Lederuddannelse

Fokus på forebyggelse samt forståelse af stress og trivsel

Målet med uddannelsen

 • Dybt kend­skab og forståelse for stress og trivsel
 • Ind­sigt i hjer­nens opbygn­ing og forståelse for forskel­lige reaktionsmønstre
 • Værk­tø­jer til hjer­nes­mart hånd­ter­ing af ledelsesudfordringer
 • Hjer­nes­mart plan­lægn­ing i ledelsesrollen
 • Red­sk­aber til at spotte og opfange fares­ig­naler i tide
 • Træn­ing i sam­tale- og formidling­steknik af svære temaer
 • Dig­i­tal værk­støjkasse til fasthold­else af det gode arbe­jdsmiljø – dit eget og andres

Forud­sæt­ninger for delt­agelse på uddannelsen

 • Erfar­ing inden­for per­son­ale- eller projektledelse
 • Lyst til at tage på en per­son­lig og faglig rejse
  Du skal for­vente ca. 2 dages for­bere­delse mellem hvert mod­ul til reflek­sion og indar­be­jdelse af den nye viden
 • Mellem hvert mod­ul vil der være en aften med opføl­gn­ing og træn­ing online

Mod­ul 1: Hjer­nen, stress og trivsel

 • Fak­tuelt ind­b­lik i og forståelse for hjer­nens reaktionsmønstre
 • Ind­b­lik i årsager, symp­tomer og sig­naler på stress og trivsel
 • Ledelses­rollen – Din per­son­lige rolle
 • Hvad er det gode arbe­jdsmiljø for mig
 • Forskel­lige øvelser under­ve­js – gruppe såv­el som enkeltmands

Hjem­meop­gaver

 • For­berede og præsen­tere 6–8 oplæg for fam­i­lie, ven­ner eller kol­le­gaer omkring emnet stress
 • Læse de aftalte kapitler fra bøgerne:
  o Hjer­nes­mart Ledelse af Anette Prehn
  o Stress og arbe­jde af Bo Netterstrøm

Mod­ul 2: Fore­byggelse – rolle­fordel­ing og indsatser

 • Dit eget fun­da­ment — med udgangspunkt i værk­tø­jet — Per­son­lige Stressprofiler
 • Cop­ing strate­gierne – bru­gen af disse på kort og langt sigt
 • Fore­byggelse af stress – metoder og målgrupper
 • Hånd­ter­ing af pressede og stress­ramte medarbejdere
 • Gen­nem­gang og træn­ing af værk­tø­jer til brug i forbindelse med per­son­ale håndtering
 • Forskel­lige frem­læggelser og øvelser under­ve­js – i grup­per såv­el som enkeltmands

Hjem­meop­gaver

 • For­berede og præsen­tere 6–8 oplæg for fam­i­lie, ven­ner eller kol­le­gaer omkring emnet copingstrategier
 • For­bere­delse af en 15 min. præsen­ta­tion for en min­dre gruppe om emnet: Det gode arbe­jdsmiljø for dig med udgangspunkt i stof­fet fra uddannelsen
 • Gen­nemgå din pro­fil med øvelser inden­for copingstrategier
 • Læse de aftalte kapitler fra bøgerne:
  o Hjer­nes­mart Ledelse af Anette Prehn
  o Stress og arbe­jde af Bo Netterstrøm

Mod­ul 3: Ledelse – Kun­sten at lede

 • Hvad er hjer­nes­mart ledelse?
 • Ind­sat­som­råder, han­dle­plan og strategier
 • Dagligdagsledelse kon­tra krisehåndtering
 • Spør­geteknikker til afdækn­ing og udfor­dring af svære emner
 • Intro­duk­tion til aktiv lyt­ning og feedback
 • Gen­nem­gang af hjemmearbejde

Hjem­meop­gaver

 • For­berede og præsen­tere små 6–8 oplæg for fam­i­lie, ven­ner eller kol­le­gaer omkring emnet hjer­nes­mart ledelse
 • For­bere­delse af en 15 min. præsen­ta­tion af: Hvad hjer­nes­mart ledelse er for dig
 • Læse de aftalte kapitler fra bøgerne:
  o Hjer­nes­mart Ledelse af Anette Prehn
  o Stress og arbe­jde af Bo Netterstrøm

Mod­ul 4: Din værk­tøjskasse – Din frem­tidi­ge rolle

 • Afk­lar­ing af din frem­tidi­ge rolle
  • Den sunde leder
  • Din arbe­jd­splads – gen­nem­gang af mulige frem­tidi­ge indsatsområder

Cer­ti­fi­cer­ing­sop­gave

 • Skrive en opgave på 8–10 A4 sider efter eget valg ud fra et rel­e­vant emne fra de 4 mod­uler. Det vigtig­ste er, at opgaven giv­er mening for dig og din arbe­jd­splads og at du vis­er, at du kan omsætte den teo­retiske viden til prak­tisk handling.

Cer­ti­fi­cer­ingskrav

 • Gen­nem­ført præsen­ta­tion­erne om stress mellem modulerne
  • Delt­aget aktivt på min. 90% af under­vis­nin­gen på alle moduler
  • Skriftlig opgave aflev­eret efter 4. modul
  • Bestået mundtlig præsen­ta­tion af opgaven over­for under­vis­erne og ekstern cen­sor fra virk­somhe­den LEGO A/S

Under­vis­er

Stress­råd­giv­er Pia Kjel­strøm Bruhn
Pia er oprindelig uddan­net eksportin­geniør og kom­mer med en ledelses­mæs­sig bag­grund fra erhvervs­livet. Hun har en bred palette af arbe­jd­ser­far­ing fra vores sund­hedssek­tor til under­vis­ning og kom­mu­nika­tion, salg samt ledelse. I 2012 fik hun et stresskol­laps og brugte 1,5 år til at finde helt tilbage på arbe­jds­markedet. I 2013 tog hun en uddan­nelse som stress­råd­giv­er, og har siden udelukkende beskæftiget sig med hjer­nen, stress og trivsel, både som pri­va­tråd­giv­er og ekstern kon­sulent og under­vis­er på både pri­vate og offentlige arbe­jd­spladser. Mødet med stress og arbe­jdet som stress­råd­giv­er har givet en uvur­derlig viden og ind­sigt i disse emn­er. Siden 2017 har hun kørt uddan­nelsen til stress­råd­giv­er, men har længe drømt om at skabe denne uddan­nelse mål­ret­tet til ledere. Pia er i 40érne, gift og har to børn i skolealderen og to vok­sne bonusbørn.

Ledelses­råd­giv­er Kirsten Wiss­ing                                                                Kirsten er oprindeligt uddan­net Cand Negot, jour­nal­ist, og kom­mer med 25 års erfar­ing inden­for afsæt­ning, kom­mu­nika­tion og ledelse. Deru­dover har hun har en pæd­a­gogisk uddan­nelse og er pro­fes­sionel vejled­er i pæd­a­gogik og didak­tik. Med i baga­gen har hun ligeledes mange års erfar­ing fra både det pri­vate erhvervs­liv og uni­ver­siteter samt andre højere lære­anstal­ter som led­er, lære­bogs­for­fat­ter og under­vis­er. Sen­est har hun udviklet et online ledelses­for­løb på Led­er­akademiet på Niels Brock. I 2006 mødte hun muren med en kom­bi­na­tion af kraftig hjern­erys­telse og efter­føl­gende stress syg­dom, og det er blandt andet deri­gen­nem, hun har fået kend­skab til stress og den påvirkn­ing, det giv­er at være langtidssygemeldt. Efter flere års kamp med at komme tilbage på arbe­jds­markedet, er hun i dag bev­idst om de mange føl­gevirkninger, der kom­mer af hjern­erys­telse og stress både men­talt og fysisk. Kirsten er i 50’erne, gift og mor til 2 vok­sne børn. Deru­dover har hun 3 vok­sne bonus­børn. Som per­son er hun imødek­om­mende, lyt­tende og engageret.

Vores moti­va­tion for uddannelsen

Vores moti­va­tion for at starte denne uddan­nelse og cer­ti­fi­cer­ing af ledere er at gøre viden om stress, trivsel og hjer­nen hånd­gri­belig og let­til­gæn­gelig. Vi er ved at kløjs i floskler som robus­thed, medbestem­melse og fri­hed under ans­var. Vores mål er at uddanne hjer­nes­marte og stresskloge ledere, så de får den viden og de red­sk­aber, som vi som ledere selv man­glede, og som vi gen­t­a­gende gange på arbe­jd­splad­serne oplever, at der er et stort ønske og behov for. Alle ledere vil gerne være hjer­nes­marte, men det kræver at man bliv­er uddan­net til det, og det er præ­cis det denne uddan­nelse gør. Led­erne lær­er at spotte både trivsel og stress, og dermed hur­tigst muligt at kunne tilpasse arbe­jd­spres­set for sig selv og andre.

Dato­er for uddan­nelse efterår 2019 og forår 2020

Hold I ved Skan­der­borg Sø
Mod­ul I: 12. — 13. novem­ber 2019 & mod­ul II: 17. — 18. decem­ber 2019
Mod­ul III: 14. — 15. jan­u­ar 2020 & mod­ul IV: 11. — 12. feb­ru­ar 2020
Cer­ti­fi­cer­ing: Marts 2020

Sted: En per­le af ro ved Skan­der­borg Sø med over­nat­ninger i enkeltværelser.

Hold II i København

Mod­ul I: Marts 2020 & mod­ul II: April 2020
Mod­ul III: Maj 2020 & mod­ul IV: Juni 2020
Cer­ti­fi­cer­ing: Juni 2020

Sted: Unik loka­tion i Storkøben­havn med over­nat­ning i enkeltværelser.

For yderligere oplysninger og tilmelding:

Mobil: 7172 9172 Mail: pia@beati.dk