­splads — eller hvis du ønsker et generelt kom­pe­tenceløft inden for hånd­ter­ing af stress — vil jeg anbe­fale dig at tage uddan­nelsen som cer­ti­fi­ceret trivsel­sled­er. 

En cer­ti­fi­ceret trivsel­sled­er for­mår at håndtere svære og tabube­lagte emn­er. Uddan­nelsen giv­er konkrete red­sk­aber til fore­byggelse af stress, kon­flik­ter og mis­trivsel og har fokus på din rolle som led­er og på, hvor­dan du skaber moti­va­tion til foran­dring for dig selv og dine medar­be­jdere med udgangspunkt i forståelse for hjer­nen, stress og trivsel.

Læs mere om trivsel­sled­er-uddan­nelsen


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmed nyhedsbrev

Følg mig på Facebook