Bliver du nogle gange overrasket over din reaktion i pressede situationer?

 

Det er meget nor­malt, at vi rea­ger­er anderledes end nor­malt i pressede sit­u­a­tion­er. Hvis pres­set er stort nok, går vores hjerne i alarm­bered­skab, og vi han­dler langt fra veloverve­jet. For de fleste af os gælder det dog, at vi rea­ger­er efter det sam­men møn­ster, der­for kan det være en kæmpe hjælp at kende sit reaktionsmønster.

I dag har vi mulighed for at finde frem til din adfærd under pres gen­nem test, herefter har du bedre mulighed for at forstå dit reak­tion­s­møn­ster og han­dle mere hen­sigtsmæs­sigt fre­mover selv under pres.

Testen måler på 11 forskel­lige stres­sor­er, som man ved har en stor ind­fly­delse på stress, som blandt andet overkon­trol, over­be­byrdet, man­gel på støtte og begrænsede mulighed­er for beslut­ningstagn­ing. Enkelte fak­tor­er kan vi selv reg­ulerer efter­føl­gende, men alle fak­tor­er kan vi i samar­be­jde med vores chef ændre på og dermed skabe et mere afbal­anceret arbejdsliv.

På bag­grund af din besvarelse kom­mer testen ud med en pro­fil, hvor­til der er anbe­falede cop­ingstrate­gi­er både på kort- og langt­sigt. Disse strate­gi­er kan være virke­lig behjælpelige med hur­tigt at finde tilbage i bal­ance, når du er under pres.

I pro­filen får du ind­b­lik i denne pro­fils upro­duk­tiv og pro­duk­tiv cop­ing, destruk­tive over­be­vis­ninger samt uhen­sigtsmæs­sig adfærd. Ikke altid lige flat­terende læs­ning, men brug­bare, hvis du ønsker ind til ker­nen og skabe bedre mod­stands­dygtighed over­for pres.

Ofte kom­mer vi til at tage udgangspunkt i egne erfaringer, når vi skal samar­be­jde med andre, men vores reak­tion­s­møn­stre også under pres er meget indi­vidu­elt og dermed forskel­ligt. Der­for kan et team havde stor glæde af at kende til hinan­dens møn­stre, og præ­cis dette kan denne test hjælpe med og dermed skabe grobund for et mere kon­struk­tivt samar­be­jde. Teamet får her mulighed for at se, hvor­dan de bedst kan hjælpe hinan­den igen­nem den peri­ode, hvor i er pres­set og plud­selig står teamet sam­men også under pres.

Pris for en jobre­lateret test er kr. 1.500,- ex. moms incl. en times gen­nem­gang af testen.

Selv har jeg en H‑profil, og dermed et grundlæggende ønske om at hjælpe andre og opnå anerk­endelse, hvilke må siges at passe meget godt til mit nuværende job.

H‑profilens primære mål er

  • at forstå begiven­hed­er og sit­u­a­tion­er, der før­er til konflikter
  • at delt­age som et engageret og pro­duk­tivt teammedlem

Per­son­er med H‑profilen:

Stræber efter at give udtryk for deres egen empati og inter­esse for andres vel­befind­ende; at forstå andres følelser og at hjælpe og influere andre; accepter­er råd fra men­nesker, der vis­er dem respekt; ønsker at reduc­er­er spændinger og undgå ube­hagelige følelser; ret­færdig­gør egne krav, når det vedrør­er andre mennesker.

Der er utrolig mange ting i min pro­fil, som mine omgivelser kan nikke meget genk­endende til. Min mand og mine samar­be­jdspart­ner har tit udtrykt ønske om en mere tydelig kom­mu­nika­tion samt færre ord i forbindelse med samar­be­jde. Noget af det, som jeg selv anbe­faler mine kun­der, så præ­cis her kunne jeg effek­tivt sætte ind med de red­sk­aber, som jeg havde lige ved hånden.

Er du blevet nys­ger­rig og vil høre mere, så kon­takt mig på 71729172.