Tæm Travlheden”

Målgrupper:

Virk­somhed­er, netværks­grup­per, foreninger, institutioner

Kursusindhold:

Work­shops eller fore­drag om moti­va­tion, det gode arbe­jdsmiljø og stress for både pri­vate og offentlige virksomheder.

Vi har fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbejdsdag.

Med hjem får kur­sis­terne en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, som let kan anven­des både arbe­jdsmæs­sigt og privat.

Vi skal have fokus på at finde en god vej gen­nem en til tider kao­tisk hverdag.

I får indblik i:

Ο Hvad stress er
Ο Hvor­for vi bliv­er ramt
Ο Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
Ο Red­sk­aber og lyst til at skabe en øget arbejdsglæde

Underviser:

Jeg er udddan­net eksportin­geniør. I 2012 gen­nem­levede jeg et stresskol­laps og uddannede mig herefter til cer­ti­fi­ceret stress­råd­giv­er hos Matzau Erhvervspsykologer.

Siden 2013 har jeg arbe­jdet som fore­dragsh­old­er og stress­råd­giv­er for både pri­vate og offentlige virk­somhed­er bla. har medar­be­jdere ved Jyl­land­sposten, Dia­bet­is­forenin­gen samt Jyske Bank haft stor glæde af min viden.

Gen­nem det sid­ste årstid har jeg talt med stress­ramte og for­travlede ansat­te på alle niveauer samt deres kol­le­gaer, pårørende og chefer.

Det var mit eget plud­selige møde med stress, der inspir­erede mig til at gå til kamp mod det store tabu, som stress stadig er. For snart 4 år siden foran­drede min ver­den sig fra den ene dag til den anden. Jeg gik fra at være fuld arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var. På det tid­spunkt var jeg sal­gsans­varlig i en større inter­na­tion­alt virk­somhed. Jeg har sid­det med i led­er­grup­pen og været med til at træffe beslut­ninger for virk­somhe­dens udvikling. Grad­vist havde jeg fået det dårligere både fysisk og psykisk, men mit plud­selige sam­men­brud, som et stort chok for alle.

Den store for­løs­ning kom, da det for alvor gik op for mig, at jeg ikke var psykisk syg, men ”blot” havde stress.

Stress på Jysk”

Målgrupper:

Stress­ramte, social­råd­gi­vere, ledere

Kursusindhold:

Work­shops og fore­drag om at finde vejen tilbage i bal­ance efter mødet med stress.

Vi har fokus på at opnå en dybere forståelse af det at være stress­ramt for deri­gen­nem at nå frem til en accept hos den stress­ramte. Gen­nem min egen his­to­rie find­er flere stress­ramte inspi­ra­tion til at finde vejen tilbage til et nor­malt arbejdsliv.

Med hjem får kur­sis­terne en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til at blive stress­fri, som let kan anven­des både arbe­jdsmæs­sigt og privat.

I får indblik i:

Ο Mit møde med stress
Ο Min vej gen­nem stressjun­glen
Ο Red­sk­aber og lyst til at skabe en øget arbe­jds­glæde
Ο Værk­tø­jer til at genop­bygge din selvtil­lid og selvværd

Underviser:

Uddan­nelse: Eksportin­geniør, stresskol­laps i 2012 og Stress­råd­giv­er fra Maiken Matzau Erhvervspsykologer.

Gen­nem det sid­ste år har jeg arbe­jdet som fore­dragsh­old­er og stress­råd­giv­er for både pri­vate og offentlige virk­somhed­er bla. har stress­ramte borg­ere i Odd­er, Rud­er­s­dal og Silke­borg haft stor glæde af min viden. Deru­dover afhold­er jeg i Odd­er Kom­mune faste indlæg på deres stressh­old og omskol­ing­sh­old. Herigem­men får jeg hele tiden et bredere ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing og har talt med stressede ansat­te på alle niveauer samt deres kol­le­gaer, pårørende og chefer.

Det var mit eget plud­selige møde med stress har inspir­eret mig til at gå til kamp mod det store tabu, som stress stadig er. For snart 4 år siden foran­drede min ver­den sig fra den ene dag til den anden. Jeg gik fra at være fuld arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var.

På det tid­spunkt var sal­gsans­varlig i et større skan­di­navisk sal­gs­sel­skab. Grad­vist havde jeg fået det dårligere både fysisk og psykisk, men mit plud­selige sam­men­brud, som et stort chok for alle.

Den store for­løs­ning kom, da det for alvor gik op for mig, at jeg ikke var psykisk syg, men ”blot” havde stress. Jeg har kæm­pet mig hele vejen tilbage fra stress kol­laps til selvstændig. Jeg ved, at det er muligt at komme styr­ket tilbage efter et stresskollaps.