Stress på jysk! i Silkeborg d. 29. april kl. 19–22

Fore­drag på Gam­mel Skovrid­dergård i Silke­borg den 30. april kl. 19 – 21.
Bil­let­pris 75 dkr. som betales ved indgangen.
Med dette fore­drag ønsker jeg at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. Jeg ønsker at inspirere til hånd­ter­ing og fore­byggelse af stress, for deri­gen­nem at skabe en øget livs­glæde. Efter denne aften, vil du få mulighed for at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress. Vigtigst af alt, vil du få inspi­ra­tion til at rea­gere hen­sigtsmæs­sigt i mødet med stress!
Ærligt og tro­værdigt, fortæller jeg åben­hjer­tigt om, hvor­dan jeg som sal­gschef, for et større Skan­di­navisk sal­gs­sel­skab, grad­vist blev mere og mere stres­set, og til sidst, på min­dre end 2 døgn, gik fra at være fuldt arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var!
Med jysk lune og et glimt i øjet, fortæller jeg om mit møde med stress, og om hvor­dan jeg kom ud på den anden side.

Du får ind­sigt i:
• min kamp for at komme ud af stressens klør.
• hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt?
• udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress.

Skriv et svar