Priser og tider

Anti-stress samtaler

Jeg tilby­der per­son­lig stress-råd­givn­ing med red­sk­aber, der er enkle at indar­be­jde i din hverdag – både på den pri­vate front og arbe­jdsmæs­sigt.

Kon­sul­ta­tion­erne foregår i mit hjem. Vi sid­der i hjem­lige omgivelser og har dagligda­gen lige omkring os. Det giv­er en naturlighed og afs­lap­pethed, som gør vores sam­taler let­tere.

En sam­tale var­er 90 min­ut­ter.

Du går hjem med forståelse for din egen sit­u­a­tion og min vur­der­ing af, hvad der skal til, for at du bliv­er stress-fri igen. Du får en dyb­degående forståelse for, hvad stress er, samt red­sk­aber og hjælp til hånd­ter­ing af din dagligdag.

Ved efter­føl­gende sam­taler lukker vi op for de enkelte stress-belast­ninger,  hvor du får red­sk­aber til at håndtere disse og lig­nende sit­u­a­tion­er efter­føl­gende.

Virksomheder

Pris per 90 min­ut­ter kr. 950,- excl. moms
Klippeko­rt á 10 klip kr. 8.100,- excl. moms

Private

Pris per 90 min­ut­ter kr. 750,-

Telefonisk rådgivning

Når man er stress-ramt kan det være svært at søge hjælp og en helt uoverkom­melig opgave at komme ud af hjem­met. Der­for tilby­der jeg tele­fonisk stress-råd­givn­ing mandage og fredage fra kl. 9–11.

Stress-råd­givn­ing per tele­fon er ofte det første skridt i en læn­gere pro­ces eller en del af et stress-for­løb. Du får helt konkrete råd om, hvad du kan gøre her og nu for at komme videre.

Tele­fon­råd­givn­ing bestilles via SMS, eller ved at du ringer til mig på mobil­num­mer 7172 9172. Jeg kan ikke love altid at besvare opkald med det samme, men du er altid velkom­men til at lægge en besked på min tele­fonsvar­er. Så kon­tak­ter jeg dig efter­føl­gende. Alter­na­tivt kan du benytte kon­tak­t­for­mu­la­ren og sende mig en mail — Klik hér!

Første råd­givn­ing er gratis. Efter­føl­gende opkald koster kr. 250,- pr. halve time. Belø­bet ind­be­tales gerne inden sam­tal­en over Mobile­Pay.

Anti-stress pakke

Allerede ved første kon­sul­ta­tion får vi et tydeligt billede af din stress-sit­u­a­tion. Herefter kom­mer jeg med et kval­i­fi­ceret bud på, hvor lang tid jeg for­ven­ter, at din stress-peri­ode vil blive. Jeg hjælper dig igen­nem hele stress-peri­o­den med øvelser og red­sk­aber, der er tilpas­set nøjagtigt til din sit­u­a­tion.

Såfremt en sygemeld­ing er i spil, hjælper jeg dig helt tilbage på arbe­jd­splad­sen.

Du kan vælge imellem to Anti-stress pakker:

Fir­ma for­løb

Gratis indle­dende tele­fon­sam­tale
5 sam­taler fordelt på ca. 12 uger á 90 min­ut­ters varighed
Medlem­skab af grup­pen ”Beati for medlem­mer” på Face­book
Afstemt tilbagemeld­ing til virk­somhe­den
Hjælp til ind­køring på arbe­jd­splads
Løbende råd­givn­ing på mail

Pris kr. 4.750,- excl. moms

Pri­vat for­løb

Gratis indle­dende tele­fon­sam­tale
5 sam­taler fordelt på ca. 12 uger á 90 min­ut­ters varighed
Medlem­skab af grup­pen ”Beati for medlem­mer” på Face­book
Korte råd­givninger i mellem sam­talerne via sms eller mail
Hjælp til ind­køring på arbe­jd­splads

Pris kr. 3.950,-


”Efter en lang peri­ode med over­be­last­ning ender det med et stress-kol­laps og sygemeld­ing.Jeg kendte ikke læn­gere mig selv. Gen­nem min søn hørte jeg om Pia, og tog kon­takt.

Første gang laver vi i fæl­lesskab en plan, hvor jeg skal arbe­jde på at blive stress­fri.Pia er ikke psykolog, som hun også selv gør opmærk­som på. Hun arbe­jder ud fra noget så sjældent som med­følelse og indlevelse for sine med­men­nesker og lidt som sæl­ger, hvilket giv­er en god kom­bi­na­tion og et stort dri­ve.Jeg kan varmt anbe­fale ”Beati – din vej ud af stress”.

Det er et godt sup­ple­ment til det eksis­terende sys­tem. Det er min vej ud af stress og hjem i mig selv.”

Socialpæd­a­gog,
Anette Lis­beth


Kalen­der er ved at loade…

Stressrådgivning samt rådgivning om Anti-inflamatorisk kost

Jeg tilby­der per­son­lig råd­givn­ing med red­sk­aber, der er enkle at indar­be­jde i din hverdag – både på den pri­vate front og arbe­jdsmæs­sigt.

Kon­sul­ta­tion­erne foregår i mit hjem. Vi sid­der i hjem­lige omgivelser og har dagligda­gen lige omkring os. Det giv­er en naturlighed og afs­lap­pethed, som gør vores sam­taler let­tere.

En sam­tale var­er 90 min­ut­ter.

Du går hjem med forståelse for din egen sit­u­a­tion og min vur­der­ing af, hvad der skal til, for at du bliv­er stress-fri igen. Du får en dyb­degående forståelse for, hvad stress er, samt red­sk­aber og hjælp til hånd­ter­ing af din dagligdag.

Ved efter­føl­gende sam­taler lukker vi op for de enkelte stress-belast­ninger,  hvor du får red­sk­aber til at håndtere disse og lig­nende sit­u­a­tion­er efter­føl­gende.

Virksomheder

Pris per 90 min­ut­ter kr. 950,- excl. moms
Klippeko­rt á 10 klip kr. 8.100,- excl. moms

Private

Pris per 90 min­ut­ter kr. 750,-

Telefonisk rådgivning

Når man er ramt af stress kan tin­gene nemt bliv­er uover­skuelige, der­for tilby­der jeg tele­fonisk råd­givn­ing mandage og fredage fra kl. 9–11.

Stress-råd­givn­ing per tele­fon kan være det første skridt i den rigtige ret­ning eller en del af et for­løb. Du får helt konkrete råd om, hvad du kan gøre her og nu for at komme videre. Det kan også være råd­givn­ing i forbindelse med kom­mu­nika­tion med arbe­jd­splads, social­råd­giv­er eller andet.

Tele­fon­råd­givn­ing bestilles via SMS, eller ved at du ringer til mig på mobil­num­mer 7172 9172. Jeg kan ikke love altid at besvare opkald med det samme, men du er altid velkom­men til at lægge en besked på min tele­fonsvar­er. Så kon­tak­ter jeg dig efter­føl­gende. Alter­na­tivt kan du benytte kon­tak­t­for­mu­la­ren og sende mig en mail — Klik hér!

Første råd­givn­ing er gratis. Efter­føl­gende opkald koster kr. 250,- pr. halve time. Belø­bet ind­be­tales gerne over Mobile­Pay.

Anti-stress pakke

Allerede ved første kon­sul­ta­tion får vi et tydeligt billede af din stress-sit­u­a­tion. Herefter kom­mer jeg med et kval­i­fi­ceret bud på, hvor lang tid jeg for­ven­ter, at din stress-peri­ode vil blive. Jeg hjælper dig igen­nem hele stress-peri­o­den med øvelser og red­sk­aber, der er tilpas­set nøjagtigt til din sit­u­a­tion.

Såfremt en sygemeld­ing er i spil, hjælper jeg dig helt tilbage på arbe­jd­splad­sen.

Du kan vælge imellem to Anti-stress pakker:

Fir­ma for­løb

Gratis indle­dende tele­fon­sam­tale
5 sam­taler fordelt på ca. 12 uger á 90 min­ut­ters varighed
Medlem­skab af grup­pen ”Beati for medlem­mer” på Face­book
Afstemt tilbagemeld­ing til virk­somhe­den
Hjælp til ind­køring på arbe­jd­splads
Løbende råd­givn­ing på mail

Pris kr. 4.750,- excl. moms

Pri­vat for­løb

Gratis indle­dende tele­fon­sam­tale
5 sam­taler fordelt på ca. 12 uger á 90 min­ut­ters varighed
Medlem­skab af grup­pen ”Beati for medlem­mer” på Face­book
Korte råd­givninger i mellem sam­talerne via sms eller mail
Hjælp til ind­køring på arbe­jd­splads

Pris kr. 3.950,-


”Efter en lang peri­ode med over­be­last­ning ender det med et stress-kol­laps og sygemeld­ing.Jeg kendte ikke læn­gere mig selv. Gen­nem min søn hørte jeg om Pia, og tog kon­takt.

Første gang laver vi i fæl­lesskab en plan, hvor jeg skal arbe­jde på at blive stress­fri.Pia er ikke psykolog, som hun også selv gør opmærk­som på. Hun arbe­jder ud fra noget så sjældent som med­følelse og indlevelse for sine med­men­nesker og lidt som sæl­ger, hvilket giv­er en god kom­bi­na­tion og et stort dri­ve.Jeg kan varmt anbe­fale ”Beati – din vej ud af stress”.

Det er et godt sup­ple­ment til det eksis­terende sys­tem. Det er min vej ud af stress og hjem i mig selv.”

Socialpæd­a­gog,
Anette Lis­beth


Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook