Med viden og formidling kan stress forebygges

Man­glende eller uklare ret­ningslin­jer for hånd­ter­ing af stress, før­er i utrolig mange virk­somhed­er til at flere ansat­te påvirkes fuld­stændig unød­vendigt af en over­be­lastet kollega.

I vores ver­den er det man­glende ind­sigt, viden og erfar­ing, der er årsagen til at så mange ledere kom­mer til at han­dle uhen­sigtsmæs­sigt i forbindelse med en over­be­lastet medarbejder.

Står du som led­er uforstående overfor dine medar­be­jderes og måske egne reak­tion­er i forbindelse med stress­be­last­ninger, kan vi anbe­fale dig at blive klædt på med en viden, der uden tvivl vil komme til at gavne hele virk­somhe­den på sigt.

Bliv­er du usikker til de svære sam­taler med belast­ede medar­be­jdere og føler du dig ofte mis­forstået, kan vi anbe­fale dig at få den grundlæggende viden om stress på plads.

Vil du gerne være en kom­pe­tent led­er, så kræver det i dag, at du har en grundlæggende viden om stress, og at du for­mår at formi­dle din viden til dine medar­be­jdere, der har brug for din støtte.

Øget kon­flik­t­niveau, util­fredse medar­be­jdere, lavere trivsel og øget antal fejl kan være de første tegn på stress i jeres afdeling.6eller9