Stressgrupper, ledige eller pårørende

Målgrupper:

Grup­per af stress­ramte, ledi­ge eller pårørende

Kursusindhold:

Work­shops og fore­drag om moti­va­tion, det gode arbe­jdsmiljø og stress.

Der er fokus på opnå en god forståelse hos delt­agerne for, hvad stress er samt hvor­dan man bedst muligt kom­mer tilbage i balance.

Med hjem får kur­sis­terne en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stress-hånd­ter­ing, som let kan anven­des både arbe­jdsmæs­sigt og privat.

Bag­grun­den for mine fore­drag er, at vi gen­nem at skabe en øget viden og forståelse for stress, hur­tigere få de stress­ramte tilbage i bal­ance og sikre at de for­bliv­er stress­fri fremover.

De får indblik i:

Ο Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
Ο Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
Ο Red­sk­aber og lyst til at skabe en øget livsglæde

Udannelse:

Eksport ingeniør, stresskol­laps i 2012 og stress­råd­giv­er fra Maiken Matzau Erhvervspsykologer.

Gen­nem det sid­ste år har jeg haft en aftale med Odd­er Kom­mune om faste indlæg på alle deres stressh­old og omskol­ing­sh­old. Mine indlæg er utrolig efter­spurgte, da de giv­er de stress­ramte en forståelse og accept af deres egen sit­u­a­tion samt red­sk­aber til at komme videre på. 30 ledi­ge akademik­er på Rud­er­s­dal Kom­mune Ini­ti­atek har ligeledes givet meget pos­i­tive tilbagemeldinger efter at have høre min historie.

Gen­nem mine fore­drag får jeg hele tiden et bredere ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing. Jeg har gen­nem mine work­shops og mine pri­vate ses­son­er talt med stressede ansat­te på alle niveauer samt deres kol­le­gaer, pårørende og chefer. Det er utroligt inspir­erende at se aspek­terne hele vejen rundt om den stressramte.

hanne

sarah

tilmeldinger