Er I klar over, at jeres HR afdeling kan kan have en stressreducerende effekt på hele virksomheden og være med til at forhindre stresskaos?

I dag har de fleste større virksomheder en HR-afdeling i hvert fald på organisationdiagrammet. Næste skridt er nu at sørge for, at HR-afdelingen bliver brug til mere end blot servicering af lønstatistikker og anbefalinger om gode kurser.

Har I fået inte­gr­erer den guld­grube af viden, som en HR afdelin­gen fak­tisk er og ind­set, at en god inte­gr­eret HR afdel­ing kan have en stressre­duc­erende effekt på hele organisationen?

I dette indlæg beskrives nogle af de stressre­duc­erende fordele, som en velin­te­gr­eret HR afdel­ing kan have på jeres virksomhed.

HR medar­be­jdere som bindeled

Det er en anerk­endt stressre­duc­erende fak­tor, at medar­be­jderne føler sig som en del af noget større og høre til. Naturligvis kræver det, at der bliv­er lyt­tet og han­dlet fra ledelsens side, ellers mis­ter medar­be­jderne tilli­den til ledelsen og stress­niveauet stiger lyn­hur­tigt.”

HR-afdelin­gen kan fun­gere som et naturligt bindeled mellem de ansat­te og virk­somhe­den. En afdel­ing, der vur­der­er og påvirke trivslen i hele virk­somhe­den, helt ned til på afdel­ingsniveau. Gen­nem målinger og dia­log har HR afdelin­gen mulighed for at skabe et talerør for jeres medar­be­jderne til ledelsen. Afhold­else af forskel­lige aktiviteter på tværs af organ­i­sa­tio­nen vil helt automa­tisk skabe et kend­skab og skabe bånd på tværs af afdelingerne samt lette samar­be­jdet på tværs. Med disse tilt­ag vil HR afdelin­gen kunne måle, vur­der­er og påvirke trivsel i jeres virksomhed.

HR medar­be­jdere som vejledere

”Trygge medar­be­jdere, der ved, hvor de kan hente hjælp, har et bevist lavere stressniveau.”

HR afdelin­gen kan fun­gere som et neu­trale sted, hvor I som medar­be­jdere eller ledere kan hente vejled­ning omkring hånd­ter­ing af en sit­u­a­tion eller ens ret­tighed­er. Det kan være juridisk vejled­ning, kar­ri­er­er råd­givn­ing eller decideret kon­flik­t­mægling, hvor HR kan hjælpe de involverede parter i mål på den for alle parter bed­ste måde.

HR medar­be­jdere som vidensformidler

”Det er ligeledes bevist, at medar­be­jdere, der føler sig set, hørt og vejledt, har en højere mod­stand mod de stress­be­last­ninger, som der måtte komme.”

HR afdelin­gen er de nærmeste til at råd­give, vejlede og informere om, hvor­dan jeres virk­somhed kan håndtere en tænkt sit­u­a­tion. De kender virk­somhe­dens kul­tur og har som oftest stor ind­sigt i enkelt­stående prob­lematikker. Med den ind­sigt i rygsækken har HR-medar­be­jdere gode mulighed­er for at vejlede og råd­give, for dermed at sørge for at mindske kon­sekvenserne omkring en giv­en problemstilling.

HR medar­be­jder skal bruges til at fore­bygge stress

”En grundlæggende viden om stress er med til at styrke den enkeltes mod­stands­dygtighed over­for stress samt øge sandsyn­lighe­den for, at den pågældende han­dler hen­sigtsmæs­sigt, når en kol­lage rammes.”

Det er så vigtigt, at vi alle beg­y­n­der at indse, at stress kan ramme alle virk­somhed­er og på alle niveauer, men end­nu vigtigere at indse, at stress kan og bør fore­bygges med viden.

Hvis jeres ledere såv­el som medar­be­jdere bliv­er klædt på til at forstå begre­bet stress, vil i spare en masse både men­neske­lige og økonomiske ressourcer. Det er nem­lig ikke kun den enkelte medar­be­jder, der rammes af stress, det er hele afdelin­gen. I bør indse, at det ikke er afgørende, om stressen er af pri­vat eller arbe­jdsmæs­sig karak­ter, for­di kon­sekvenserne er de samme for virk­somhe­den. En for stor ube­han­dlet stress­be­last­ning ender altid med et kol­laps, der koster dyrt på bundlin­jen, og dette kunne for det meste være undgået med den rigtige viden og han­dling i tide.

Det nemmeste ville være, hvis vi kunne klæde alle på og give dem nok træn­ing til at håndter­er ethvert møde med stress, men heldigvis er behovet ikke så stort end­nu. Det ville være for stor en ind­sats, med for lille et udbytte for største delen af os men­nesker. Der­for er vi nødt til at finde en mere økonomisk hold­bar løsning.

Vi kan der­i­mod sørge for, at alle jeres medar­be­jdere kender de grundlæggende stress­reak­tion­er. At de ved, at når en per­son ændre adfærd på den ene eller den anden måde, så skal de være opmærk­somme på den pågældende medar­be­jders trivsel. Er i i tvivl, så skal i altid søge råd­givn­ing af en stresssagkyndig.

Med en velud­dan­net HR afdel­ing har I mulighed for at give den enkelte led­er og medar­be­jder et let­til­gæn­geligt sted, hvor de kan få den vejled­ning og viden, der er brug for.

Både når det gælder om bedst muligt at fore­bygge neg­a­tiv stress og når det drejer sig om, hvor­dan I skal håndtere en medar­be­jder, der rammes af et stresskol­laps, kan i med fordel sam­le den viden hos HR.

Klædt på med viden og værk­tø­jer til stresshåndtering

”En medar­be­jder, der er klædt på til at udføre sit arbe­jde opnår en større trivsel samt er med til at øge trivslen på arbejdspladsen.”

Sørg for at klæde jeres HR medar­be­jdere rigtig på. Det ikke afgørende, at alle HR medar­be­jdere har en dyb­degående viden om stress, men at I har en eller flere medar­be­jder med stress som speciale.

Taler vi om stresshånd­ter­ing, bør denne medar­be­jder være i stand til at råd­give, vejlede og afhjælpe stress i virk­somhe­den. Det kan være de enkelte medar­be­jdere, led­er eller kol­le­gaer, der har brug for vejled­ning til at håndter­er den pågældende situation.

Det er ikke HR afdelin­gens opgave at beslutte, om en medar­be­jder skal sygemeldes eller ej. Det er en lægefaglig vur­der­ing. Men HR medar­be­jdere skal kende til symp­tomerne på alvorlig stress og de skal vide, hvor­dan man tack­ler pressede men­nesker. De skal vide, hvornår der stadig kan sættes ind fore­byggende, og hvornår det er på høje tid, at sende en stress­ramt medar­be­jder videre til en ekstern stressrådgiver.

Vores stress­råd­giv­er-uddan­nelsen gør HR-medar­be­jderen i stand til at:

·      Råd­give ledere om hånd­ter­ing sam­taler med pressede medarbejdere

·      Råd­give stress­ramte medar­be­jdere på alle niveauer

·      Udar­be­jde han­dle­plan­er i samar­be­jde med de berørte medar­be­jdere / ledere

·      Være igangsæt­ter i forhold til at etablere et stress­bered­skab i virksomheden

·      Udar­be­jde en stresshånd­bog og bistå med at imple­mentere en stresspolitik

LÆS MERE OM STRESSRÅDGIVER-UDDANNELSEN HER: https://www.beati.dk/stressraadgiver-uddannelse/