Samarbejdspartner

Kirsten Wiss­ing er et af de men­nesker, der løbende inspir­erer mig på lederom­rådet og sørg­er for at jeg er up-dateret. Hun får mig til at tænke ud af bok­sen og hjælper med at holde fokus på målet.

Kirsten Wiss­ing har siden 2013 beskæftiget sig med trivsel og ledelse i virk­somhed­er, kom­muner samt uddan­nelsesin­sti­tu­tion­er. Hun under­vis­er i kom­mu­nika­tion, ledelse og strate­gi såv­el online som i organ­i­sa­tion­erne. Bag sig har Kirsten mange års erhvervser­far­ing inden for kom­mu­nika­tion, mar­ket­ing og ledelse. Deru­dover har hun mange års erfar­ing med under­vis­ning i pri­vate og offentlige virk­somhed­er, på uni­ver­siteter og andre højere læreanstalter.

Hun er uddan­net Cand. Negot samt jour­nal­ist og har arbe­jdet som foto­jour­nal­ist ved siden af sin under­vis­ning. Deru­dover har hun en pæd­a­gogisk uddan­nelse og er pro­fes­sionel vejled­er i pæd­a­gogik og didak­tik.  På ledelses­plan har Kirsten været en del af direk­tio­nen på en større arbejdsplads.

I 2006 mødte hun muren med en kom­bi­na­tion af kraftig hjern­erys­telse og efter­føl­gende stress syg­dom, og det er blandt andet deri­gen­nem, hun har fået kend­skab til stress og den påvirkn­ing, det giv­er at være langtidssygemeldt.

Efter flere års kamp med at komme tilbage på arbe­jds­markedet, er hun i dag bev­idst om de mange føl­gevirkninger, der kom­mer af hjern­erys­telse og stress både men­talt og fysisk. Hun ønsker i sin under­vis­ning og råd­givn­ing af ledere at videre­formi­dle den viden, der er brug for, for at skabe ram­merne for en sund og god arbe­jd­splads og dagligdag for led­erne selv og for deres medarbejdere.

Kirsten er i 50’erne, gift og mor til 2 vok­sne børn. Deru­dover har hun 3 vok­sne bonus­børn. Som per­son er hun imødek­om­mende, lyt­tende og engageret.

Gitte Nygaard er et inspir­erende og motiv­erende men­neske, der har lært mig utrolig meget om genop­træn­ing og træn­ing af vores hjerne. 

Hun er uddan­net Life Kinetik instruk­tør. Life Kinetik er en unik tysk træn­ingsme­tode, der udfor­dr­er og udvikler hjer­nen, på en sjov og leg­ende måde. Gen­nem denne krops­baseret hjer­netræn­ing forbindes hjerne- vin­dinger på ny, hvilket giv­er en bedre forud­sæt­ning for en mere aktiv og vel­fun­gerende hjerne. Du opnå en øget evne til at kunne fokuser­er og kon­cen­tr­erer dig, et øget men­talt over­skud og stressreduktion.

Til denne lav­in­ten­sitets træn­ingsme­tode, kan alle kan være med.

Jeg anbe­faler denne type træn­ing til tidligere stress­ramte, samt som indspark på en work­shop eller som en del af den generelle sund­hed på arbejdspladsen.

Use your brain — det øger din hjerneka­pacitet, styrk­er din livskvalitet og giv­er dig et smil på læben.

Lad dig inspir­erer her

lonnieSom en af pio­ner­erne inden for coach­ing i Dan­mark start­ede Lon­nie virk­somhe­den Mind­Stretch i 1997.

Lon­nie er Cer­ti­fied Coach fra Inter­na­tion­al Coach Fed­er­a­tion, uddan­net NLP coach og NLP Train­er i Eng­land og har 30 års erhvervser­far­ing fra danske og inter­na­tionale virk­somhed­er. Deru­dover er hun cer­ti­fi­ceret i DiSC Pro­filen, et analy­seværk­tøj, som kan anven­des på teams, enkeltpersoner/ledere og medar­be­jdere. End­videre er hun mind­ful­ness instruk­tør og stresscoach.

Skriv et svar