Få fokus på trivsel med viden om hjernen og det gode arbejdsmiljø

Stress smit­ter. Der­for er det vigtigt, at arbe­jd­splad­sen er i bal­ance. Men det er mindst lige så vigtigt, at I evn­er at aflæse hinan­den, og at I sam­men har fokus på trivsel og arbe­jdsmiljø. Det er nem­lig en fælles ind­sats — og det er let­tere, end I tror. 

Jeg gør viden om hjer­nen og trivsel hånd­gri­belig og forståelig, så I med ind­sigt i advarselssig­naler og enkle red­sk­aber kan fore­bygge, håndtere og min­imere stress på arbejdspladsen.

Ring til mig, så tager vi en uforplig­tende snak om, hvad I har brug for. Inspirerende og skræddersyet foredrag

Ingen arbe­jd­spladser er ens, og der­for er alle mine fore­drag selvføl­gelig forskel­lige. Inden I book­er mig, tager vi en uforplig­tende snak om, hvilken sit­u­a­tion I står i, og hvor­dan jeg kan bidrage med min viden.

Måske har I netop brug for viden og inspi­ra­tion om trivsel. Måske har I brug for konkrete red­sk­aber og gode råd til at forbedre arbe­jdsmiljøet. Eller måske har I brug for moti­va­tion og ret­ning midt i en omfat­tende organisationsændring. 

Generelt for mine fore­drag er, at I får en hånd­gri­belig og jord­nær forståelse for hjer­nen og begre­bet stress, og at vi sam­men ser på, hvor­dan I enkelt og over­skueligt kan fore­bygge stress og øge trivslen — både hos jer selv og andre.

Alt efter, hvad vi læg­ger vægt på, får I:

 • Viden om forskellen på en stres­set og en travl medarbejder
 • Viden om forskellen mellem sund og usund stress
 • Viden om, hvornår og hvor­dan arbe­jd­splad­sen kan gribe ind
 • Inspi­ra­tion til hånd­ter­ing af den svære sam­tale om stress
 • Red­sk­aber til kort og langsigtet stresshåndtering
 • Red­sk­aber til kog­ni­tive og fysiske stress-strategier
 • Gode råd til at håndtere og min­imere stress

Jeg hold­er fore­drag for både pri­vate og offentlige arbe­jd­spladser, netværk­sarrange­menter og temadage — så tag fat I mig, så tager vi en snak om, hvor­dan jeg pass­er ind hos jer, og hvad jeg kan bidrage med.


”Pia øste med dyb ind­sigt af sine per­son­lige erfaringer med mekanis­merne før, under og efter stress. Vi blev i øvrigt beriget med glim­rende konkrete og oper­a­tionelt anven­delige værk­tø­jer samt lit­ter­aturhen­vis­ninger til vores videre arbe­jde med at imødegå stress.
Jeg anbe­faler fore­draget til alle virk­somhed­er, der uden at skabe en bekym­ringskul­tur tager arbe­jdsmiljøet alvorligt i bev­id­s­the­den og erk­endelsen af, at arbe­jdsmiljøet smit­ter direk­te af på bundlinjen.”

Klaus Man­del
Afdel­ings­di­rek­tør, Jyske Bank


Lavere sygefravær og fejlprocenter

Mine fore­drag giv­er en fælles forståelses­ramme for trivsel og viden om, og inspi­ra­tion til, at fore­bygge, håndtere og min­imere stress på arbe­jd­splad­sen. De er der­for gode kick­offs til det videre arbe­jde med trivsel — hvad enten I kør­er videre selv eller sam­men med mig. Hvis I skal et spades­tik dybere ned og virke­lig ønsker at inte­grere den nye viden i jeres virk­somhed, vil jeg anbe­fale, at I book­er et for­løb for arbe­jd­spladser hos mig. 

Læs mere om for­lø­bet for arbe­jd­spladser via dette link. 

At øge trivslen og arbe­jds­glæ­den blandt medar­be­jderne er selvføl­gelig både dejligt og nobelt — men det er også i høj grad noget, der kan afspe­jles direk­te på bundlinjen. 

Ved at styrke arbe­jd­splad­sens stress-bered­skab får I:

 • Lavere syge­fravær     
 • Lavere fejl­pro­cen­ter
 • Færre kon­flik­ter
 • Godt arbe­jdsmiljø
 • Effek­tive kol­le­gaer og medarbejdere 

Så giv mig et kald, så sæt­ter vi sam­men fokus på trivsel med viden om hjer­nen, stress og det gode arbejdsmiljø. Har du brug for materiale?

Du kan læse mere om mit fore­drag, tilbud om work­shops og per­son­lig stress­råd­givn­ing i min brochure via dette link.

Er du ans­varlig for arbe­jdsmiljøet på din arbe­jd­splads eller led­er, der ønsker mere viden om stress og trivsel? Så vil jeg anbe­fale dig at tage et kig på én af mine uddan­nelser via dette link. 


Book et foredrag

Du book­er et fore­drag ved at ringe på: 7172 9172 eller sende en mail til: pia@beati.dk.


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev