Hvad er stress?

Stress er krop­pens helt naturlige reak­tion på en pres­set sit­u­a­tion. Denne sit­u­a­tion kan udløs­es både af udfor­dringer, tid­spres eller per­son­er. Helt naturligt udskiller din krop stress-hor­mon­er for at sætte dig i stand til at klare sådanne udfordringer. 

Vores biolo­gi har desværre ikke helt ful­gt med den sam­fundsmæs­sige udvikling. Stress-hor­mon­erne øger nem­lig vores fysiske styrke, men svækker vores kog­ni­tive evn­er til at huske, tænke logisk samt bevare overb­likket. Heru­dover aktiveres vores kamp, flugt eller frys impulser, der sikrede vores over­levelse i urtiden, men som i dag er uan­ven­delige. I dagens videnssam­fund er vores evn­er til at struk­turere, bevare overb­lik samt huske altafgørende og lige præ­cis der­for er vi så sår­bare over­for stress. 

Kort­varig stress er uskadelig og gør os klar til at klare udfor­drin­gen, men det kræver, at vores kroppe får ro til at genop­bygge balancen.

Bibeholdes det høje stress-niveau over flere dage, uger eller måned­er, og får du ikke koblet af, kan der opstå lang­varig stress. Det starter ofte med en følelse af ulyst, ondt i maven eller hov­edet og anspændthed. 

Lang­varig stress før­er ofte til søvn‑, hukom­melses- og kon­cen­tra­tions­besvær samt et plud­seligt man­glende overb­lik. Det er alment kendt, at det høje stress­niveau svækker immun­forsvaret og ofte påvirk­er hjertet, kred­slø­bet og reg­u­lerin­gen af dit blod­sukker. Det uhånd­gri­belige ved stress er, at reak­tion­erne er meget indi­vidu­elle, men det er et fak­tum, at lang­varig eller vold­som stress går ud over dit hel­bred og er ødelæggende både for dit arbe­jds- og dit privatliv. 

Det glædelige er, at jo tidligere du får stop­pet op, jo hur­tigere kan du komme tilbage i bal­ance. Nogle af os skal ud i stress-kol­laps som jeg. Andre er i stand til at stoppe op i tide og ændre deres stress-mønstre. 

Tegn på stress

Har du i et stykke tid sagt og tænkt bare lige en uge, så.…!
Er du beg­y­n­dt at isol­ere dig?
Føler du dig træt, men har svært ved at finde ro?

Er din lunte blevet kortere?
Føles tin­gene indimellem håbløse?
Bliv­er du ofte syg?

Sover du dårligt om natten?
Man­gler du lyst til sex?
Har du svært ved at styre dine tanker?

Føler du engang imellem en knude i maven eller brystet?
Er du mere aggres­siv eller pas­siv end tidligere?

Har du sværere ved at kon­cen­trere dig?
Skal du skrive alt ned for at huske det?
Har du tit uro i kroppen?

Har du svært ved at falde til ro om aftenen?
Find­er du ofte dig selv bekym­re dig om selv små ting?
Har du hjertebanken?
Er du ofte syg?
Føler du, at du har mis­tet kontrollen?

Genk­ender du flere af disse udsagn, så er det på tide at stoppe op, tage dig tid til at få en snak med dine nærmeste, og gøre dig klar til at lytte. Vores nærmeste ved det oftest før os selv. De har oplevet foran­dringerne, men ved måske ikke helt, hvad det han­dler om — eller er ikke i stand til at nå dig. 

Fak­tum er, at vi selv har en ten­dens til at blive fart­blinde, jo mere stressede vi bliv­er. Hele vores sys­tem kom­mer i alarm­bered­skab og tvinger os kon­stant videre. Tvinger os til at holde os i gang og under­trykke følelserne og behovet for hvile. 

Lige meget hvornår du stop­per op, er der hjælp at hente, og du kan komme tilbage i balance. 

Kon­takt mig på tlf 7172 9172 eller pia@beati.dk for en gratis råd­givn­ing. Og få hjælp til at gen­nem­skue dit stress-niveau.

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg os på Facebook