Personlig stress-rådgivning

● Har du mis­tet overb­likket?
● Har du søvnbesvær?
● Savn­er du at grine højt af ingent­ing?
● Føles din sit­u­a­tion svær og uover­skuelig?

Så kan jeg anbe­fale dig en afk­larende sam­tale, hvor jeg hjælper dig med at finde frem til, om du bare har travlt eller det er mere alvorligt. Sam­men iden­ti­fi­cer­er vi dine udfor­dringer og eventuelle stress-prob­lematikker. Her tager vi udgangspunkt i per­son­lig stress-råd­givn­ing med red­sk­aber, der er enkle at indar­be­jde i din hverdag — både på den pri­vate front og arbe­jdsmæs­sigt.

Jeg er klar til at guide dig helt gen­nem stress-jun­glen med spørgsmål om lov­givn­ing, sygemeld­ing eller ej. Du bliv­er vejledt i, hvor­dan du bedst muligt anven­der din sygemeld­ing, og jeg hjælper dig tilbage på arbe­jds­markedet og sikr­er, at du kom­mer styr­ket ud af din stress.

Kort sagt jeg hjælper dig ud af stress-belast­nin­gen, så du er igen rustet til at møde livets udfor­dringer..

Kom styr­ket ud på den anden side af mødet med stress! Det kan være en kamp, men jeg lover at være der og hjælpe dig hele vejen.

 

Referencer fra tidligere klienter

”Som stress­ramt var det dejligt befriendeat komme i kon­takt med Pia.

Hun havde en forståelse for min sit­u­a­tion og mine
følelser, som jeg ikke havde oplevet tidligere. Hun hjalp mig med at sætte ord på og skabe et overb­lik.
Det var en stor befrielse at få red­sk­aber til at finde vejen tilbage i bal­ance.

Til alle, der aktivt ønsker at gøre noget, kan jeg varmt anbe­fale stress­sam­talerne med Pia”

Sanne Ammitzbøll
Eksportingeiør


Referencer fra lederrådgivning til tidligere klienter

”Jeg er blevet mere fokuseret på, om jeg kan spotte nogle tegn på stress hos mine medar­be­jdere. Skulle det ske, at andre af mine folk bliv­er ramt af stress, vil jeg også tilbyde dem et for­løb hos Pia Bruhn. Jeg har ikke kom­pe­tencerne til at være ter­apeut for en stress­ramt. Der skal en pro­fes­sionel råd­giv­er ind over”, udtaler Yor­ck Eber­bach, pro­duk­tion­schef hos FJ Indus­tries, efter et afs­lut­tet stress­råd­givn­ings­for­løb med Pia Bruhn fra Beati” 


Læs mere om stress

Hent ti gode råd til at skabe ro…

 

 

 

 


Referencer fra tidligere klienter

”Jeg føler, det er trygt, befriende og en kæmpe hjælp at være til sam­taler hos Pia om min stress. Jeg kan virke­lig mærke, hvor­dan hen­des ro skin­ner igen­nem — det smit­ter og jeg tænker ”ja tak.… Mer af det i mit liv”.

Indimellem har jeg følt, jeg var ved at blive sindssyg. men hun har lært mig, at det er min stress — det er ikke mig! Hvor befriende at vide. Du har lært mig, at det han­dler om at lytte til min egen mave­fornem­melse igen. — At tro på mig selv igen. Jeg bruger dine råd i min pro­ces.
1000 tak for din støtte og hjælp Pia!”.

Sisse Jensinius

Lad os sam­men få dig tilbage på sporet, hent min brochure her!

Læs mere om stress

Bestil tid til en gratis udforplig­tende råd­givn­ing på 71728172

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook