Gratis gå hjem-møder i Aalborg, Aarhus, Odense og København

_F5A8439_DKom og få en mental vitaminindsprøjtning og en række konkrete værktøjer til stresshåndtering, som let kan anvendes både arbejdsmæssigt og privat — med stressrådgiver Pia Kjelstrøm Bruhn.

Du får ind­b­lik i:

  • Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
  • Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
  • Red­sk­aber til at skabe en øget livs­glæde gen­nem bev­id­ste valg

Hov­ed­bud­sk­a­bet er, at vi gen­nem en øget viden og forståelse for stress kan være med til at bryde den neg­a­tive stressspi­ral til stor glæde for os selv, vores kol­leger og vores fam­i­li­er. Vi skal have fokus på at finde en god vej gen­nem en til tider kao­tisk hverdag.

Om fore­dragsh­olderen
Pia Kjel­strøm Bruhn er først uddan­net som eksportin­geniør – senere som stress­råd­giv­er hos Matzau Erhvervsp­sykologer. Hun arbe­jder som selvstændig stress­råd­giv­er og fore­dragsh­old­er. Hun afhold­er work­shops og fore­drag om moti­va­tion, det gode arbe­jdsmiljø og stress for både pri­vate og offentlige virk­somhed­er. Jyl­lands-Posten, Dia­betes­forenin­gen og Jyske Bank er blandt kunderne.

Pias eget plud­selige møde med stress har inspir­eret hende til at gå til kamp mod det store tabu, som stress stadig er. For snart 4 år siden foran­drede hen­des ver­den sig fra den ene dag til den anden. Hen­des plud­selige sam­men­brud kom som et stort chok for alle. Den store for­løs­ning kom, da det for alvor gik op for hende, at hun ikke var psykisk syg, men ”blot” havde stress! Læs mere om Pia påwww.beati.dk

Hvor foregår det?

Aal­borg: 20. okto­ber, kl. 17–19.30 hos CA. City House, Jyl­lands­gade 20, 9000 Aalborg.

Køben­havn: 26. okto­ber, kl. 17–19-30 CA, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte

Odense: 10. novem­ber, kl. 17–19-30, Erhvervsakademiet Lille­bælt, Non­nebakken 9 — 5000 Odense C

Aarhus: 10. decem­ber, kl. 17–19.30, CA Aarhus, Hans Hartvig See­dorffs Stræde 6–8, 4. — 8000 Aarhus C

Tilmeld­ing
Tilmeld­ing sker via oven­stå­dende links. Gå hjem-møderne er åbne for medlem­mer af CA og andre inter­esserede. Alle skal dog tilmeldes på forhånd.

Du kan se flere gå hjem-møder på www.ca.dk/foredrag.

Prak­tisk info
Der vil blive serveret en sand­wich og lidt at drikke til hvert arrange­mentet. Delt­agelse er gratis — men CA for­be­hold­er sig ret til at opkræve et gebyr på 250 kro­ner, hvis man ude­bliv­er uden afbud.

 

https://www.ca.dk/nyheder/taem-travlheden-og-laer-haandtere-din-stress

Skriv et svar