Hjælp din medarbejder tilbage

Det er en svær sit­u­a­tion for alle, når en medar­be­jder bliv­er ramt af stress — ikke mindst for dig som led­er. Du skal finde dig til rette i en ny rolle, hvor du skal tage ans­varet fra den stress­ramte, og hvor du sam­tidig skal fordele de opgaver, der ikke læn­gere bliv­er løst. 

Det er en utrolig svær bal­ance­gang at nav­igere i, og det er helt nor­malt, at du som led­er føler dig magtes­løs og util­strække­lig. Du vil så gerne hjælpe og gøre det bed­ste for alle — men hvordan? 

Med helt konkrete red­sk­aber vejled­er jeg dig i for­lø­bet, så du hjælper din medar­be­jder ud af stressen og skaber de bed­ste ram­mer for alle.Ledelsesrådgivning

For­lø­bet starter med en afk­larende sam­tale, hvor vi taler om jeres sit­u­a­tion og iden­ti­fi­cer­er jeres udfor­dringer. Den afk­larende sam­tale var­er typisk mellem 20 — 40 min­ut­ter og er uforpligtende.

Hvis du kan lide den måde, jeg arbe­jder på, læg­ger vi en plan for, hvor­dan vi får din stress­ramte medar­be­jder tilbage. 

Du får

 • Vejled­ning i at guide den stressramte 
 • En plan for den stress­ramtes arbe­jd­sop­gaver, arbe­jd­stid og arbejdsmængde
 • Råd­givn­ing i forhold til din rolle som leder
 • Hjælp til kom­mu­nika­tion og dia­log med resten af afdelingen
 • Råd­givn­ing i forhold til lovgivning
 • Råd­givn­ing i forhold til en eventuel sygemelding
 • Råd­givn­ing i forhold til det generelle arbejdsmiljø

Du lær­er at forstå mekanis­merne bag stress og får konkrete værk­tø­jer til at håndtere og min­imere stress på jeres arbe­jd­splads. Noget, der på sigt kan afspe­jles direk­te på bundlin­jen som resul­tat af færre sygedage og højere arbe­jds­glæde hos dine medarbejdere.


”Som led­er følte jeg mig mødt af Pia. Hun er god til at fork­lare, og hun var god til at lytte til mine syn­spunk­ter. Hvis jeg sad med nogle stress­re­laterede spørgsmål, kunne jeg altid få fat i hende og lige vende tin­gene, og hun var sam­tidig god til at tage sig tid til at tale med min medarbejder. 

Jeg har sat stor pris på, at Pia selv har oplevet at være ramt og sygemeldt på grund af stress. Hun ved, hvad hun taler om, det mærk­er man tydeligt. Både min medar­be­jder og jeg har fået ind­sigt i, hvad der sker i hjer­nen, når en per­son rammes af stress, og det er mit indtryk, at min medar­be­jder også har været til­freds med råd­givnin­gen. Han er raskmeldt og tilbage på job. 

Pia gjorde et godt stykke arbe­jde. Skulle det ske, at andre af mine folk bliv­er ramt af stress, vil jeg også tilbyde dem et for­løb hos hende, og jeg har anbe­falet hende til andre.”

Yor­ck Eberbach
Pro­duk­tion­schef, FJ Industries


Samtaleformen og priser

De fleste ledelses­råd­gi­vere og stressve­jledere tilby­der kon­sul­ta­tion­er på fast­lagte tid­spunk­ter. Min til­gang til råd­givn­ing er en smule anderledes. 

Jeg er der, når I har brug for det. Det vil sige, at vi både kan plan­lægge fast­lagte tid­spunk­ter for vores kon­sul­ta­tion­er, men at du også kan tage kon­takt til mig, hvis du har brug for at vende nogle ting uden­for disse tidspunkter. 

Min oplevelse er, at det er bedre at tage en kort tele­fon­sam­tale om tin­gene, når de sker, så du har mulighed for at rea­gere så hur­tigt som muligt. Det giv­er det bed­ste resul­tat for dig selv og dine medarbejdere. 

Konsultationer

Kon­sul­ta­tion­erne foregår over Skype eller på jeres arbe­jd­splads — ofte er det en kom­bi­na­tion af de to ting. 

Du får en dyb­degående forståelse for, hvad stress er samt red­sk­aber og hjælp til hånd­ter­ing af stress­ramte medarbejdere. 

Du får værk­tø­jer til at fore­bygge stress og skabe trivsel fremadrettet.

Pris­er
Pris per 90 min­ut­ter: kr. 950,- ekskl. moms
Klippeko­rt á 10 klip: kr. 8100 ekskl. moms

Anti-stress pakke

Du har også mulighed for at købe en anti-stress pakke. Pakken indeholder:

 • 5 kon­sul­ta­tion­er fordelt på cir­ka 12 uger af 90 min­ut­ters varighed
 • Korte råd­givninger imellem kon­sul­ta­tion­erne via sms, mail eller telefon
 • Hjælp til ind­køring af medar­be­jderen på arbejdspladsen
 • Råd­givn­ing i forhold til din rolle som leder
 • Vejled­ning i gener­el trivsel for dit team

Pris for hele pakken: kr. 4750 ekskl. momsBliv uddannet i at håndtere stress

Hvis du er led­er med ans­var for trivslen og arbe­jdsmiljøet på din arbe­jd­splads — eller hvis du ønsker et generelt kom­pe­tenceløft inden for hånd­ter­ing af stress — vil jeg anbe­fale dig at tage uddan­nelsen som cer­ti­fi­ceret trivselsleder. 

En cer­ti­fi­ceret trivsel­sled­er for­mår at håndtere svære og tabube­lagte emn­er. Uddan­nelsen giv­er konkrete red­sk­aber til fore­byggelse af stress, kon­flik­ter og mis­trivsel og har fokus på din rolle som led­er og på, hvor­dan du skaber moti­va­tion til foran­dring for dig selv og dine medar­be­jdere med udgangspunkt i forståelse for hjer­nen, stress og trivsel.

Læs mere om trivselsleder-uddannelsen 


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmed nyhedsbrev

Følg mig på Facebook