Personlig stress-rådgivning

● Har du mis­tet overb­likket?
● Har du søvnbesvær?
● Savn­er du at grine højt af ingent­ing?
● Føles din sit­u­a­tion svær og uover­skuelig?

Sam­men kan vi få dig og dine tanker tilbage på rette spor.

Læs mere om stress

Kom styr­ket ud på den anden side af mødet med stress! Det er en kamp, men det er muligt med pro­fes­sionel hjælp. Jeg er klar til at vise dig vejen med prob­lem­løsende ter­api. Her tager vi udgangspunkt i per­son­lig stress-råd­givn­ing med red­sk­aber, der er enkle at indar­be­jde i din hverdag — både på den pri­vate front og arbe­jdsmæs­sigt.


Referencer fra tidligere klienter

”Som stress­ramt var det dejligt befriendeat komme i kon­takt med Pia.

Hun havde en forståelse for min sit­u­a­tion og mine
følelser, som jeg ikke havde oplevet tidligere. Hun hjalp mig med at sætte ord på og skabe et overb­lik.
Det var en stor befrielse at få red­sk­aber til at finde vejen tilbage i bal­ance.

Til alle, der aktivt ønsker at gøre noget, kan jeg varmt anbe­fale stress­sam­talerne med Pia”

Sanne Ammitzbøll
Eksportingeiør


Gen­nem vejled­ning hjælper jeg dig ud af stress-belast­nin­gen. Sam­men iden­ti­fi­cer­er vi dine stress-prob­lematikker. Ved at skabe gode ruti­n­er og pos­i­tive tankemøn­stre i din dagligdag, får du gen­sk­abt bal­an­cen. Dit selvværd bliv­er genop­bygget, og du er igen rustet til at møde livets udfor­dringer.

Hent ti gode råd til at skabe ro…

 

 


Referencer fra tidligere klienter

”Jeg føler, det er trygt, befriende og en kæmpe hjælp at være til sam­taler hos Pia om min stress. Jeg kan virke­lig mærke, hvor­dan hen­des ro skin­ner igen­nem — det smit­ter og jeg tænker ”ja tak.… Mer af det i mit liv”.

Indimellem har jeg følt, jeg var ved at blive sindssyg. men hun har lært mig, at det er min stress — det er ikke mig! Hvor befriende at vide. Du har lært mig, at det han­dler om at lytte til min egen mave­fornem­melse igen. — At tro på mig selv igen. Jeg bruger dine råd i min pro­ces.
1000 tak for din støtte og hjælp Pia!”.

Sisse Jensinius
Skolelær­er


Jeg guider dig gen­nem stress-jun­glen med spørgsmål om sygemeld­ing eller ej. Du bliv­er vejledt i, hvor­dan du bedst muligt anven­der din sygemeld­ing, og jeg hjælper dig tilbage på arbe­jds­markedet og sikr­er, at du kom­mer styr­ket ud af din stress.

Lad os sam­men få dig tilbage på sporet, hent min brochure her!

Læs mere om stress

Bestil tid til en gratis udforplig­tende råd­givn­ing på 71728172

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook