Referencer fra erhvervslivet

Det er meget vigtigt, at jeg som led­er for­mår at give den rigtige spar­ring.

”I særde­leshed ind­sigten i hvor­dan den kog­ni­tive for­måen ned­sættes, og hvorledes amyg­dala og hjer­nen rea­ger­er under stress, er ny og værdi­fuld viden for mig”, siger hun.

Pia Kjel­strøms egen his­to­rie om mødet med stress samt andre konkrete eksem­pler på, hvor­dan stress­ramte rea­ger­er, er også meget betyd­nings­fulde for Glob­al Senior Man­ageren.

”Jeg kan rigtig god lide, at Pia Kjel­strøm bruger sin egen his­to­rie og trækker på sin egen erfar­ing. Jo flere his­to­ri­er vi hør­er, jo bedre kan vi selv være med til at hjælpe andre — ved spotte symp­tomerne så hur­tigt som mulig. Alle rea­ger­er jo forskel­ligt. Det er meget vigtigt, at jeg som led­er for­mår at give den rigtige spar­ring”, siger Bente Juhl.

Jeg elsker hen­des over­skud. Det er så betryggende.

”Jeg var helt høj, da jeg tog hjem fra work­shop­pen, og jeg har allerede kunne bruge meget af den ny viden i mit job. Det har været fan­tastisk”, siger Bente Juhl, Glob­al Senior Man­ag­er hos LEGO, som har delt­aget i en work­shop om stress hos Pia Kjel­strøm.

Bente Juhl har tidligere delt­aget i andre kurs­er og fore­drag om stress og trivsel. Hun er ikke i tvivl om, hvor­for hun synes, at work­shop­pen hos Pia Kjel­strøm er noget særligt og adskiller sig væsentligt fra det, hun har oplevet før:

”Det er under­vis­eren, Pia Kjel­strøm, og den måde hun formi­dler på. Det er hen­des per­son — det kan ikke kopieres af andre. Jeg elsker hen­des over­skud… det er så betryggende”, fast­slår Bente Juhl, og til­fø­jer:

”Jeg synes, det er dejligt at møde en, der er i flow, og som står ved sig selv og sin his­to­rie — per­son­lig ground­ing er så vigtig. Og hen­des per­son­lighed smit­ter”.

Bente Juhl LEGO


”Stor applaus, et medrivende fore­drag baseret på
per­son­lige erfaringer, hvilket gør det end­nu
mere lev­ende.

Hun er en dygtig taler og fore­dragsh­old­er.
En ren fornø­jelse!

Der er et reelt prob­lem, især når alle virk­somhed­er har skåret ind til benet som de har. Jeg ville ønske mange virk­somhed­sledere ville delt­age i
dette fore­drag fre­madret­tet.”

Ole Heck­mann
Sal­gs­di­rek­tør ITW Spraytec Nordic


”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet så hårene rejs­er sig, hver gang jeg hør­er din his­to­rie.

For mig har det været inspir­erende at høre og se, hvor langt du er kom­met. Specielt tankerne omkring; hvad er vigtigt, hvad giv­er mig vær­di, har fly­t­tet vores borg­ere, men også mig per­son­ligt.”

Sarah Louise Breth Clausen
Social­råd­giv­er ved Odd­er kom­mune


”Jeg har hørt flere fore­drag omstress, men jeg har
alligev­el fået en god, ny nuance på stress.

Det er skræm­mende, når man ser det fra den anden side af bor­det, men nu har jeg fået red­sk­aber til bedre at kunne håndter­er mødet med den
stress-ramte medar­be­jder.

Til forskel fra hvad jeg ellers har hørt, giv­er Pia konkrete bud på lige præ­cis, hvor­dan man kan holde sig ude af stress zonen fre­mover.

Selv er du et lysende klart billede af, at det er muligt at slippe igen­nem sådan et for­løb.

Uffe Rah­bek
Man­ag­er pro­duc­tion Hal­dor Top­søe

Referencer fra private klienter

”Rigtigt godt med enkelte fokus punk­ter, der er
nemme at over­føre til min egen sit­u­a­tion.

Glæder mig til at afprøve red­sk­aberne i min hverdag.”

Malene Krog
Pro­duk­tled­er


”Jeg kan varmt anbe­fale sam­talerne med Pia. Hun er super god til at sætte sig ind i ens egen sit­u­a­tion og de værk­tø­jer hun anbe­faler er effek­tive. Man går hjem efter sam­tal­en med smil på læberne og en meget høj moti­va­tion og troen på, at det bliv­er bedre end nogensinde

Andrea Schie­mann
Inno­va­tion­skon­sulent


”Som stress­ramt var det dejligt befriende at komme i kon­takt med Pia. Hun havde en forståelse for min sit­u­a­tion og mine følelser, som jeg ikke havde oplevet tidligere. Hun hjalp mig med at sætte ord på og skabe et overb­lik. Det var en stor befrielse at nå til en erk­endelse af min sit­u­a­tion, men end­nu mere befriende løbende at få red­sk­aber til lang­somt at finde vejen tilbage i bal­ance.
Det er hårdt arbe­jde, men Pia har aldrig mis­tet troen på, at det kan lykkes for mig. Hun fylder mig med ener­gi og et gå på mod, der gør at jeg kæm­per videre, selvom jeg indimellem har mest lyst til at give op.
Til alle, der aktivt ønsker at gøre noget, kan jeg varmt anbe­fale stress­sam­talerne med Pia.”

Sanne Ammits­bøl
eksportin­geniør


Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook