Ny opstart på Stress- rådgiveruddannelsen i Århus

Taknem­melig
End­nu engang mærk­er jeg taknem­me­lighe­den suse igen­nem min krop! Jeg er virke­lig taknem­melig over alt det, som er hændt mig, siden jeg selv lå ned med stress:

  • at jeg fik hjælp, da jeg havde aller­mest brug for det
  • at nogle havde gjort sig umage med at forstå begre­bet stress
  • at jeg blev hjulpet til at se mine egne talenter
  • at jeg blev skub­bet til at tage springet til denne uddannelse

Viden og indsigt

I dag er 5 kom­mende Stress- og Trivsel­sråd­gi­vere startet deres rejse mod viden og ind­sigt. De har fået den grundlæggende basisv­i­den om stress, både deres egen og andres. I løbet af dagen har de fået ind­sigt i egne reak­tions- og tankemøn­stre, og allerede efter i dag har de mulighed for at agere mere hen­sigtsmæs­sigt, næste gang de står over for en større belastning.

Hele vejen igen­nem uddan­nelsen har vi fokus på at få den nye viden inte­gr­eret i delt­agernes helt naturlige reak­tion­s­møn­stre, lige­som de efter­føl­gende vil forsøge at sprede denne viden så bredt som muligt.

Belast­nings­graf, stresssymp­tomer, trivsel­strappe, stresspro­fil, amyg­dala og arbejdshukommelse

Alle er begre­ber, som nu indgår i delt­agernes værk­tøjskasse. Begre­ber som de, efter i mor­gen, skal ud og dele med deres omgivelser. Hermed vil de være med til at skabe viden, ind­sigt og øge trivslen for den enkelte.

Stolt og glad lig­ger jeg her og nyder at få lov til at dele den viden, som jeg har opsam­let hele vejen gen­nem mit liv. Jeg ved, at sam­men er vi stærk­est, og hvis vi tør lytte til hjertets sang, kom­mer vi alle længst.