Bliv certificeret stressrådgiver

Som cer­ti­fi­ceret stress­råd­giv­er kan du råd­give om svære og tabube­lagte emn­er inden for trivsel og arbe­jdsmiljø — jord­nært og i øjen­højde. Du får en grundig forståelse for hjer­nen, stress, ledelse og trivsel, der gør dig i stand til både at formi­dle om, råd­give i og fore­bygge stress. 

Vi arbe­jder med forskel­lige evi­dens­baserede teori­er, som vi sam­men ned­bry­der til prak­tiske værk­tø­jer og teknikker, som du kan bruge til at øge arbe­jds­glæ­den og højne arbe­jdsmiljøet på din arbe­jd­splads. Du bliv­er med andre ord rustet til at styrke trivslen hos dig selv, dine kol­le­gaer eller dem, du rådgiver. 

Uddan­nelsen er til dig, der arbe­jder med — eller sigter mod at arbe­jde med — trivsel og arbe­jdsmiljø og ønsker et kompetenceløft.

Down­load brochuren om stress­råd­giverud­dan­nelsen via dette link.


Uddannelsens opbygning

Mod­ul 1: Stress — din egen og andres

Kend­skab til sig selv er en af grund­stenene bag en god stress- og trivsel­sråd­giv­er. Der­for er udgangspunk­tet for uddan­nelsen, at du får et godt kend­skab til dine egne coop­ingstrate­gi­er og stres­sor­er. Et andet vigtigt udgangspunkt er at opbygge en grundlæggende og dyb­degående forståelse for stress, der i sit udgangspunkt er et kom­plekst fænomen. På kurset sigter vi der­for mod at gøre emn­er som stress, trivsel og hjer­nen sim­ple —  uden at faglighe­den går tabt.

Du får:

 • Grundigt ind­b­lik i dit eget fundament
 • Forskn­ings­baseret viden om hjernen
 • Viden om årsager, symp­tomer og sig­naler på stress og trivsel
 • Coop­ingstrate­gi­er – kort og langsigtet
Mod­ul 2: Fore­byggelse — rolle­fordel­ing og indsatser

Stress- og trivsel­sråd­giv­eren har et dybt kend­skab til, hvad der skaber det gode arbe­jdsmiljø og evn­er at råd­give med respekt for mod­tagerens situation.

Du får:

 • Viden om det gode arbejdsmiljø
 • Metoder til fore­byggelse af stress
 • Værk­tø­jer til råd­givn­ing af stressramte
 • Træn­ing i rådgivning
 • Metoder til krisehåndtering

Øvelser — gruppe såv­el som eget arbejde

Mod­ul 3: Formidling — bryd med tabuet om stress

Vores suc­ces på arbe­jd­splad­sen afhænger af vores evne til at formi­dle og bryde med tabuer. Der­for skal du naturligvis have et ind­b­lik i, og red­sk­aber til, suc­ces­fuld formidling.

Du får:

 • Metoder til formidling af svære og tabube­lagte emner
 • Intro­duk­tion til stress­bered­skab, ‑poli­tik og – håndbog.
 • Træn­ing i at afholde fore­drag om rel­e­vante emner.
Mod­ul 4: Din frem­tidi­ge rolle — din værktøjskasse

Som Stress- og trivsel­sråd­giv­er bliv­er du med din viden det naturlige bindeled mellem men­nesker. Du får et bredt arbe­jds­felt og skal naturligvis være klædt på til de tænke­lige situationer.

Du får:

 • En per­son­lig værktøjskasse
 • Spør­geteknikker
 • Forståelse for din frem­tidi­ge rolle
 • Ind­b­lik i forskn­ings­baseret hjernetræning

 

Se en uddy­bende mod­ulbeskriv­else via dette link.


Hvad kræver uddannelsen af dig

Jeg er klar til at klæde dig på — og det bliv­er du. Men dit udbytte af uddan­nelsen kræver, at du byder ind med egne erfaringer og invester­er både tid og ener­gi. Så du skal være klar til at gøre en indsats.

Et vigtigt ele­ment i uddan­nelsen er, at du mellem mod­ulerne har tid til at øve dig og dermed imple­mentere din viden lidt ad gan­gen, så den bliv­er en inte­gr­eret del af dine værk­tø­jer. Mellem hvert mod­ul afhold­er vi et online møde, så vi sikr­er din løbende læring og vækst.


Hvor og hvornår

Under­vis­nin­gen foregår i unikke loka­tion­er ved Skan­der­borg Sø eller Storkøben­havn. Der er 4 mod­uler af hver to dage på inter­nat med over­nat­ning i enkeltværelser. Alle dage under­vis­es fra 9–16. Jeg sikr­er naturligvis, at din hjerne får lækker ener­gi i løbet af dagen med let mor­gen­mad, skøn frokost, efter­mid­dagshygge og aftensmad. 

Hold 5: Opstart i Skan­der­borg i efteråret 2020
Mod­ul I: 16. — 17. september
Mod­ul II: 14 — 15. oktober
Mod­ul III: 11. — 12. november
Mod­ul IIII: 9. — 10. december
Cer­ti­fi­cer­ing: 6. jan­u­ar 2021

Hold 6: Opstart i Køben­havn i foråret 2021
Mod­ul I: 27. — 28. januar
Mod­ul II: 24. — 25. februar
Mod­ul III: 17. — 18. marts
Mod­ul IIII: 7. — 8. april
Cer­ti­fi­cer­ing: 29. april 

Bemærk: Uddan­nelsen tilby­des udelukkende som inter­natophold, da det giv­er bedst mulighed for ro til sam­men at dykke ned i teori­er og red­sk­aber og dermed få mest ud af uddannelsen. 


Pris og booking

30.000 kr. ekskl. moms. Prisen inklud­er­er over­nat­ning, mor­gen­mad, frokost og aftens­mad, bøger og kursusmateriale.

Book din uddan­nelse ved at skrive til Pia Kjel­strøm Bruhn på: pia@beati.dk eller ringe på: 71 72 91 72. 


Din underviser

Jeg hed­der Pia Kjel­strøm Bruhn og har siden 2013 beskæftiget mig med stress og trivsel i virk­somhed­er, kom­muner, insti­tu­tion­er, foreninger og i pri­vat regi. Jeg har arbe­jdet med stressede ansat­te på alle niveauer, deres kol­leger, pårørende og chefer — og har fået et indgående ind­b­lik i stressende omfangsrige påvirkning. 

Jeg er uddan­net eksportin­geniør, har 15 års erfar­ing med ledelse, formidling og salg og har i en årrække sid­det med i led­er­grup­pen i en større, inter­na­tion­al virk­somhed. I 2012 mødte jeg selv muren, og på to døgn gik jeg fra at være fuldt arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var. Jeg havde grad­vist fået det dårligere både fysisk og psykisk, men mit plud­selige sam­men­brud kom som et stort chok for alle. 

Efter mødet med stress val­gte jeg i 2014 at blive cer­ti­fi­ceret stress­coach fra Matzau Ehvervsp­sykologers Stress­coachud­dan­nelse og bruge mit dyb­degående kend­skab til stress til at hjælpe andre. Gen­nem min egen stress­råd­giverud­dan­nelse ønsker jeg at videre­formi­dle den viden og dele de red­sk­aber, som jeg selv og min tidligere arbe­jd­splads manglede. 

Jeg er i 40’erne, gift og mor til to piger og bonus­mor til to teenagere. 


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med på Facebook