Stressrådgiveruddannelsen

Fokus på formidling & forebyggelse

Målet med uddannelsen

• Kend­skab og forståelse for stress og trivsel
• Overord­net kend­skab til hjer­nens opbygning
• Forståelse for men­neskers forskel­lige reaktionsmønstre
• Red­sk­aber til at spotte og opfange fares­ig­naler i tide
• Træn­ing i sam­tale- og formidlingsteknik
• Dig­i­tal værk­støjskasse til fasthold­else af det gode arbejdsmiljø
• Inspi­ra­tion til udar­be­jdelse af stresspoli­tik og stresshåndbog

Forudsætninger for deltagelse på uddannelsen

• Lyst til at tage på en per­son­lig og faglig rejse
• Besid­de et vist fagligt niveau inden­for formidling
• Har kend­skab til trivsel og stress
• At der kan afsættes mindst 1 time efter hvert mod­ul til at bear­be­jde den nye viden

Modul 1: Stress – din egen og andres

• Fak­tuelt ind­b­lik i, og forståelse for, hjer­nens opbygning
• Trivsel
• Ind­b­lik i årsager, symp­tomer og sig­naler på stress
• Dit eget fun­da­ment — med udgangspunkt i værk­tø­jet — Per­son­lig Stressprofiler
• Coop­ing strate­gierne – bru­gen af disse på kort og lang sigt
• Krise­hånd­ter­ing og din per­son­lige rolle som råd­giv­er I
• Forskel­lige øvelser under­ve­js – gruppe såv­el som enkeltmands

Hjemmeopgaver

• For­berede og præsen­tere 6–8 oplæg for fam­i­lie, ven­ner eller kol­le­gaer omkring emnet stress
• Læse de aftalte kapitler fra bøgerne:
o Hjer­nes­mart Ledelse af Anette Prehn
o Stress og arbe­jde af Bo Netterstrøm

Modul 2: Forebyggelse – rollefordeling og indsatser

• Det gode arbejdsmiljø
• Fore­byggelse af stress – metoder og målgrupper
• Råd­givn­ing af stressramte
• Gen­nem­gang og træn­ing af værk­tø­jer til brug i forbindelse med rådgivning
• Krise­hånd­ter­ing og din per­son­lige rolle som råd­giv­er II
• Ind­sat­som­råder, han­dle­plan og strategier
• Forskel­lige øvelser under­ve­js – gruppe såv­el som enkeltmands

Hjemmeopgaver

• For­berede og præsen­tere 6–8 oplæg for fam­i­lie, ven­ner eller kol­le­gaer omkring emnet stress
• For­bere­delse af en 15 min. præsen­ta­tion for gruppen
• Læse de aftalte kapitler fra bøgerne:
o Hjer­nes­mart Ledelse af Anette Prehn
o Stress og arbe­jde af Bo Netterstrøm

Modul 3: Formidling – bryd tabu om stress

• Formidlin­gens kun­st – metoder og målgrupper
• Intro­duk­tion til stress­bered­skab, poli­tik og håndbog
• Frem­læggelse af foredrag

Hjemmeopgaver

• For­berede og præsen­tere 6–8 oplæg for fam­i­lie, ven­ner eller kol­le­gaer omkring emnet stress
• Læse de aftalte kapitler fra bøgerne:
o Hjer­nes­mart Ledelse af Anette Prehn
o Stress og arbe­jde af Bo Netterstrøm

Modul 4: Din værktøjskasse – Din fremtidige rolle

• Afk­lar­ing af din frem­tidi­ge rolle
• Den gode stressrådgiver
• Spør­geteknikker til afdækn­ing og udfordring
• Virksomheden/organisationen – gen­nem­gang af mulige indsatsområder

Certificeringsopgave

• Skrive en opgave på 6–8 sider efter eget valg ud fra et rel­e­vant emne fra de 4 moduler

Certificeringskrav

• Gen­nem­ført præsen­ta­tion­erne om stress mellem modulerne
• Delt­aget aktivt på min. 90% af under­vis­nin­gen på alle moduler
• Skriftlig opgave aflev­eret efter 4. modul
• Bestået mundtlig præsen­ta­tion af opgaven over­for Pia og ekstern sensor

Datoer for planlagte uddannelse

Hold 6 i Århusområdet
Mod­ul I: feb. 2020 & mod­ul II: marts 2020
Mod­ul III: april 2020 & mod­ul IIII: maj 2020
cer­ti­fi­cer­ing: juni 2020

Hold 5 i Århus (afholdt)
Aarhus mod­ul I: 3. — 4. okto­ber 2018 & mod­ul II: 3. — 4.  decem­ber 2018
Aarhus mod­ul III: 30. og 31. jan­u­ar 2018 & mod­ul IIII: 6. — 7. marts 2018
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: april 2018

Hold 4 i Århus (afholdt)
Aarhus mod­ul I: 3. — 4. okto­ber 2018 & mod­ul II: 3. — 4.  decem­ber 2018
Aarhus mod­ul III: 30. og 31. jan­u­ar 2018 & mod­ul IIII: 6. — 7. marts 2018
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: april 2018

Hold 3 (afholdt)
Køben­havn mod­ul I: 16. – 17. jan­u­ar 2018 & mod­ul II: 13. – 14. marts 2018
Køben­havn mod­ul III: 25. – 26. april 2018 & mod­ul IIII: 6. – 7. juli 2018
Køben­havn cer­ti­fi­cer­ing: 27. juni 2018

Hold 2 (afholdt)
Aarhus mod­ul I: 28. – 29. novem­ber 2017 & mod­ul II: 22. – 23. jan­u­ar 2018
Aarhus mod­ul III: 19. – 20. marts 2018 & mod­ul IIII: 8. – 9. maj 2018
Aarhus cer­ti­fi­cer­ing: 31. maj 2018

Hold 1 (afholdt)

Århus

Stress­råd­giv­er Pia Kjel­strøm Bruhn. Skole­gade 5B, Hou, 8300 Odder
Tlf. 7172 9172 Mail. pia@beati.dk