Institutioner

Målgrupper:

Skol­er, børne­haver, dag­ple­jere, ældresektoren

Indhold:

Kurs­er, work­shops og fore­drag om moti­va­tion, pri­or­i­teringer, det gode arbe­jdsmiljø og stress. Der er fokus på at opnå en god forståelse hos delt­agerne, for hvad stress er, hvor­for vi bliv­er ramt, samt hvor­dan man bedst muligt kom­mer tilbage i bal­ance og skaber øget livsglæde. 

Vi sæt­ter fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Kur­sis­terne får en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stress-hånd­ter­ing, som let kan anven­des både arbe­jdsmæs­sigt og privat.

Hov­ed­bud­skab i mine fore­drag er, at vi gen­nem en øget viden og forståelse for stress kan være med til at bryde den neg­a­tive stress-spi­ral til stor glæde for os selv, vores fam­i­li­er og kom­mune- kassen. Vi skal have fokus på at finde en god vej gen­nem en til tider krævende og kao­tisk hverdag.

 

Min baggrund:

Jeg er uddan­net eksport ingeniør. Gen­nem­levede en stress-kol­laps i 2012 og uddannede mig herefter til cer­ti­fi­ceret stress-råd­giv­er hos Maiken Matzau Erhvervspsykologer.

Gen­nem de sid­ste år har jeg afholdt fore­drag omkring stress-hånd­ter­ing. Skolelær­er, pæd­a­goger samt medar­be­jder inden­for sund­hedssek­toren har udtrykt, at de har fået red­sk­aber til at bedre at kunne håndtere en for­travlet dagligdag.

Referencer

Katrine Busch Nielsen, Pædagog

Anbe­faler foredrag!”

Bente Madsen, Pædagog

”Jeg er fuld af beun­dring for din ærlige måde at fortælle på. Det var både inspir­erende og kon­struk­tivt. Du har godt nok sat gang i mit hov­ed. Tak!”

Ditte-Marie Tehrani, evauleringskonsulent ved Ineva og stifter af kvindenetværket ”Peach Pit”:

En gribende per­son­lig fortælling, som vedrør­er alle uanset job­si­t­u­a­tion. Pia formi­dler med stor tro­værdighed og engage­ment sin egen his­to­rie fra kar­ri­eremæs­sig ned­tur til per­son­lig for­løs­ning. Fore­draget sup­pleres under­ve­js med brug­bare red­sk­aber fra stress­coachens værktøjskasse. ”

Anja Biegel, folkeskolelære:

”Tak for et spæn­dende, ærligt og tankevækkende fore­drag i går!
Dejligt at høre din his­to­rie og mærke, hvad det bety­der for dig!

Jeg vil bestemt anbe­fale dit fore­drag til andre — både folk, der er i risiko for at ryge ned med stress, men også folk, der er røget ned. Deru­dover synes jeg, at det også kunne bruges til pårørende. Jeg har tit tænkt, at det må være meget svært for ens ægtefælle/kæreste/familie, at rumme og forstå, hvad der sker i et stress­ramt hov­ed og hvilken pro­ces den ramte skal igennem.”

Lise Søndergaard, efterskolelære:

”Tak for et per­son­ligt og stærkt fore­drag, der bidrog til efter­tanke og opmærk­somhed. Sigende og rigtigt!”

Skriv et svar