Referencer fra ledere

”Jeg har sat stor pris på, at Pia Bruhn selv har oplevet at være ramt og sygemeldt på grund af stress. Hun ved, hvad hun taler om. Det mærk­er man tydeligt. Både min medar­be­jder og jeg har fået ind­sigt i, hvad der sker i hjer­nen, når en per­son rammes af stress. Det er hun god til at beskrive. Det er mit indtryk, at min medar­be­jder også har været til­freds med råd­givnin­gen. Han er raskmeldt og tilbage på job”. Læs mere

Yor­ck Eber­bach, pro­duk­tion­schef hos FJ Industrie


 

Det er meget vigtigt, at jeg som led­er for­mår at give den rigtige sparring.

”I særde­leshed ind­sigten i hvor­dan den kog­ni­tive for­måen ned­sættes, og hvorledes amyg­dala og hjer­nen rea­ger­er under stress, er ny og værdi­fuld viden for mig”, siger hun. 

”Jeg kan rigtig god lide, at Pia Kjel­strøm bruger sin egen his­to­rie og trækker på sin egen erfar­ing. Jo flere his­to­ri­er vi hør­er, jo bedre kan vi selv være med til at hjælpe andre — ved spotte symp­tomerne så hur­tigt som mulig. Alle rea­ger­er jo forskel­ligt. Det er meget vigtigt, at jeg som led­er for­mår at give den rigtige spar­ring”, siger Bente Juhl.

Jeg elsker hen­des over­skud. Det er så betryggende. 

Bente Juhl har tidligere delt­aget i andre kurs­er og fore­drag om stress og trivsel. Hun er ikke i tvivl om, hvor­for hun synes, at work­shop­pen hos Pia Kjel­strøm er noget særligt og adskiller sig væsentligt fra det, hun har oplevet før:

”Det er under­vis­eren, Pia Kjel­strøm, og den måde hun formi­dler på. Det er hen­des per­son — det kan ikke kopieres af andre. Jeg elsker hen­des over­skud… det er så betryggende”, fast­slår Bente Juhl. Læs mere

Bente Juhl Glob­al Senior Man­ag­er LEGO

 


”Stor applaus, et medrivende fore­drag baseret på
per­son­lige erfaringer, hvilket gør det endnu
mere levende.

Hun er en dygtig taler og foredragsholder.
En ren fornøjelse!

Der er et reelt prob­lem, især når alle virk­somhed­er har skåret ind til benet som de har. Jeg ville ønske mange virk­somhed­sledere ville delt­age i
dette fore­drag fremadrettet.”

Ole Heck­mann
Sal­gs­di­rek­tør ITW Spraytec Nordic


”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet så hårene rejs­er sig, hver gang jeg hør­er din historie.

For mig har det været inspir­erende at høre og se, hvor langt du er kom­met. Specielt tankerne omkring; hvad er vigtigt, hvad giv­er mig vær­di, har fly­t­tet vores borg­ere, men også mig personligt.”

Sarah Louise Breth Clausen
Social­råd­giv­er ved Odd­er kommune


”Jeg har hørt flere fore­drag omstress, men jeg har
alligev­el fået en god, ny nuance på stress.

Det er skræm­mende, når man ser det fra den anden side af bor­det, men nu har jeg fået red­sk­aber til bedre at kunne håndter­er mødet med den
stress-ramte medarbejder.

Til forskel fra hvad jeg ellers har hørt, giv­er Pia konkrete bud på lige præ­cis, hvor­dan man kan holde sig ude af stress zonen fremover.

Selv er du et lysende klart billede af, at det er muligt at slippe igen­nem sådan et for­løb.

Uffe Rah­bek
Man­ag­er pro­duc­tion Hal­dor Topsøe

Referencer fra private klienter

”Rigtigt godt med enkelte fokus punk­ter, der er
nemme at over­føre til min egen situation.

Glæder mig til at afprøve red­sk­aberne i min hverdag.”

Malene Krog
Pro­duk­tled­er


”Jeg kan varmt anbe­fale sam­talerne med Pia. Hun er super god til at sætte sig ind i ens egen sit­u­a­tion og de værk­tø­jer hun anbe­faler er effek­tive. Man går hjem efter sam­tal­en med smil på læberne og en meget høj moti­va­tion og troen på, at det bliv­er bedre end nogensinde 

Andrea Schie­mann
Inno­va­tion­skon­sulent


”Som stress­ramt var det dejligt befriende at komme i kon­takt med Pia. Hun havde en forståelse for min sit­u­a­tion og mine følelser, som jeg ikke havde oplevet tidligere. Hun hjalp mig med at sætte ord på og skabe et overb­lik. Det var en stor befrielse at nå til en erk­endelse af min sit­u­a­tion, men end­nu mere befriende løbende at få red­sk­aber til lang­somt at finde vejen tilbage i balance.
Det er hårdt arbe­jde, men Pia har aldrig mis­tet troen på, at det kan lykkes for mig. Hun fylder mig med ener­gi og et gå på mod, der gør at jeg kæm­per videre, selvom jeg indimellem har mest lyst til at give op.
Til alle, der aktivt ønsker at gøre noget, kan jeg varmt anbe­fale stress­sam­talerne med Pia.” 

Sanne Ammits­bøl
eksportin­geniør


Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook