Første hold stressrådgiverer ude nu!

Første hold

Siden maj har de første 7 stress­råd­gi­vere arbe­jdet sig til ny viden omkring trivsel. Under­ve­js har de tileg­net sig viden om hjer­nen, krop­pens stresssig­naler og lært at formi­dle stress på en let forståelig måde.

I sid­ste uge havde vi sid­ste under­vis­ningsmod­ul, og jeg må indrømme, at jeg har drømt meget og stort, men da de gen­nemgik deres udbytte af uddan­nelsen, blev jeg ramt lige i hjertet.

Med egne ord

Delt­agerne bekræft­ede med egene ord:

- at de nu kan holde forskel­lige oplæg om trivsel og stress, og være med til skabe et godt og effek­tivt  arbejdsmiljø.

- at de nu kan råd­give ledere, medar­be­jdere og stress­ramte omkring fore­byggelse, kon­sekvenser af stress og hjælpe med ind­kørsel af tidligere stressramte.

- at de per­son­ligt har fået forståelse, selvin­d­sigt og er klædt på til at ager­er mere hen­sigtsmæs­sigt i en hek­tisk hverdag.

de kan bruge deres forståelse af hjer­nen til at skabe foran­dring både hos sig selv og hos andre.

De havde fået så meget mere med end jeg havde drømt om

Taknem­melig og mange erfaringer rigere, er jeg klar til at opstarte nye hold i Århus i novem­ber 2017 og i Køben­havn til jan­u­ar 2018.

Overve­jer du, om uddan­nelsen er noget for dig, så står jeg og nogle af mine tidligere kur­sis­ter gerne til rådighed med svar på dine spørgsmål.