Jeg har mærket på min egen krop, hvad det handler om!

Mit eget møde med stress har givet mig en ind­sigt, som er helt afgørende i mit nuværende arbe­jde. På to døgn gik jeg fra at være fuldt arbe­jds­dygtig, til ikke at vide, hvem jeg selv var. Jeg kunne ikke engang over­skue at smøre mine børns mad­pakker.

Grad­vist havde jeg fået det dårligere både fysisk og psykisk, men mit plud­selige sam­men­brud kom som et stort chok for mig og mine omgivelser. Jeg endte med et stress-kol­laps.

Med kval­i­fi­ceret hjælp fik jeg igen troen på mit eget værd og lysten til at vende tilbage til arbe­jds­markedet.

I dag er jeg tilbage i mit lyse sind, klogere og klar til at hjælpe men­nesker og virk­somhed­er med at håndtere mødet med stress og øge trivslen.

Hvem er jeg!

Jeg er i 40érne, gift og mor til 2 piger samt bonus­mor til 2 teenagere. Per­son­lig er jeg pos­i­tiv, mål­ret­tet og han­dling­sori­en­teret. 

At fastholde et liv i bal­ance er den væsentlig­ste fak­tor for mig . Jeg elsker at stim­ulere min hjerne og holde mig igang fagligt. Min fam­i­lie stim­ulerer mit hjerte og giv­er mig så ubeskriv­elig meget. 

Min baggrund!

Siden 2013 år har jeg arbe­jdet udelukkende arbe­jdet med stress og trivsel i forskel­lige virk­somhed­er, kom­muner, insti­tu­tion­er, foreninger og i pri­vat regi. Heri­gen­nem har jeg fået et bredt ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing. Jeg har talt med stressede ansat­te på alle niveauer, deres kol­le­gaer, pårørende og chefer.

I 2014 blev jeg cer­ti­fi­ceret stress­coach fra Matzau Erhvervsp­sykologers stress­coachud­dan­nelse. Deru­dover er jeg uddan­net eksportin­geniør med 15 års erfar­ing i ledelse, kom­mu­nika­tion, formidling og salg. I en årrække har jeg sid­det med i led­er­grup­pen i en større inter­na­tion­al virk­somhed.

Se udtalelser fra mine klien­ter og virk­somhed­er under “Ref­er­encer”.

Kon­takt mig gerne på tlf. 7172 9172 for en uforplig­tende snak.

 

Skriv et svar