Foredrag

Ο Få rustet organ­i­sa­tio­nen mod stress!

Ο Få inspi­ra­tion til en bedre stress-håndtering!

Ο Få en åben­hjer­tig første­hånds­beretning om stress!

Indlægget tilpass­es den sam­men­hæng, der pass­er bedst til jeres behov. Det kan være et indlæg i et trivsels­for­løb, på et måneds- eller afdel­ingsmøde, eller som et selvstændigt gå-hjem-møde.

Mine indlæg var­er mellem 1½‑2  time efter­ful­gt af 30 min­ut­ters diskussion/spørgetid.

Hvad får I ud af det?

Ο Større åben­hed om stress og en fælles forståelses­ramme
Ο Viden om forskellen mellem sund og usund stress
Ο Ind­sigt i stressens advarselssig­naler
Ο Enkle red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
Ο Inspi­ra­tion til hen­sigtsmæs­sig kom­mu­nika­tion omkring stress
Ο Syn­lig­gørelse af mulige stress-områder
Ο Inspi­ra­tion til hånd­ter­ing af den svære sam­tale med en stressramt 

Vigtigst af alt med­før­er det altid en forøget arbe­jds­glæde, der hur­tigt afspe­jles på bundlinjen!

Referencer

Tidligere delt­agere har udtalt:

uffeole

Der find­es flere ref­er­encer under ref­er­encer