Bliv stressrådgiver

Gennembruddet for stressrådgivning som ledelsesværktøj er kommet – og det er der én god grund til – det virker!

En dynamisk arbe­jd­splads kræver, at ledere og medar­be­jdere er klædt på til at håndtere den hek­tiske hverdag, der kende­teg­n­er den mod­erne virk­somhed.

Bliv klædt på til at spotte stress og håndtere de udfor­dringer der føl­ger med. Få værk­tø­jer til at undgå syge­fravær der press­er hele organ­i­sa­tio­nen og påvirk­er arbe­jdsmiljøet neg­a­tivt.

En investering i stressrådgiver-uddannelsen er bl.a. en investering i:

 • Et inten­sivt og pro­fes­sionelt mål­ret­tet uddan­nelses­for­løb
 • Nød­vendi­ge ledelseskom­pe­tencer – der virk­er
 • Viden om den nyeste forskn­ing
 • Faglig og per­son­lig udvikling
 • Inspi­ra­tion til en god stresspoli­tik
 • En dynamisk arbe­jd­splads uden stress

Du får:

 • Ind­sigt i egne og andres reak­tion­s­møn­stre
 • Styr på forskellen mellem travl­hed og stress
 • Værk­tø­jer til at se fares­ig­nalerne og opdage stress i tide
 • Grundig træn­ing i sam­taleteknik
 • Viden om forskellen på coach­ing og stress­råd­givn­ing
 • Et gen­nemar­be­jdet mate­ri­ale og effek­tive værk­tø­jer

55753_A

Undervisning af høj kvalitet

Under­vis­ere på uddan­nelsen er Lon­nie Borgstrøm, der er en af en af pio­ner­erne inden for coach­ing i Dan­mark og Pia Bruhn, der er mangeårig led­er og stress­råd­giv­er.

Kom­bi­na­tio­nen af Lon­nies 20 års under­vis­ningser­far­ing og Pias omfat­tende erfar­ing fra erhvervs­livet sikr­er dig et højt niveau — viden og læring du kan bruge i din hverdag.

Pris og varighed

Kr. 12.500 ex moms.

2 x 2 dage.  Opstart: Forår 2017. Mulighed for efter­føl­gende cer­ti­fi­cer­ing.

 

Er du er i tvivl om en stress­råd­giv­er-uddan­nelse er noget for dig?

Har du spørgsmål til uddan­nelsen, er du velkom­men til at kon­tak­te os på tlf. 71729172 eller 7020 4401 og pia@beati eller lb@mindstretch.dk