Lad os sammen sætte fokus på trivsel med evidensbaseret viden om hjernen, stress og det gode arbejdsmiljø.

Få rustet organ­i­sa­tio­nen mod stress!
Få inspi­ra­tion til en bedre stress-hånd­ter­ing!
Få en åben­hjer­tig første­hånds­beretning om stress!

Med en min­i­mal ind­sats og få ressourcer kan du styrke organ­i­sa­tio­nens stress-bered­skab, så I dels kan fore­bygge stress, dels få stress­ramte medar­be­jdere hur­tigere og gladere tilbage i arbe­jde. Læs mere om stress og tegn på stress


”Pia øste med dyb ind­sigt af sine per­son­lige erfaringer med mekanis­merne før, under og efter stress.
Vi blev i øvrigt beriget med glim­rende konkrete og oper­a­tionelt anven­delige værk­tø­jer samt lit­ter­aturhen­vis­ninger til vores videre arbe­jde med at imødegå stress.
”Stress på jysk” kan anbe­fales alle virk­somhed­er, der uden at skabe en bekym­ringskul­tur tager arbe­jdsmiljøet alvorligt i bev­id­s­the­den og erk­endelsen af, at arbe­jdsmiljøet smit­ter direk­te af på bundlin­jen.”

Klaus Man­del
Afdel­ings­di­rek­tør, Jyske Bank


Jeg tilby­der han­dling­sori­en­terede fore­drag, work­shops og per­son­lig stress­råd­givn­ing på dan­sk, engel­sk og tysk. Lad os sam­men sætte ram­men for jeres ind­sats mod stress.

Hent min brochure her…

Foredrag

Få den grundlæggende viden om stress gen­nem et inspir­erende fore­drag med en åben­hjer­tig første­hånds­beretning om stress.

I får endvidere

Viden om forskellen mellem sund og usund stress
Ind­sigt i advarselssig­naler og enkelte red­sk­aber
Inspi­ra­tion til hånd­ter­ing af den svære sam­tale


”We had the plea­sure of hav­ing Pia to give us a two hours lec­ture about stress.
It was giv­en in a cross-cul­tur­al envi­ron­ment with peo­ple from Den­mark and Ukraine. The lec­ture was giv­en in Eng­lish.

Pia real­ly man­aged to give an enlight­en and learn­ing lec­ture about stress. She com­mu­ni­cat­ed clear, engag­ing and live­ly touch­ing all the par­tic­i­pants. I can clear­ly rec­om­mend her in any giv­en con­text.”

Kartin L. Hansen
Udviklingschef
Mor­ge­navisen Jyl­lands-Posten


Workshops

Byg videre på denne viden og få iden­ti­fi­ceret de stress-ele­menter, der er speci­fikke for jeres virk­somhed med en han­dling­sori­en­teret work­shop.

I får endvidere

Fokus på jeres sit­u­a­tion
Iden­ti­fi­cer­ing af stress-relaterede prob­le­mer
Prob­lem­løs­ning
Han­dlings­planNu forstår jeg bedre mekanis­merne ved stress 

”Måden Pia formi­dlede teorien på gav mig nye ind­sigter, og jeg kunne let genk­ende eksem­plerne fra mig selv og min egen hverdag. Det hele gav plud­selig rigtig god mening”, fortæller Kirsten Skade, Senior Man­ag­er hos LEGO, og til­fø­jer:

”Jeg kan bruge min ny viden 100% i mit job. Jeg forstår nu bedre mekanis­merne ved stress, og i mødet med kol­leger, kan jeg bedre spotte, hvis noget er galt. Det er en meget nyt­tig bag­grundsv­i­den at have i forhold til andre”.

Kirsten Skade har delt­aget i en work­shop om stress og trivsel hos Pia Kjel­strøm. Det er hen­des erfar­ing, at Pia Kjel­strøm for­mår at gøre teorien meget sim­pel og let forståelig. Det abstrak­te bliv­er plud­selig meget konkret, fortæller hun.

Pia er en dygtig under­vis­er og formi­dler

Kirsten Skade oplever Pia Kjel­strøm som en ener­gisk, lev­ende og vidende under­vis­er — med stor faglig eksper­tise inden­for et til tider kom­pliceret område. At Pia Kjel­strøm selv har været stress­ramt, og drager sin egen his­to­rie ind i oplægget, øger aut­en­ticiteten, men­er Senior Man­ageren.

”Pia er en dygtig under­vis­er og formi­dler, som er dybt engageret. Hun bræn­der virke­lig for, at man som delt­ager får ind­sigt og forståelse for stress og trivsel – og for den påvirkn­ing, stress har på hjer­nen. Hun har et godt overb­lik og er god til at lytte til lokalet. Det bety­der, at hun også kan tage fat i de ting, som delt­agerne bringer op. Jeg fornemmede ikke, at der var en stram dag­sor­den, der abso­lut skulle følges”, siger Kirsten Skade, og til­fø­jer:

”Jeg fik en god, vel­fun­deret viden og forståelse af stress og symp­tomerne her­på. Jeg fik også nogle reflek­sion­er omkring mig selv og min egen pro­fil, som jeg også synes var rigtig spæn­dende og brug­bare”.

Kirsten Skade
Senior Man­ag­er hos LEGO


Skræddersyet stress-rådgivning

Tilbyd stress­ramte medar­be­jdere indi­vidu­el råd­givn­ing og min­imer  dermed stressens ind­fly­delse på jeres organ­i­sa­tion.

De får

Indi­vidu­el medar­be­jder­råd­givn­ing
Forståelse af egne stress-møn­stre
Stress hånd­ter­ingsværk­tøj


”Jeg kan varmt anbe­fale sam­talerne med Pia. Hun er super god til at sætte sig ind i ens sit­u­a­tion og de værk­tø­jer, som hun anbe­faler, er effek­tive.

Man går hjem efter sam­talerne med et smil på læben og en meget høj moti­va­tion og tro på, at det bliv­er bedre end nogensinde før.”

Andrea Schie­mann
Inno­va­tion­skon­sulent

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook