Samarbejdspartner

Gitte Nygaard er et inspir­erende og motiv­erende men­neske, der har lært mig utrolig meget om genop­træn­ing og træn­ing af vores hjerne. 

Hun er uddan­net Life Kinetik instruk­tør. Life Kinetik er en unik tysk træn­ingsme­tode, der udfor­dr­er og udvikler hjer­nen, på en sjov og leg­ende måde. Gen­nem denne krops­baseret hjer­netræn­ing forbindes hjerne- vin­dinger på ny, hvilket giv­er en bedre forud­sæt­ning for en mere aktiv og vel­fun­gerende hjerne. Du opnå en øget evne til at kunne fokuser­er og kon­cen­tr­erer dig, et øget men­talt over­skud og stressre­duk­tion.

Til denne lav­in­ten­sitets træn­ingsme­tode, kan alle kan være med.  

Jeg anbe­faler denne type træn­ing til tidligere stress­ramte, samt som indspark på en work­shop eller som en del af den generelle sund­hed på arbe­jd­splad­sen.  

Use your brain — det øger din hjerneka­pacitet, styrk­er din livskvalitet og giv­er dig et smil på læben.

Lad dig inspir­erer her 

lonnieSom en af pio­ner­erne inden for coach­ing i Dan­mark start­ede Lon­nie virk­somhe­den Mind­Stretch i 1997.

Lon­nie er Cer­ti­fied Coach fra Inter­na­tion­al Coach Fed­er­a­tion, uddan­net NLP coach og NLP Train­er i Eng­land og har 30 års erhvervser­far­ing fra danske og inter­na­tionale virk­somhed­er. Deru­dover er hun cer­ti­fi­ceret i DiSC Pro­filen, et analy­seværk­tøj, som kan anven­des på teams, enkeltpersoner/ledere og medar­be­jdere. End­videre er hun mind­ful­ness instruk­tør og stress­coach.

 

Skriv et svar