Lær at udnytte din hjerne optimalt! 10. april i Odder

Velkom­men til vores aften i hjer­nens tegn – det glæder os, at du kig­ger forbi.

Det fortæller os nem­lig, at
• du lige­som os har en stor inter­esse i trivsel og livsglæde
• du ønsker konkrete hands-on redskaber
• du savn­er en bedre bal­an­cen mellem pri­vatliv og arbejde
• du ønsker at styrke din mod­stands­dygtighed over­for stress
• du har lyst til — og måske lige­frem savn­er at grine lidt mere

Kort og godt, at du har et ønske om at få evi­dens­baseret viden om stress, trivsel og hjer­nen — serveret jord­nært med eksem­pler fra den virke­lige ver­den. Den ver­den, som både du og befind­er os i

________________________________________
”Jeg har hørt flere fore­drag om stress, til forskel fra hvad jeg ellers har hørt, giv­er Pia konkrete bud på lige præ­cis, hvor­dan man kan holde sig ude af stress Zonen fremover.”
Uffe Rah­bek, Manager

HVIS VI HAR RET, ER DU LANDET HELT RIGTIGT HER HOS OS!

På denne aften får du først og fremmest en gen­nem­gang af forskel­lige evi­dens­baserede forskn­ing­ste­ori­er. Teori­er, som vi ned­bry­der til prak­tiske værk­tø­jer, som du kan bruge pos­i­tivt i din hverdag.

Du får en fors­mag på gen­nemtestet hjer­netræn­ing, der uden tvivl både vil udfor­dre din hjerne og frem­bringe smil på din læbe.

Du får ind­b­lik i nogle af de teknikker og red­sk­aber, som vi selv anven­der i vores råd­givn­ing til at øge arbe­jds­glæ­den hos vores kun­der, der tæller flere såv­el pri­vat per­son­er, som kom­mu­nale og pri­vate arbejdspladser.

Du bliv­er med andre ord bedre rustet, til at styrke din egen trivsel og dermed holde dig selv og andre på sporet.
________________________________________

Om du blot har inter­esse, er stress­ramt eller pårørende, så har du LIGE HER EN MULIGHED FOR AT BLIVE KLÆDT TIL AT UNDGÅ AT BLIVE ELLER FORBLIVE EN DEL AF STRESSSTATESTIKKEN.

Måske har du allerede i dag et kend­skab til stress og trivsel. Men vi kan give dig mere. Konkrete viden og brug­bare red­sk­aber, der kan hjælpe dig med at ager­er mere hen­sigtsmæs­sigt i hverdagen.

Dette vil vi gøre gen­nem et fore­drag fra råd­giv­er Pia Bruhn fra Beati og intro­duk­tions til Life Kinetik træn­ing ved Gitte Nygaard fra Useyourbrain.
________________________________________

Efter denne aften går du hjem med viden om svære og tabube­lagte emn­er — jord­nært og i øjen­højde. Sam­tidig har du fået lyst og moti­va­tion til at gøre noget anderledes.

Hvis du vil have mulighed for at komme med på denne aften, så tilmeld dig her og sikre dig en plads.

________________________________________
” Kan en aften om stress, stresssymp­tomer og vejen tilbage efter et stresskol­laps virke­lig være en sjov og spæn­dende? Ja! Ser­iøs, aut­en­tisk og personligt”
Char­lotte Boes, Journalist
________________________________________
”Hov­edet fyldt godt op på vej hjem i bilen – men sikken en ro i maven, jeg kunne for­lade fore­draget med. Varm anbefaling.”
Mari­ka Fahlén Chris­tensen, Terapeut
________________________________________
FOREDRAGSHOLDER
Pia Bruhn har siden 2013 udelukkende beskæftiget sig med stress og trivsel i virk­somhed­er, kom­muner, insti­tu­tion­er, foreninger og i pri­vat regi. Heri­gen­nem har hun fået et bredt ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing. Hun er uddan­net eksportin­geniør og har 15 års erfar­ing i ledelse, kom­mu­nika­tion, formidling og salg. I 2012 mødte hun selv muren. På to døgn gik hun fra at være fuldt arbe­jds­dygtig, til ikke at vide, hvem hun selv var. Grad­vist havde hun fået det dårligere både fysisk og psykisk, men hen­des plud­selige sam­men­brud, kom som et stort chok for alle.

Gitte Nygaard blev i 2017 præsen­teret til Life Kinetik og var sol­gt til dette helt unikke hjer­netræn­ing­spro­gram. Siden har hun uddan­net sig instruk­tør og afhold­er løbende kurs­er for såv­el arbe­jd­spladser og pri­vate. I det daglige arbe­jder Gitte som pæd­a­gog og træn­er bla. børn med indlæringsvanske­lighed­er gen­nem motoriske og visuelle øvelser samt uddan­net fit­ness instruk­tør. Læs mere om Gitte og Life Kinetik her.
________________________________________

For spørgsmål står Pia klar på pia@beati.dk eller 71 72 91 72

Sikre dig en af de begrænsede bilet­ter her