Forfatterarkiv: PKB123

Træt af stress eller

bare træt af ukonkrete og direk­te dårlige råd om stress!

Det er vi! Måske har du som os delt­aget i et utal af oplæg om, hvor­dan man skaber øget arbe­jds­glæde, mere robuste medar­be­jdere og mindsker fravær, men kløjs indimellem i rådene, Skuer ordet robus­thed i dine ører, og drøm­mer du bare om at få forståelse for, hvad stress er og hvor­dan man som led­er kan gå foran med ro i maven. 

Så har Kirsten Wiss­ing og jeg har skabt et for­løb bygget op om evi­dens­baseret viden om stress, arbe­jds­glæde og hjernen.

Et for­løb til dig, der

 • har en stor inter­esse i trivsel og arbejdsglæde.
 • føler, at du indimellem kom­mer til kort.
 • har gode inten­tion­er, men det er som om, de ikke slår helt til.
 • indimellem man­gler forståelse for, hvor­for nogle tilt­ag virk­er og andre fejler.

Her får du mulighe­den for det næste halve år at blive klædt på gen­nem vores inter­nat­for­løb på fire mod­uler af to dage afs­lut­tende med en certificering.

Kirsten og jeg har begge gen­nem vores arbe­jd­sliv sid­det til utal­lige møder, fore­drag og fået mange velme­nende råd om arbe­jds­glæde, stress og ledelse, men den egentlige forståelse har vi begge først fået, da vi beg­y­n­dte at forstå hjer­nen og vores helt naturlige reaktionsmønstre.

Vi har begge i bed­ste mening begået de typiske fejl som at lade kon­flik­ter eskalere, for­di vi mente, at det lå under bagatel­grænsen, troede at fri­hed under ans­var var løs­nin­gen til eksternt pres samt selv bare taget mere og mere fra, når opgavemæng­den for flokken blev for stor.

I vores øjne er stress på en og samme tid både kom­pliceret og såre sim­pelt, men gen­nem dette for­løb ønsker vi at give ledere de red­sk­aber, som vi ville ønske, at vi selv som ledere havde haft. 

Uddan­nelsen løber fra sep­tem­ber til decem­ber med cer­ti­fi­cer­ing i jan­u­ar og er til dig, der

 • vil have både hjerte og hjer­nen med i lederrollen.
 • ønsker viden til at skabe en bedre bal­ance mellem pri­vatliv og arbejde

Typisk arbe­jder du med en form for ledelse – evt. som pro­jek­tled­er eller medar­be­jder med led­er­funk­tion­er eller lyst til ind­sigt i ledelse og stresshåndtering.

Det vigtig­ste er, at du bræn­der for at skabe et godt arbe­jdsmiljø, og har et ønske om at tileg­ne dig hånd­gri­belige værk­tø­jer, der kan gøre en pos­i­tiv forskel på din arbe­jd­splads. At du er klar til at kigge indad og vokse på alle fron­ter, så vi i fæl­lesskab kan skabe det nød­vendi­ge læringsmiljø.

Det vil glæde os at have dig med på hold­et. Ønsker du at vide mere, så kon­takt os på pia@beati.dk eller på 71729172. Du kan også se mere om os på www.beati.dk

 

Nyt foredrag i Odder 6. juni kl. 19 til 21.30

Stress eller trivsel — er val­get egentlig vores eget?

Både ja og nej. Den stress vi kender i dag skyldes ofte over­be­last­ninger over tid, og en man­glende forståelse for vore helt naturlige reak­tion­er på et for stort ydre press.

Til dette oplæg vil du få den grundlæggende viden, om hjer­nen, trivsel og stress gen­nem et inspir­erende fore­drag med en åben­hjer­tig første­hånds­beretning om mødet med stress.

Vi har fokus på, hvad der sker, når travl­hed bliv­er til stress. I løbet af afte­nen vil jeg rund­hån­det dele ud af min viden og sam­men vil vi blandt andet se på, hvor­dan stress opstår, typiske stress­rak­tion­er samt hvor­dan den enkelte kan komme tilbage i balance.

Du går hjem med en dybere forståelse for stress generelt samt enkelte red­sk­aber til at fastholde eller gen­sk­abe bal­an­cen i dit eget, din part­ners og dine kol­le­gaers liv.

Om du selv er stress­ramt eller er partner/kollega til en stress­ramt, så kan dette fore­drag klæde dig på til at håndter­er stress mere kon­struk­tivt samt give dig et sprog til at tale om præ­cis det, der er svært.

Jeg glæder mig til at dele min viden med dig.

De bed­ste hilsner

Stress­råd­giv­er

Pia Bruhn

 

Livet er en rejse. Alle de oplevelser vi får gem­mer vores hjerne i vores rygsæk. Når vi er under pres, tager den automa­tisk udgangspunkt i disse oplevelser. Præ­cis der­for er det rigtig vigtigt, at du får behan­dlet dit stress, og får lært gode copingstrategier.

Keep it sim­ple er mit allerbed­ste råd. Når du kom­biner­er det med at få skabt grund­lag for at kunne håndter­er det uundgåelige pres, som opstår helt naturligt i vores hek­tiske samfund.

Livet er op og ned ture. Øvelse gør mester, også når det han­dler om at håndter­er stress og pres, men det er frus­tr­erende at være stress­ramt. Frus­tra­tionerne kan være nem­mere at håndter­er, når du lære at accepter­er, at denne øvelse er med til at sikre, at du for­bliv­er stress­fri fremover.

Jeg anbe­faler dig, at starte din rejse lidt før, jeg start­ede min. Min sejer på dette område bliv­er godt nok størst, men du får mulighed for at skabe store sejre på andre områder ist­edet for. Et er sikkert vi har begge to adgang til at nyde den samme smukke solnedgang… Det han­dler blot om vi husker at nyde synet!

De bed­ste hilsner

Pia

Lær at udnytte din hjerne optimalt! 10. april i Odder

Velkom­men til vores aften i hjer­nens tegn – det glæder os, at du kig­ger forbi.

Det fortæller os nem­lig, at
• du lige­som os har en stor inter­esse i trivsel og livsglæde
• du ønsker konkrete hands-on redskaber
• du savn­er en bedre bal­an­cen mellem pri­vatliv og arbejde
• du ønsker at styrke din mod­stands­dygtighed over­for stress
• du har lyst til — og måske lige­frem savn­er at grine lidt mere

Kort og godt, at du har et ønske om at få evi­dens­baseret viden om stress, trivsel og hjer­nen — serveret jord­nært med eksem­pler fra den virke­lige ver­den. Den ver­den, som både du og befind­er os i

________________________________________
”Jeg har hørt flere fore­drag om stress, til forskel fra hvad jeg ellers har hørt, giv­er Pia konkrete bud på lige præ­cis, hvor­dan man kan holde sig ude af stress Zonen fremover.”
Uffe Rah­bek, Manager

HVIS VI HAR RET, ER DU LANDET HELT RIGTIGT HER HOS OS!

På denne aften får du først og fremmest en gen­nem­gang af forskel­lige evi­dens­baserede forskn­ing­ste­ori­er. Teori­er, som vi ned­bry­der til prak­tiske værk­tø­jer, som du kan bruge pos­i­tivt i din hverdag.

Du får en fors­mag på gen­nemtestet hjer­netræn­ing, der uden tvivl både vil udfor­dre din hjerne og frem­bringe smil på din læbe.

Du får ind­b­lik i nogle af de teknikker og red­sk­aber, som vi selv anven­der i vores råd­givn­ing til at øge arbe­jds­glæ­den hos vores kun­der, der tæller flere såv­el pri­vat per­son­er, som kom­mu­nale og pri­vate arbejdspladser.

Du bliv­er med andre ord bedre rustet, til at styrke din egen trivsel og dermed holde dig selv og andre på sporet.
________________________________________

Om du blot har inter­esse, er stress­ramt eller pårørende, så har du LIGE HER EN MULIGHED FOR AT BLIVE KLÆDT TIL AT UNDGÅ AT BLIVE ELLER FORBLIVE EN DEL AF STRESSSTATESTIKKEN.

Måske har du allerede i dag et kend­skab til stress og trivsel. Men vi kan give dig mere. Konkrete viden og brug­bare red­sk­aber, der kan hjælpe dig med at ager­er mere hen­sigtsmæs­sigt i hverdagen.

Dette vil vi gøre gen­nem et fore­drag fra råd­giv­er Pia Bruhn fra Beati og intro­duk­tions til Life Kinetik træn­ing ved Gitte Nygaard fra Useyourbrain.
________________________________________

Efter denne aften går du hjem med viden om svære og tabube­lagte emn­er — jord­nært og i øjen­højde. Sam­tidig har du fået lyst og moti­va­tion til at gøre noget anderledes.

Hvis du vil have mulighed for at komme med på denne aften, så tilmeld dig her og sikre dig en plads.

________________________________________
” Kan en aften om stress, stresssymp­tomer og vejen tilbage efter et stresskol­laps virke­lig være en sjov og spæn­dende? Ja! Ser­iøs, aut­en­tisk og personligt”
Char­lotte Boes, Journalist
________________________________________
”Hov­edet fyldt godt op på vej hjem i bilen – men sikken en ro i maven, jeg kunne for­lade fore­draget med. Varm anbefaling.”
Mari­ka Fahlén Chris­tensen, Terapeut
________________________________________
FOREDRAGSHOLDER
Pia Bruhn har siden 2013 udelukkende beskæftiget sig med stress og trivsel i virk­somhed­er, kom­muner, insti­tu­tion­er, foreninger og i pri­vat regi. Heri­gen­nem har hun fået et bredt ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing. Hun er uddan­net eksportin­geniør og har 15 års erfar­ing i ledelse, kom­mu­nika­tion, formidling og salg. I 2012 mødte hun selv muren. På to døgn gik hun fra at være fuldt arbe­jds­dygtig, til ikke at vide, hvem hun selv var. Grad­vist havde hun fået det dårligere både fysisk og psykisk, men hen­des plud­selige sam­men­brud, kom som et stort chok for alle.

Gitte Nygaard blev i 2017 præsen­teret til Life Kinetik og var sol­gt til dette helt unikke hjer­netræn­ing­spro­gram. Siden har hun uddan­net sig instruk­tør og afhold­er løbende kurs­er for såv­el arbe­jd­spladser og pri­vate. I det daglige arbe­jder Gitte som pæd­a­gog og træn­er bla. børn med indlæringsvanske­lighed­er gen­nem motoriske og visuelle øvelser samt uddan­net fit­ness instruk­tør. Læs mere om Gitte og Life Kinetik her.
________________________________________

For spørgsmål står Pia klar på pia@beati.dk eller 71 72 91 72

Sikre dig en af de begrænsede bilet­ter her 

Beati foredrag i Odder 28. februar 2018

NYT OPLÆG i ODDER: 28. februar 2018

Få den grundlæggende viden om trivsel og stress gen­nem et inspir­erende fore­drag med en åben­hjer­tig førstehåndsberetning.
Jeg del­er rund­hån­det ud af min viden om hjer­nen, trivsel og stress, og vi ser på nogle af de tegn, som vi skal holde øje med, samt de kon­sekvenser mis­trivsel kan have… Få ind­sigt i, hvad der sker, når travl­hed bliv­er til stress!

Ville du ansætte dig selv

For noget tid siden skrev jeg et oplæg på Linkedin baseret på “Når ledelse skaber arbe­jd­slyst 2017”; en rap­port udar­be­jdet omkring sam­men­hæn­gen mellem ledelse og arbejdslyst.

42% vil ikke ansætte deres egen leder!

Jeg fremhævede en speciel under­søgelse, der vis­er at 42% af de adspurgte medar­be­jdere ikke ville ansætte deres egen led­er! I mine øjne et over­rask­ende højt tal!

Jeg har per­son­ligt ikke tidligere overve­jet dette spørgsmål, men jeg indrøm­mer, at når jeg tænker efter, er jeg på ingen måde i tvivl om, hvem af mine tidligere ledere, jeg ville ansætte og til hvad. Når jeg tænker tilbage på mine tidligere arbe­jd­spladser, er der også en direk­te sam­men­hæng, mellem min arbe­jds­glæde eller man­glende arbe­jds­glæde, og mit forhold til min leder.

Jeg sled os alle ned

Nogle af dem ville jeg ansætte, men på andre områder end som led­er. Rent fak­tisk må jeg også indrømme, at jeg tvivler på, om jeg ville have ansat mig selv, i min tidligere udgave, med man­glende forståelse for trivsel, og meget stor fokus på målet. De gode resul­tater lev­erede mit team og jeg, men jeg sled os alle ned.

Pisk og gulerod som ledelsesform

Den­gang var jeg uvi­dende omkring hjer­nens helt unikke opbygn­ing. Selv blev jeg ledet med skifte­vis gulerod og pisk, jeg blev manip­uleret og jeg manip­ulerede videre. Jeg bragte min led­ers ledelses­form ukri­tisk videre i organisationen.

Ledelsens ans­var at vise vejen

I dag ved jeg, at det er ledelsens ans­var at vise vejen. Jeg ved, at hjer­nen er en unik stør­relse, som vi kan få fuld udnytte af, ved at fodre den med opnåelige mål, et tilpas­set infor­ma­tion­sniveau, og en tilpas­set sværhedsgrad.

Din hjerne er en muskel

Jeg ved, at hjer­nen er en muskel, og at det vi træn­er, styrk­er vi. Vi tænker i gen­nem­snit 60.000 tanker hver eneste dag, og ca. 80% af disse tanker  er ensartet. Præ­cis der­for er det vigtigt at have fokus på, hvilke type infor­ma­tion­er vi fylder vores medar­be­jders hjern­er med.

Denne viden er afgørende for, hvor­dan jeg opfat­ter og under­vis­er i trivsel i dag. Jeg men­er, at let­forståelig og håndter­bar viden og ind­sigt i hjer­nens opbygn­ing, kan være afgørende fak­tor­er for at øge arbe­jd­splad­sens trivsel.

Skabe end­nu mere trivsel med min viden

I dag er jeg stolt af at tilbyde min viden til arbe­jd­spladser. Så stolt, at jeg forsøger at skabe end­nu flere med samme viden, gen­nem min uddan­nelse til stress- og trivselsrådgiver.

Hvor­dan ser det ud for dig, ville du egentlig ansætte dig selv?

Hvis du tænker, at ind­sigt og viden i hjer­nen kunne være med til at hæve din markedsvær­di, så læs mere om min uddan­nelse til stress- og trivselsrådgiver. 

Ny opstart på Stress- rådgiveruddannelsen i Århus

Taknem­melig
End­nu engang mærk­er jeg taknem­me­lighe­den suse igen­nem min krop! Jeg er virke­lig taknem­melig over alt det, som er hændt mig, siden jeg selv lå ned med stress:

 • at jeg fik hjælp, da jeg havde aller­mest brug for det
 • at nogle havde gjort sig umage med at forstå begre­bet stress
 • at jeg blev hjulpet til at se mine egne talenter
 • at jeg blev skub­bet til at tage springet til denne uddannelse

Viden og indsigt

I dag er 5 kom­mende Stress- og Trivsel­sråd­gi­vere startet deres rejse mod viden og ind­sigt. De har fået den grundlæggende basisv­i­den om stress, både deres egen og andres. I løbet af dagen har de fået ind­sigt i egne reak­tions- og tankemøn­stre, og allerede efter i dag har de mulighed for at agere mere hen­sigtsmæs­sigt, næste gang de står over for en større belastning.

Hele vejen igen­nem uddan­nelsen har vi fokus på at få den nye viden inte­gr­eret i delt­agernes helt naturlige reak­tion­s­møn­stre, lige­som de efter­føl­gende vil forsøge at sprede denne viden så bredt som muligt.

Belast­nings­graf, stresssymp­tomer, trivsel­strappe, stresspro­fil, amyg­dala og arbejdshukommelse

Alle er begre­ber, som nu indgår i delt­agernes værk­tøjskasse. Begre­ber som de, efter i mor­gen, skal ud og dele med deres omgivelser. Hermed vil de være med til at skabe viden, ind­sigt og øge trivslen for den enkelte.

Stolt og glad lig­ger jeg her og nyder at få lov til at dele den viden, som jeg har opsam­let hele vejen gen­nem mit liv. Jeg ved, at sam­men er vi stærk­est, og hvis vi tør lytte til hjertets sang, kom­mer vi alle længst.

Første hold stressrådgiverer ude nu!

Første hold

Siden maj har de første 7 stress­råd­gi­vere arbe­jdet sig til ny viden omkring trivsel. Under­ve­js har de tileg­net sig viden om hjer­nen, krop­pens stresssig­naler og lært at formi­dle stress på en let forståelig måde.

I sid­ste uge havde vi sid­ste under­vis­ningsmod­ul, og jeg må indrømme, at jeg har drømt meget og stort, men da de gen­nemgik deres udbytte af uddan­nelsen, blev jeg ramt lige i hjertet.

Med egne ord

Delt­agerne bekræft­ede med egene ord:

- at de nu kan holde forskel­lige oplæg om trivsel og stress, og være med til skabe et godt og effek­tivt  arbejdsmiljø.

- at de nu kan råd­give ledere, medar­be­jdere og stress­ramte omkring fore­byggelse, kon­sekvenser af stress og hjælpe med ind­kørsel af tidligere stressramte.

- at de per­son­ligt har fået forståelse, selvin­d­sigt og er klædt på til at ager­er mere hen­sigtsmæs­sigt i en hek­tisk hverdag.

de kan bruge deres forståelse af hjer­nen til at skabe foran­dring både hos sig selv og hos andre.

De havde fået så meget mere med end jeg havde drømt om

Taknem­melig og mange erfaringer rigere, er jeg klar til at opstarte nye hold i Århus i novem­ber 2017 og i Køben­havn til jan­u­ar 2018.

Overve­jer du, om uddan­nelsen er noget for dig, så står jeg og nogle af mine tidligere kur­sis­ter gerne til rådighed med svar på dine spørgsmål.

 

Kom helt tilbage efter mødet med stress!

Har du svært ved at finde dit nye ståsted efter mødet med stress? Vil du af med den sidste tvivl?

Lyder redskaber til at stå godt fast i en hektisk hverdag lokkende…? Så er denne workshop med trivselsprofil helt sikkert noget for dig

 Den 30. maj kl. 12 — 15 i Vitapark Odder

Baseret på mine gode erfaringer med at lave en work­shop omkring trivsel­spro­filen, har jeg val­gt at udbyde denne work­shop. Forskn­ingsmæs­sigt ved vi, at det kan være svært helt at lægge mødet med stress bag sig, og at det frem­mer heal­ing­sprocessen at sam­les med ligesind­ede, tilby­der jeg denne workshop.

Work­shop­pen er til dig, der er ved at være klar til at komme tilbage i arbe­jde efter møde med stress eller er allerede tilbage, men har svært ved at finde fodfæste. 

Du går hjem med en fornyet ro og brug­bare strate­gi­er, som du kan anvende allerede dagen efter. Det vil styrke dig til at gen­finde bal­an­cen og evnen til at finde præ­cis din plads på arbejdsmarkedet.

”Kom helt tilbage efter mødet med stress” er en unik måde at gen­finde sig selv. 

Pris: kr. 1.000

Max 12 per­son­er på holdet
Op til en måned efter work­shop­pen har du mulighed for at få en times uddy­bende sam­tale om profilen.

Udby­des i samar­be­jde med Nada-coaching

Bliv løsningen på stressproblematikker!

Ønsker du at være det, er det en afgørende faktor, at du har styr på din eget stress. At du forstår, hvad der presser dig, og hvordan det føles.

Hvilke symptomer du får under pres, og i hvilke situationer, sammen med hvem og ved hvilke opgaver, de viser sig.

Er du allerede blevet lidt træt nu, så er du fuld­stændig som alle os andre. Stress har det nem­lig med at aktiver­er vores alarm­cen­ter. I dag hør­er vi ofte om alle skrækhis­to­ri­erne, og ingen af os ønsker at havne der, hvor vores ver­den falder fra hinan­den. Vi bliv­er dermed min­dre han­dling­sori­en­teret, når det kom­mer til, hvad vi fak­tisk ønsker os.

Du bliver bedre til dit arbejde

Og oven i hat­ten får du en højere livskvalitet, når du får overb­lik over dine egne stress­reak­tion­er. Når vi er bange for noget lidt dif­fust, så rettes vores opmærk­som helt naturligt mod bevis­erne på, at vi er på vej til at blive ramt af præ­cis dette.

I vores hek­tiske sam­fund bliv­er vi alle pres­set ind imellem. Det er sundt, når vi blot husker at skabe tid og rum til at gear­er ned efter­føl­gende. Når du har klar­lagt, hvor­dan dit eget stress ser ud, og hvad du kan gøre, så kender din hjerne præ­cis til sin opgave. Den bliv­er kreativ, objek­tiv og meget mere løsningsorientere.

Du er ikke alene

Måske har du allerede læst utal­lige bøger om stress og læs­er alle under­søgelser om stress, men tænker i dit stille sind, at det er lidt uover­skueligt og ukonkret? Så er du desværre heller ikke alene.

Et af de eksem­pler, hvor vi stress­råd­gi­vere er dybt uenige i vores udmeldinger, er, om stress­ramte medar­be­jderne helst skal blive delvist på arbe­jdet, eller om de helst skal sygemeldes helt?

Heldigvis er vi ofte ikke så uenige, når det kom­mer til stykket. Stress er indi­vidu­elt, så begge udsagn er fak­tisk være rigtige. Din hov­e­dop­gave er at lære at skelne mellem, hvad der er mest opti­malt for den enkelte medar­be­jder i den enkelte situation.

Du skal have styr på dig selv først

Det er vigtigt, at du får et dybere kend­skab til begre­bet stress og lidt efter lidt får sam­let dig nogle prak­tiske erfaringer. Stress kan være udfor­drende, men i min ver­den er udfor­dringer netop grun­den til, at jeg går glad på arbe­jde hver eneste dag. Jeg skal bruge min hjerne, mine ører og mine sanser hver eneste dag.

Beg­y­nd med at obser­vere dig selv, dernæst dine omgivelser, så du bliv­er tryg ved begre­bet stress. Siden kan du beg­y­n­de at arbe­jde lidt mere mål­rette med at ind­sam­le fak­tiske red­sk­aber. Det lyder nemt, og det er det fak­tisk, specielt når du ved, hvad du skal.

Tjekliste til at blive virksomhedens løsning på stressproblematikker

For at hjælpe dig lidt mere på vej, har jeg udar­be­jdet en tjek­liste til dig, så du kan blive virk­somhe­dens løs­ning på stressproblematikken:

 1. Det er vigtigt, at du har lyst til og mod på at udfor­dre dig selv, og at du tør se indad
 2. Det er vigtigt, at du i din jobbeskriv­else får ind­fly­delse på virk­somhe­dens arbe­jds­gange og ‑process­er
 3. Du skal have den rette uddan­nelse, så du tør stå fast med din viden
 4. Du har forholdt dig til, hvem du kon­nek­ter med, og hvem der kan være svære for dig per­son­ligt at tale med
 5. Du får sat et opnåeligt mål og dermed giv­er din hjerne mulighed for at arbe­jde mål­ret­tet med løs­ningsmu­lighed­er. Er målet for stort, opstår der det man inden for hjerne­forskn­ing kalder fremtid­ståge. Er målet for lille, ked­er din hjerne sig

Sid­der du og tænker, ”det vil jeg bare rigtig gerne, men jeg har behov for en hjælpende hånd til at blive klædt end­nu bedre på med red­sk­aber”, så kik her.

Bliver du nogle gange overrasket over din reaktion i pressede situationer?

 

Det er meget nor­malt, at vi rea­ger­er anderledes end nor­malt i pressede sit­u­a­tion­er. Hvis pres­set er stort nok, går vores hjerne i alarm­bered­skab, og vi han­dler langt fra veloverve­jet. For de fleste af os gælder det dog, at vi rea­ger­er efter det sam­men møn­ster, der­for kan det være en kæmpe hjælp at kende sit reaktionsmønster.

I dag har vi mulighed for at finde frem til din adfærd under pres gen­nem test, herefter har du bedre mulighed for at forstå dit reak­tion­s­møn­ster og han­dle mere hen­sigtsmæs­sigt fre­mover selv under pres.

Testen måler på 11 forskel­lige stres­sor­er, som man ved har en stor ind­fly­delse på stress, som blandt andet overkon­trol, over­be­byrdet, man­gel på støtte og begrænsede mulighed­er for beslut­ningstagn­ing. Enkelte fak­tor­er kan vi selv reg­ulerer efter­føl­gende, men alle fak­tor­er kan vi i samar­be­jde med vores chef ændre på og dermed skabe et mere afbal­anceret arbejdsliv.

På bag­grund af din besvarelse kom­mer testen ud med en pro­fil, hvor­til der er anbe­falede cop­ingstrate­gi­er både på kort- og langt­sigt. Disse strate­gi­er kan være virke­lig behjælpelige med hur­tigt at finde tilbage i bal­ance, når du er under pres.

I pro­filen får du ind­b­lik i denne pro­fils upro­duk­tiv og pro­duk­tiv cop­ing, destruk­tive over­be­vis­ninger samt uhen­sigtsmæs­sig adfærd. Ikke altid lige flat­terende læs­ning, men brug­bare, hvis du ønsker ind til ker­nen og skabe bedre mod­stands­dygtighed over­for pres.

Ofte kom­mer vi til at tage udgangspunkt i egne erfaringer, når vi skal samar­be­jde med andre, men vores reak­tion­s­møn­stre også under pres er meget indi­vidu­elt og dermed forskel­ligt. Der­for kan et team havde stor glæde af at kende til hinan­dens møn­stre, og præ­cis dette kan denne test hjælpe med og dermed skabe grobund for et mere kon­struk­tivt samar­be­jde. Teamet får her mulighed for at se, hvor­dan de bedst kan hjælpe hinan­den igen­nem den peri­ode, hvor i er pres­set og plud­selig står teamet sam­men også under pres.

Pris for en jobre­lateret test er kr. 1.500,- ex. moms incl. en times gen­nem­gang af testen.

Selv har jeg en H‑profil, og dermed et grundlæggende ønske om at hjælpe andre og opnå anerk­endelse, hvilke må siges at passe meget godt til mit nuværende job.

H‑profilens primære mål er

 • at forstå begiven­hed­er og sit­u­a­tion­er, der før­er til konflikter
 • at delt­age som et engageret og pro­duk­tivt teammedlem

Per­son­er med H‑profilen:

Stræber efter at give udtryk for deres egen empati og inter­esse for andres vel­befind­ende; at forstå andres følelser og at hjælpe og influere andre; accepter­er råd fra men­nesker, der vis­er dem respekt; ønsker at reduc­er­er spændinger og undgå ube­hagelige følelser; ret­færdig­gør egne krav, når det vedrør­er andre mennesker.

Der er utrolig mange ting i min pro­fil, som mine omgivelser kan nikke meget genk­endende til. Min mand og mine samar­be­jdspart­ner har tit udtrykt ønske om en mere tydelig kom­mu­nika­tion samt færre ord i forbindelse med samar­be­jde. Noget af det, som jeg selv anbe­faler mine kun­der, så præ­cis her kunne jeg effek­tivt sætte ind med de red­sk­aber, som jeg havde lige ved hånden.

Er du blevet nys­ger­rig og vil høre mere, så kon­takt mig på 71729172.

Skriver du også mails om natten?

 

Det gjorde jeg også engang, fak­tisk ret ofte. Jeg havde bildt mig selv ind, at det var effektivt!

Jeg kan tydeligt huske, hvornår det start­ede. I de travle peri­oder mødte jeg ind til rigtigt mange mails fra min chef. I starten tænk­te jeg ikke så meget over det, det gav en kick­start på dagen. En dag, jeg kom­menterede det over­for hende, for­t­alte hun mig, at hun i de travle peri­ode arbe­jd­ede rigtig godt om nat­ten. Så fik hun sagerne ud af hov­edet og kunne sove roligt.  Præ­cis hvor­dan hun sagde det, husker jeg ikke, men jeg husker det bud­skab, som jeg tog ind.

At havde man travlt og ikke kunne finde ro, kan man tage nat­ten i brug. Det var sådan det startede…

Jeg ved, at hun på ingen måde ønskede at køre mig ud over kan­ten, og at det klarede vi i fæl­lesskab.  I dag kan jeg und­skylde os med, at vi på det tid­spunkt ikke vid­ste bedre.

Hvis du ønsker at forsætte med at arbe­jde både dag og nat, vil jeg anbe­fale dig at stoppe med at læse her. Så kan du i god tro forsætte i den ret­ning, men ønsker du at forstå, hvor­for det er en dårlig ide, så læs videre.

Det er ikke nemt at bryde en vane, det siges, at det tage 21 dage med fuld fokus naturligt at vælge den nye mulighed, men så burde det sværeste også være over­stået. Puha tænker du måske, det lyder uoverskuelig.

Måske lyder det fris­tende med 3 måned­er og som i mit til­fælde 2 år off-line, hvor du blot skal fokusere på at gen­finde dig selv. Men tro mig, da jeg sad der i sofaen helt paral­y­seret, ville jeg ønske, at jeg havde vist bedre og taget nogle andre valg.

Stresskol­laps, det sker ikke for mig 

Tænker du måske, sådan tænk­te jeg selv i mange år. Jeg så lidt ned på og havde ondt af de men­nesker, der havde fået stress. De var bare ikke robuste nok og havde ikke forstået, hvad det krævede at gøre karrierer.

Jeg kan ligeledes røbe, at der ikke er en eneste af mine første­gangs eller færdig behan­dlede stress­ramte, der har set det komme. Vi tænk­te alle sam­men, at vi skulle bare lige xyz og så bare lige xyz… Vi blev revet med af strømmen.

Men måske er du helt anderledes end de omkring 300.000 stress­ramte danskere.

Din hjerne

Din hjern­er er en kom­plex stør­relse og utrolig fascinerende. Forskn­ing har bevist, at du kan betragte din hjerne som resten af dine muskler. Heldigvis kan hjer­nen, som alle vores muskler, godt lide at blive brugt, men som alle andre muskler i din krop har den brug for at restituer­er sig.

Vi har lært og accepteret, at når vores musklerne har været udsat for en høj belast­ning, så har de brug for at restituer­er sig for at finde deres nye leje. Det samme er gældende for hjer­nen, det har vi bare ikke helt lært og accepteret end­nu. Den har brug for at koble af, få lageret alle de nye detal­jer og bear­be­jde dagens indtryk.

De pauser skal vi giv­er vores hjerne om nat­ten og gerne i løbet af dagen. Når vi sover, slap­per af eller mediter­er arbe­jder vores under­be­v­id­s­thed med at få skabt orden i alt det kaos, vi byder vores hjerne i vort hæs­blæsende samfund. 

Heldigvis er din hjerne skabt til at løse prob­lem­still­in­gen. Den forsøger hele tiden, at løse og over­skue de udfor­dringer, som vi byder den og hvis vi hele tiden giv­er den flere opgaver, men glem­mer at afs­lutte nogle af de gam­le, vil den arbe­jde par­al­lelt på at løse alle opgaverne.

Når du lige skim­mer din mail, din opgaveliste eller bunken på bor­det igen­nem for at se, hvad der lig­ger. Ja så går din hjerne helt automa­tisk i gang med at løse de opgaver, som du har præsen­teret den for.

Du kan forestille dig, at hver opgave er en åben bog, og at hjer­nen nu forsøger at læse alle bøgerne på en gang. Det er det, du byder din hjerne. Måske kan du nu forstå, hvor­for du indimellem bliv­er træt.

Som chef bør vi være gode for­billed­er og sende tydelige budskaber

Det er ikke det, vi siger, men det vi gør, som vores med­men­nesker lad­er sig inspir­erer af. Det er et et fak­tum, at vi men­nesker lade os inspir­erer af og ofte han­dler som dem vi ser op til. Om det er vores chefer, vores part­ner eller vores men­tor er lige meget, møn­stret er det samme.  Vi lyt­ter til det talte ord, men det er deres han­dlinger, der er afgørende for, hvilket bud­skab vi tager med os videre.

Jeg er ikke et øje­b­lik i tvivl om, at du, din chef eller andre han­dler i god tro, og at det sid­ste i ønsker er, at nogle skal gå ned med stress, men det er der sker.

Jeg ved også med 100% sikker­hed, at det sid­ste jeg ønskede var at belaste mine medar­be­jder. Jeg var i god tro, når jeg videre­gav den selv samme besked til mine medar­be­jdere, at ”At jeg arbe­jder rigtig godt om afte­nen, men at de naturligvis kun skulle arbe­jde inden­for nor­mal arbe­jd­stid og først besvar­er mine mails, når de mødte på arbejde”.

Det sagde vi, men sam­tidig sørgede vi for, at alle medar­be­jdere kunne mod­tage mails på den mobile arbe­jd­stele­fo­nen — end­da med lyd.

Jam­men jeg er B‑menneske

Nogle af os arbe­jder godt om afte­nen, det gør jeg også ind imellem. Jeg er ikke hel­lig, vi skal gøre det, der virk­er for os.

Dog vil jeg, hvis du er chef eller inspi­ra­tor, på det kraftig­ste opfor­dre dig til, at holde det for dig selv. Gør alle dine mails klar og send dem afst­ed om mor­ge­nen. På alle arbe­jd­spladser vil jeg anbe­fale at i får afstemt jeres for­vent­ninger, få nu talt om jeres arbe­jd­stid og arbe­jd­stele­fon. Få talt om, hvor­dan i klar­er de travle peri­oder. Få talt om alt det der er svært, men tag en ting af gange.

Jeg kan garan­tere dig for, at både du og dine medar­be­jder vil blive mere effek­tive, når alle ved præ­cis, hvad i for­ven­ter af hinanden. 

Øget effek­tivitet i travle perioder

Med den viden jeg har i dag, ved jeg, at det ikke engang var med til at øge min effek­tivitet, men der­i­mod hævede min fejlmængde og sænkede min tanke­virk­somhed den efter­føl­gende dag. At jeg grad­vis over­be­last­ede min hjerne, hvilket blandt andet var med til at køre mig helt ud over kanten.

Der vil være peri­oder, hvor vi har rigtig travlt, men i de peri­ode skal vi huske at finde ro indimellem og hel­lige vores week­ender til, at hjer­nen kan holde fri.

Jeg indrøm­mer gerne, at jeg indimellem stadig arbe­jder om afte­nen, men stop­per altid mindst 1 time inden, jeg går i seng. Indimellem har jeg dage, hvor jeg laver om på min arbe­jds­dag. Hvor jeg hold­er fri om dagen og arbe­jder om afte­nen. I dag er det dog beviste valg jeg tager, og jeg ved, hvad jeg udsæt­ter min krop for.

Har I fået skabt jer en mid­natskul­tur, kan det være en ide at klæde en medar­be­jde på med viden og værk­tø­jer til stresshåndtering.

”En medar­be­jder, der er klædt på til at udføre sit arbe­jde opnår en større trivsel samt er med til at øge trivslen på arbejdspladsen.”

Vores stress­råd­giv­er-uddan­nelsen gør denne i stand til at:

·      Råd­give ledere om hvor­dan de håndter­er sam­taler med en pres­set medarbejder

·      Råd­give stress­ramte medar­be­jdere på alle niveauer

·      Udar­be­jde han­dle­plan­er i samar­be­jde med de berørte medar­be­jdere / ledere

·      Være igangsæt­ter i forhold til at etablere et stress­bered­skab i virksomheden

·      Udar­be­jde en stresshånd­bog og bistå med at imple­mentere en stresspolitik

LÆS MERE OM STRESSRÅDGIVER-UDDANNELSEN HER: https://www.beati.dk/stressraadgiver-uddannelse/

Eksamensangst — nej tak!

Den 5. jan­u­ar hold jeg årets første work­shop på VIA cam­pus i Hors­ens, det hed Eksamen­sangst — nej tak. På dagen mødte jeg stud­erende, der tydeligvis kæmpe med ang­sten allerede bare ved tanken om eksamen, præsen­ta­tion­er. Vi arbe­jde to intense timer med bla. at få en forståelse af ang­sten, hvor­dan den ser ud og fandt frem til forskel­lige handlemuligheder.

Jeg elsker at arbe­jde konkret med ang­sten, for­di her kan den enkelte virke­lig mærke forskellen inden for kort tid. Eksamen­sangst eller anden form for angst går ikke væk over night, men det at beg­y­n­de at mærke, at man er lidt mere i kon­trol, er så stort. Jeg husker følelsen og smil­er stort bare ved tanken om, at jeg fik bugt med angsten.

I dag har jeg så fået denne tilbagemeld­ing fra en af de stud­erende, og det hele giv­er så meget mening…

Hej Pia

Det jeg har fået med mig, og jeg har brugt de sen­este dage er din stemme og smil som flere gange har sid­det på min skul­der når min kryb­dyrhjerne har prøvet at tage over på mig, og jeg har kunne sige ”Tak – Men nej Tak” til den (det har været en hjælp). Samt viden om angst. Ro på. Det er ok. 
Til selve eksamen måtte jeg bruge lidt tid til og finde mig selv, tage mig ro til at få smit ang­sten væk og under­vis­eren var sød til og hjælpe mig i gang og så gik det ellers fint.

Ven­lig hilsen 
Trine

Lid­er du eller en af dine nærmeste af angst, så få hjælp.

Lad ikke ang­sten styre dit liv — det er dit liv og der­for dig der skal bestemme retningen…

Er I klar over, at jeres HR afdeling kan kan have en stressreducerende effekt på hele virksomheden og være med til at forhindre stresskaos?

I dag har de fleste større virksomheder en HR-afdeling i hvert fald på organisationdiagrammet. Næste skridt er nu at sørge for, at HR-afdelingen bliver brug til mere end blot servicering af lønstatistikker og anbefalinger om gode kurser.

Har I fået inte­gr­erer den guld­grube af viden, som en HR afdelin­gen fak­tisk er og ind­set, at en god inte­gr­eret HR afdel­ing kan have en stressre­duc­erende effekt på hele organisationen?

I dette indlæg beskrives nogle af de stressre­duc­erende fordele, som en velin­te­gr­eret HR afdel­ing kan have på jeres virksomhed.

HR medar­be­jdere som bindeled

Det er en anerk­endt stressre­duc­erende fak­tor, at medar­be­jderne føler sig som en del af noget større og høre til. Naturligvis kræver det, at der bliv­er lyt­tet og han­dlet fra ledelsens side, ellers mis­ter medar­be­jderne tilli­den til ledelsen og stress­niveauet stiger lyn­hur­tigt.”

HR-afdelin­gen kan fun­gere som et naturligt bindeled mellem de ansat­te og virk­somhe­den. En afdel­ing, der vur­der­er og påvirke trivslen i hele virk­somhe­den, helt ned til på afdel­ingsniveau. Gen­nem målinger og dia­log har HR afdelin­gen mulighed for at skabe et talerør for jeres medar­be­jderne til ledelsen. Afhold­else af forskel­lige aktiviteter på tværs af organ­i­sa­tio­nen vil helt automa­tisk skabe et kend­skab og skabe bånd på tværs af afdelingerne samt lette samar­be­jdet på tværs. Med disse tilt­ag vil HR afdelin­gen kunne måle, vur­der­er og påvirke trivsel i jeres virksomhed.

HR medar­be­jdere som vejledere

”Trygge medar­be­jdere, der ved, hvor de kan hente hjælp, har et bevist lavere stressniveau.”

HR afdelin­gen kan fun­gere som et neu­trale sted, hvor I som medar­be­jdere eller ledere kan hente vejled­ning omkring hånd­ter­ing af en sit­u­a­tion eller ens ret­tighed­er. Det kan være juridisk vejled­ning, kar­ri­er­er råd­givn­ing eller decideret kon­flik­t­mægling, hvor HR kan hjælpe de involverede parter i mål på den for alle parter bed­ste måde.

HR medar­be­jdere som vidensformidler

”Det er ligeledes bevist, at medar­be­jdere, der føler sig set, hørt og vejledt, har en højere mod­stand mod de stress­be­last­ninger, som der måtte komme.”

HR afdelin­gen er de nærmeste til at råd­give, vejlede og informere om, hvor­dan jeres virk­somhed kan håndtere en tænkt sit­u­a­tion. De kender virk­somhe­dens kul­tur og har som oftest stor ind­sigt i enkelt­stående prob­lematikker. Med den ind­sigt i rygsækken har HR-medar­be­jdere gode mulighed­er for at vejlede og råd­give, for dermed at sørge for at mindske kon­sekvenserne omkring en giv­en problemstilling.

HR medar­be­jder skal bruges til at fore­bygge stress

”En grundlæggende viden om stress er med til at styrke den enkeltes mod­stands­dygtighed over­for stress samt øge sandsyn­lighe­den for, at den pågældende han­dler hen­sigtsmæs­sigt, når en kol­lage rammes.”

Det er så vigtigt, at vi alle beg­y­n­der at indse, at stress kan ramme alle virk­somhed­er og på alle niveauer, men end­nu vigtigere at indse, at stress kan og bør fore­bygges med viden.

Hvis jeres ledere såv­el som medar­be­jdere bliv­er klædt på til at forstå begre­bet stress, vil i spare en masse både men­neske­lige og økonomiske ressourcer. Det er nem­lig ikke kun den enkelte medar­be­jder, der rammes af stress, det er hele afdelin­gen. I bør indse, at det ikke er afgørende, om stressen er af pri­vat eller arbe­jdsmæs­sig karak­ter, for­di kon­sekvenserne er de samme for virk­somhe­den. En for stor ube­han­dlet stress­be­last­ning ender altid med et kol­laps, der koster dyrt på bundlin­jen, og dette kunne for det meste være undgået med den rigtige viden og han­dling i tide.

Det nemmeste ville være, hvis vi kunne klæde alle på og give dem nok træn­ing til at håndter­er ethvert møde med stress, men heldigvis er behovet ikke så stort end­nu. Det ville være for stor en ind­sats, med for lille et udbytte for største delen af os men­nesker. Der­for er vi nødt til at finde en mere økonomisk hold­bar løsning.

Vi kan der­i­mod sørge for, at alle jeres medar­be­jdere kender de grundlæggende stress­reak­tion­er. At de ved, at når en per­son ændre adfærd på den ene eller den anden måde, så skal de være opmærk­somme på den pågældende medar­be­jders trivsel. Er i i tvivl, så skal i altid søge råd­givn­ing af en stresssagkyndig.

Med en velud­dan­net HR afdel­ing har I mulighed for at give den enkelte led­er og medar­be­jder et let­til­gæn­geligt sted, hvor de kan få den vejled­ning og viden, der er brug for.

Både når det gælder om bedst muligt at fore­bygge neg­a­tiv stress og når det drejer sig om, hvor­dan I skal håndtere en medar­be­jder, der rammes af et stresskol­laps, kan i med fordel sam­le den viden hos HR.

Klædt på med viden og værk­tø­jer til stresshåndtering

”En medar­be­jder, der er klædt på til at udføre sit arbe­jde opnår en større trivsel samt er med til at øge trivslen på arbejdspladsen.”

Sørg for at klæde jeres HR medar­be­jdere rigtig på. Det ikke afgørende, at alle HR medar­be­jdere har en dyb­degående viden om stress, men at I har en eller flere medar­be­jder med stress som speciale.

Taler vi om stresshånd­ter­ing, bør denne medar­be­jder være i stand til at råd­give, vejlede og afhjælpe stress i virk­somhe­den. Det kan være de enkelte medar­be­jdere, led­er eller kol­le­gaer, der har brug for vejled­ning til at håndter­er den pågældende situation.

Det er ikke HR afdelin­gens opgave at beslutte, om en medar­be­jder skal sygemeldes eller ej. Det er en lægefaglig vur­der­ing. Men HR medar­be­jdere skal kende til symp­tomerne på alvorlig stress og de skal vide, hvor­dan man tack­ler pressede men­nesker. De skal vide, hvornår der stadig kan sættes ind fore­byggende, og hvornår det er på høje tid, at sende en stress­ramt medar­be­jder videre til en ekstern stressrådgiver.

Vores stress­råd­giv­er-uddan­nelsen gør HR-medar­be­jderen i stand til at:

·      Råd­give ledere om hånd­ter­ing sam­taler med pressede medarbejdere

·      Råd­give stress­ramte medar­be­jdere på alle niveauer

·      Udar­be­jde han­dle­plan­er i samar­be­jde med de berørte medar­be­jdere / ledere

·      Være igangsæt­ter i forhold til at etablere et stress­bered­skab i virksomheden

·      Udar­be­jde en stresshånd­bog og bistå med at imple­mentere en stresspolitik

LÆS MERE OM STRESSRÅDGIVER-UDDANNELSEN HER: https://www.beati.dk/stressraadgiver-uddannelse/

 

Ved I, hvad virksomheden forventer af jer, hvis I bliver fanget i stressens greb?

Har jeres virk­somhed en intern hot­line, som ledere og medar­be­jdere kan bruge, når de kom­mer i tvivl omkring hånd­ter­ing af en stres­set kol­le­ga eller medarbejder?

En de enkelte medar­be­jdere kan kon­tak­te, hvis de skulle få brug for vejled­ning til at gen­finde balancen.

En der ved besked og har konkrete redskaber.

Stress er syn­ligt længe før, krop­pen siger helt fra, men det viden at kunne spotte det i tide.

Det er præ­cis sådanne ressour­ceper­son­er, vi har mål­ret­tet vores stress­råd­giverud­dan­nelse med fokus på formidling og fore­byggelse mod at skabe.

bliv-cer­ti­fi­ceret-stress­raad­giv­er

Hvilke tanker aktiveres med ordene julegaver, julehygge og 2017?

Det var nogle af de emn­er, som vi talte om til Stress på Jysk på Gal­leri Har­boe i Odd­er. Vi var omkring 30 men­nesker. Nogle pårørende, nogle stress­ramte og andre ingen blot af interesse.

Det, vi alle havde til­fælles, var inter­essen i at prøve at forstå, hvor­dan vi kan blive bedre til at begrænse skaderne og omfanget af stress.

Mit mål med afte­nen var at give et real­is­tisk billede af, hvor­dan et møde med stress kan se ud. Nor­malis­er­er det unor­male og skab håb for at man kan gen­sk­abe et nor­malt liv efter mødet med stress.

Mit mål med afte­nen var at taget pres­set fra de pårørende, fra de stress­ramte og lede dem hen imod at kunne han­dle fælles. At de kan finde en fælles vej stærkere ud på den anden side.

Smilet på mine læber var stort, da jeg kørte hjem efter at have set lysglimt i de slukkede øjne, efter at have trykket hæn­der med pårørende, der var glade for at de lod sig over­tale og efter at jeg igen selv var blev gjort opmærk­som på min egen skrøbelighed.

Vi har kun et liv, lad os bruge det fornuftigt.

Indimellem snubler vi, indimellem lid­er vi ufork­larlige tab, og vi må kæmpe os tilbage, men jeg glæder mig over, at jeg har givet så meget af min erfar­ing videre, som det er muligt for de enkelte hver især at modtage.

 

Kom gennem julen uden stress og helt klar ind i det nye år!

Næste fore­drag er den 7. decem­ber på Gal­leri Har­bo fra kl. 19 til ca. 21.30.

Mit næste fore­drag er på tors­dag den 7. decem­ber på Gal­leri Har­bo fra
kl. 19 til 21.30.

Her del­er jeg min egen his­to­rie samt min viden om stress til glæde for
pressede medar­be­jdere, stress­ramte, pårørende og kollegaer.

Som noget nyt vil jeg have en hel del om, hvor­dan I kom­mer godt igennem
juleræset og hel ind i det nye år. Der vil som altid være kaffe og kage.

Prisen for delt­agelse er kr. 180 og kr. 165 for de efter­føl­gende tilmeldinger.

Tilmeld­ing og betal­ing nød­vendigt sen­est den 5.december på 71729172.

https://www.beati.dk/reference-erhverv/

 

Malene

 

Med viden og formidling kan stress forebygges

Man­glende eller uklare ret­ningslin­jer for hånd­ter­ing af stress, før­er i utrolig mange virk­somhed­er til at flere ansat­te påvirkes fuld­stændig unød­vendigt af en over­be­lastet kollega.

I vores ver­den er det man­glende ind­sigt, viden og erfar­ing, der er årsagen til at så mange ledere kom­mer til at han­dle uhen­sigtsmæs­sigt i forbindelse med en over­be­lastet medarbejder.

Står du som led­er uforstående overfor dine medar­be­jderes og måske egne reak­tion­er i forbindelse med stress­be­last­ninger, kan vi anbe­fale dig at blive klædt på med en viden, der uden tvivl vil komme til at gavne hele virk­somhe­den på sigt.

Bliv­er du usikker til de svære sam­taler med belast­ede medar­be­jdere og føler du dig ofte mis­forstået, kan vi anbe­fale dig at få den grundlæggende viden om stress på plads.

Vil du gerne være en kom­pe­tent led­er, så kræver det i dag, at du har en grundlæggende viden om stress, og at du for­mår at formi­dle din viden til dine medar­be­jdere, der har brug for din støtte.

Øget kon­flik­t­niveau, util­fredse medar­be­jdere, lavere trivsel og øget antal fejl kan være de første tegn på stress i jeres afdeling.6eller9

Bliv stressrådgiver

Gennembruddet for stressrådgivning som ledelsesværktøj er kommet – og det er der én god grund til – det virker!

En dynamisk arbe­jd­splads kræver, at ledere og medar­be­jdere er klædt på til at håndtere den hek­tiske hverdag, der kende­teg­n­er den mod­erne virksomhed.

Bliv klædt på til at spotte stress og håndtere de udfor­dringer der føl­ger med. Få værk­tø­jer til at undgå syge­fravær der press­er hele organ­i­sa­tio­nen og påvirk­er arbe­jdsmiljøet negativt.

En investering i stressrådgiver-uddannelsen er bl.a. en investering i:

 • Et inten­sivt og pro­fes­sionelt mål­ret­tet uddannelsesforløb
 • Nød­vendi­ge ledelseskom­pe­tencer – der virker
 • Viden om den nyeste forskning
 • Faglig og per­son­lig udvikling
 • Inspi­ra­tion til en god stresspolitik
 • En dynamisk arbe­jd­splads uden stress

Du får:

 • Ind­sigt i egne og andres reaktionsmønstre
 • Styr på forskellen mellem travl­hed og stress
 • Værk­tø­jer til at se fares­ig­nalerne og opdage stress i tide
 • Grundig træn­ing i samtaleteknik
 • Viden om forskellen på coach­ing og stressrådgivning
 • Et gen­nemar­be­jdet mate­ri­ale og effek­tive værktøjer

55753_A

Undervisning af høj kvalitet

Under­vis­ere på uddan­nelsen er Lon­nie Borgstrøm, der er en af en af pio­ner­erne inden for coach­ing i Dan­mark og Pia Bruhn, der er mangeårig led­er og stressrådgiver.

Kom­bi­na­tio­nen af Lon­nies 20 års under­vis­ningser­far­ing og Pias omfat­tende erfar­ing fra erhvervs­livet sikr­er dig et højt niveau — viden og læring du kan bruge i din hverdag.

Pris og varighed

Kr. 12.500 ex moms.

2 x 2 dage.  Opstart: Forår 2017. Mulighed for efter­føl­gende certificering.

 

Er du er i tvivl om en stress­råd­giv­er-uddan­nelse er noget for dig?

Har du spørgsmål til uddan­nelsen, er du velkom­men til at kon­tak­te os på tlf. 71729172 eller 7020 4401 og pia@beati eller lb@mindstretch.dk

 

Stress har ingen alder

Stress på Jysk den 27. okto­ber i Odd­er ret­ter sig til stress-ramte i alle aldre og deres pårørende.

Men hjem får i en større forståelse for, hvor­dan I bedst muligt kan få jeres fam­i­lie til at fun­ger­er selvom stressen har gjort sit indtog.

I får red­sk­aber til at håndter­er det svære samt til at kunne tale kon­struk­tivt omkring situationen.

I går hjem med en større forståelse og med håb for fremtiden.

Sam­men slår vi stressen — og bræn­der igen­nem uden at brænde ud!

Stress på Jysk i Odder den 27. oktober 2016

Stress på Jysk!

Den 27. okto­ber på Odd­er Park­ho­tel i Odd­er fra kl. 19 til ca, 21.30.

På denne aften har vi fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan bruge i din hverdag.

Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt vil du blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress-møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem.

Er du pårørende, vil du i løbet af afte­nen få ind­b­lik i den stress-ramte hjerne og dermed få mulighed for bedre at påvirke jeres sam­liv i en pos­i­tiv retning.

Du får ind­b­lik i:
• Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
• Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress — egen og andres
• Red­sk­aber til at skabe en øget livsglæde
• Som pårørende går du hjem med en meget bedre forståelse

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­leger med. Jeg glæder mig til at se dig.

Pris per delt­ager 180 dkr. Ved bestill­ing af flere bilet­ter er prisen 165 dkr. per stk. Tilmeld­ing på 71729172.

De bed­ste hilsner
Stressrågiver

Pia Kjel­strøm Bruhn

”Et helt vildt godt fore­drag med mange
spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig
mange værk­tø­jer til at komme videre med.”
Jacob Jør­gensen, intern salg, Sanistål

”Et medrivende fore­drag baseret på
per­son­lige erfaringer. Jeg vil anbefale
alle virk­somhed­sledere at deltage
i dette foredrag.”
Ole Heck­mann, salgsdirektør,
ITW Spraytec Nordic

”Lad Pia inspirere dig til at bryde med
dine stress-møn­stre, før de
ned­bry­der dig.”
Lene Jes­persen, skolelærer

Om ubeviste og beviste tanker

I aftes var jeg til fore­drag med Sofie Mün­ster og hun beskrev bare så leg­ende let vores vidun­derlige hjerne.

Når vi er pressede, har vi en øget ten­dens til at lade os styre af vores ube­viste valg. Alt­så at vælge det der er nemt, men nok ikke det bed­ste valg for vores livskvalitet.

Hun havde et ord­sporg, når det er svært, er det godt! Når det er svært, så arbe­jder vores hjerne og vi fly­t­ter os.

Som stress­ramt er meget ofte svært, men plud­selig giv­er det jo mening. Det skal være svært for at blive godt. Vi fly­tte os — skridt for skridt. Vi kom­mer tilbage i bal­ance og får udvidet vores kom­fort­zone. Det der var svært for 1 måned siden er ikke læn­gere svært, men der er måske kom­met nyt til. Vi er klar til at fly­tte os end­nu engang.….

Svært er godt — også selvom du er stress­ramt og krop­pen skriger på ro. Det skal bare være det rigtige, der er svært. Det skal være det, der er vigtigt for dig.

Og ja det er svært at finde ud af, hvad der er vigtigt, men igen det svære er jo godt.…..

 

Fest For Fyrrede i Århus 6. september 2016

På tirs­dag har du en unik mulighed for at blive inspir­eret til Fest for fyrrede i Århus. I løbet af dagen er der en bred pal­lette af inspi­ra­tions­mu­lighed­er for dig som arbejdsløs.

workshops link11.35–12.20 Afhold­er jeg work­shop­pen “Når ledighed bliv­er til stress”

Vi vil reflek­ter­er over, hvad du selv kan gøre for at beholde bal­ance i livet samt gå hjem med en mini han­dlings­plan — der kan tages i brug allerede dagen efter.

Tilmeld­ing til dagen via hjemmes­i­den nedenfor.

Håber at se dig.

De bed­ste hilsner

Pia
https://www.jobindex.dk/cms/fff-6-september-2016?lang=da

 

 

Inspirationskonference Sund Forretning hos Nordea

Den 31. august hos Nordea Liv og Pension

Af Nina Frimodt-Møller og Nana Sofie Due Jensen fra Nordea Liv og Pen­sion har jeg fået til opgave at lave et oplæg på deres kon­fer­ence om Sund for­ret­ning under temaet “Gør op med stress som tabu”.

Sam­men med Chris Mac­Don­ald og Peter Glahn skal jeg give de delt­a­gende virk­somhed­er idér til at skabe en sund for­ret­ning. Et gladere, klogere og sjo­vere arbe­jdsmiljø!. Jeg glæder mig helt vildt og ved, at det bliv­er end­nu et af de arrange­menter, der sæt­ter sine spor i mig.

Nogle gange er der mere mellem him­mel og jord.

55507_A

Gratis gå hjem-møder i Aalborg, Aarhus, Odense og København

_F5A8439_DKom og få en mental vitaminindsprøjtning og en række konkrete værktøjer til stresshåndtering, som let kan anvendes både arbejdsmæssigt og privat — med stressrådgiver Pia Kjelstrøm Bruhn.

Du får ind­b­lik i:

 • Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
 • Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
 • Red­sk­aber til at skabe en øget livs­glæde gen­nem bev­id­ste valg

Hov­ed­bud­sk­a­bet er, at vi gen­nem en øget viden og forståelse for stress kan være med til at bryde den neg­a­tive stressspi­ral til stor glæde for os selv, vores kol­leger og vores fam­i­li­er. Vi skal have fokus på at finde en god vej gen­nem en til tider kao­tisk hverdag.

Om fore­dragsh­olderen
Pia Kjel­strøm Bruhn er først uddan­net som eksportin­geniør – senere som stress­råd­giv­er hos Matzau Erhvervsp­sykologer. Hun arbe­jder som selvstændig stress­råd­giv­er og fore­dragsh­old­er. Hun afhold­er work­shops og fore­drag om moti­va­tion, det gode arbe­jdsmiljø og stress for både pri­vate og offentlige virk­somhed­er. Jyl­lands-Posten, Dia­betes­forenin­gen og Jyske Bank er blandt kunderne.

Pias eget plud­selige møde med stress har inspir­eret hende til at gå til kamp mod det store tabu, som stress stadig er. For snart 4 år siden foran­drede hen­des ver­den sig fra den ene dag til den anden. Hen­des plud­selige sam­men­brud kom som et stort chok for alle. Den store for­løs­ning kom, da det for alvor gik op for hende, at hun ikke var psykisk syg, men ”blot” havde stress! Læs mere om Pia påwww.beati.dk

Hvor foregår det?

Aal­borg: 20. okto­ber, kl. 17–19.30 hos CA. City House, Jyl­lands­gade 20, 9000 Aalborg.

Køben­havn: 26. okto­ber, kl. 17–19-30 CA, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte

Odense: 10. novem­ber, kl. 17–19-30, Erhvervsakademiet Lille­bælt, Non­nebakken 9 — 5000 Odense C

Aarhus: 10. decem­ber, kl. 17–19.30, CA Aarhus, Hans Hartvig See­dorffs Stræde 6–8, 4. — 8000 Aarhus C

Tilmeld­ing
Tilmeld­ing sker via oven­stå­dende links. Gå hjem-møderne er åbne for medlem­mer af CA og andre inter­esserede. Alle skal dog tilmeldes på forhånd.

Du kan se flere gå hjem-møder på www.ca.dk/foredrag.

Prak­tisk info
Der vil blive serveret en sand­wich og lidt at drikke til hvert arrange­mentet. Delt­agelse er gratis — men CA for­be­hold­er sig ret til at opkræve et gebyr på 250 kro­ner, hvis man ude­bliv­er uden afbud.

 

https://www.ca.dk/nyheder/taem-travlheden-og-laer-haandtere-din-stress

Beati udstiller i disse dage i Øksnehallen på HR messen Træfpunkt

Træfpunkt2015

Første dag på HR Messen Træf­punkt i Øksne­hallen er veloverstået.

Vi har haft en skøn dag og har mødt en masse inter­esseret men­nesker. Det er blevet meget skøn snak om fore­byggelse af stress, årsager til stress samt tilbageven­delse til arbe­jds­markedet. Glæder mig til at se hvilke døre, det åbner.

Jeg har val­gt at indgå et samar­be­jde med Århus Race­hall. Hvor vi kom­biner­er race, en lækker menu med et tankevækkende fore­drag omkring fore­byggelse af stress.

Den 29. okto­ber fra kl. 19 til 21 har vi val­gt at lave et åbent arrange­ment, som man kan tilmelde sig individuelt.

Livet er spæn­dende — når vi husker at være åbne over­for de mulighed­er vi får.….

Årskonference for lægesekretærer

Årskon­fer­ence for læge­sekretær­er og syge­ple­jer­sker i Silke­borg på skønne Gl. Skovrid­dergård den 26. september.

En skøn efter­mid­dag i rigtig godt sel­skab, hvor jeg end­nu engang kom i tæt kon­takt med præ­cis de men­nesker, der kan være med til at gøre en kæmpe forskel for stressramte. 
skovriddergård foredrag

På vej derud nåede jeg at nyde sep­tem­ber solen og finde roen ved Almind Sø. Dette var helt klart med til at skabe ram­merne for en unik eftermiddag.

almindsø

Stress på Jysk den 16. september på Harboe Galleri og Cafe i Odder


På Har­boe Gal­lerie & Cafe fra kl 19 til 21.30 har vi denne aften fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan tage med dig og bruge i din hverdag.

Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt vil du blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress­møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem.

Du får:
• Ind­b­lik i hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
• Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
• Red­sk­aber til at skabe en øget livsglæde
• Good­ie bag mål­ret­tet stress­ramte samt lodtrækn­ing om stresshæm­mende produkter
• Kaffe/The og lækker kage fra Har­boe Cafe

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­leger med kl. 19 til 21.30.

Begrænset antal pladser. Tilmeld­ing gen­nem biletto 

Jeg glæder mig til at se dig.

Mange glade hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

Når ledighed stresser!

Den 3. august var jeg i sel­skab med Pow­er­job­berne fra Ballerups 

375876_541228839253151_302285695_n

Til dette fore­drag havde vi fokus på, at de job­sø­gende skulle opnå en forståelse for stress samt blive inspir­eret til at fore­bygge og håndtere stress bedre. 

Med jysk lune og et glimt i øjet for­t­alte jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg og min fam­i­lie kom ud på den anden side. 

Vi havde fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress specielt som job­sø­gende. Med hjem fik de en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, der er lette at over­føre til hverdagen. 

Men måske vigtigst af alt, blev de lysten til at se nærmere på deres stress­møn­stre, fik red­sk­aber til at bryde dem og mod på at udar­be­jde en jobbeskriv­else som arbejdssøgende.

En skøn formid­dag, hvor jeg kørte der­fra med et kæmpe smil på mine læber og en god følelse i maven. 

Stress på jysk 25. juni i Odder

din vej ud af stress

På Har­boe Gal­lerie & Cafe fra kl 19 til 21.30 har vi denne aften fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan tage med dig og bruge i din hverdag.

Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt vil du blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress­møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem.

Du får:
• Ind­b­lik i hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
• Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
• Red­sk­aber til at skabe en øget livs­glæde
• Good­ie bag mål­ret­tet stress­ramte samt lodtrækn­ing om stresshæm­mende pro­duk­ter
• Kaffe/The og lækker kage fra Har­boe Cafe

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­leger med.

Jeg glæder mig til at se dig.

Mange glade hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

Klik på billedet og tilmeld dig på min face­book side!

 

Stress på Jysk i København den 12. marts fra kl. 19.15 til 21.15

Stress på Jysk!

Den 12. marts på Nør­re­gade 41 Kbh. lokale 103 fra kl. 19.15 til 21.30

På denne aften har vi fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan tage med dig og bruge i din hverdag.
Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt vil du blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress­møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem.

Du får ind­b­lik i:
• Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
• Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
• Red­sk­aber til at skabe en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste

Tilmeld­ing sen­est den 11. marts på 71729172

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­leger med. Jeg glæder mig til at se dig.

Mange glade hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

”Et helt vildt godt fore­drag med mange
spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig
mange værk­tø­jer til at komme videre med.”
Jacob Jør­gensen, intern salg, Sanistål

”Jeg kan kun give Pia og hen­des foredrag
mine allerbed­ste anbe­falinger, uanset om
man selv er ramt, eller kender nogen,
der er ramt af stress.”
Joan Skjold, ergoterapeut

”Et medrivende fore­drag baseret på
per­son­lige erfaringer. Hun er en dygtig
taler og fore­dragsh­old­er. Jeg vil anbefale
alle­virk­somhed­sledere at delt­age i dette foredrag.”
Ole Heck­mann, salgsdirektør,ITW Spraytec Nordic

”Lad Pia inspirere dig til at bryde med
dine stress­møn­stre, før de ned­bry­der dig.”
Lene Jes­persen, skolelærer

Tæm Travlheden

Odd­er Spek­trum den 28. jan­u­ar fra kl. 19 til 21

Silke­borg Gl. Skovrid­dergård den 25. feb­ru­ar fra kl. 19 til 21

På denne aften har vi fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan tage med dig og bruge i din hverdag.
Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt, vil du denne aften blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress­møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem. 

Du får ind­b­lik i:
— Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
— Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
— Red­sk­aber til at skabe en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne med. Jeg glæder mig til at se dig.
Kærlig hilsen
Pia Kjel­strøm Bruhn

”Et helt vildt godt fore­drag med mange spæn­dende og gode
ind­faldsvin­kler. Rigtig mange værk­tø­jer til at komme videre med.”
Jacob Jørgensen

”Jeg kan kun give Pia og hen­des fore­drag mine
allerbed­ste anbe­falinger uanset om man
selv er ramt, eller kender nogen der er ramt
af stress.”
Joan Skjold, Ergoterapeut

”Stor applaus til Pia, et virke­ligt medrivende
fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer.
Hun er en ekstrem dygtig taler og
super dygtig fore­dragsh­old­er. Jeg har
været til utrolig mange fore­drag med
”store” ledere, der ikke når hende til
sokke­hold­erne. En ren fornøjelse!
Jeg vil anbe­fale alle virksomhedsledere
at delt­age i dette foredrag.”
Ole Heck­mann, Sal­gs­di­rek­tør, ITW Spraytec Nordic

”Lad Pia inspirere dig til at bryde med dine
stress­møn­stre, før de ned­bry­der dig. Hvor­for vente, når
du allerede i dag kan få værk­tø­jer til at tage styrin­gen af dit
liv tilbage.”
Lene Jes­persen, skolelærer

Bil­let­pris: 100 kr. 

Bestil bil­let her:

Tilmeld­ing sen­est den 26. jan­u­ar på 71 72 91 72
eller pia@beati.dk.

Stress på Jysk i Odder den 19. november

Stress på Jysk!

Den 12. novem­ber i Spek­trum, Odd­er fra kl. 19 til 21

Kom og vær med til at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. På denne aften vil du blive inspir­eret til at fore­bygge og håndtere stress bedre. Du får red­sk­aber til at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress.

Med jysk lune og et glimt i øjet fortæller jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg og min fam­i­lie kom ud på den anden side.

Du får ind­b­lik i:

-       Min kamp for at komme ud af stressens klør

-       Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt

-       Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne med.

Pia Kjel­strøm Bruhn

 

Citater fra tidligere deltagere:

”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet  så hårene rejs­er sig.”

Sarah Louise Breth Clausen, Social­råd­giv­er Odd­er Kommune

 ”Et helt vildt godt fore­drag med mange spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig mange værk­tø­jer til at komme videre med.”

Jacob Jør­gensen

 

Uanset om du selv er stress­ramt, har været eller er pårørende, så vil du ikke gå glip af dette foredrag!”

Jette Busk Nacke

 

Nærværende og aut­en­tisk fore­drag om stress og hvad det gør ved os men­nesker. Hvor omsig­gribende, det er i vores hverdag og i vores rela­tion­er. Jeg kan kun give Pia og hen­des fore­drag mine allerbed­ste anbe­falinger uanset om man selv er ramt, eller kender nogen der er ramt af stress.”

Joan Skjold, Ergoterapeut

 

”Stor applaus til Pia, et virke­ligt medrivende fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer. Hun er super dygtig fore­dragsh­old­er. Jeg har været til utrolig mange fore­drag med ”store” ledere, der ikke når hende til sokke­hold­erne. En ren fornø­jelse! Stress er et reelt prob­lem. Jeg vil anbe­fale alle ledere at delt­age i detteforedrag.”

Ole Heck­mann, Sal­gs­di­rek­tør, ITW Spraytec Nordic

 

”Stress på Jysk” kan anbe­fales alle virk­somhed­er – ledere sam­men med medar­be­jdere -, der uden at skabe en bekym­ringskul­tur tager arbe­jdsmiljøet alvorligt i bev­id­s­the­den og erk­endelsen af, at arbe­jdsmiljøet smit­ter direk­te af på bundlinjen”

Klaus Man­dal, Afdel­ings­di­rek­tør Jyske Bank 

Bil­let­pris 200 dkr. Tilmeld­ingfrist den 8. novem­ber på 71729172 eller pia@beati.dk

Stress på Jysk på turne…

Ja så ind­tager jeg lan­de­ve­jen med Stress på Jysk.

den 7. okto­ber er jeg i Spek­trum i Odder

den 9. okto­ber på Nør­re­gade 41 lokale 103 i København.

den 22. okto­ber er jeg på Gl. Skovrid­dergård i Silkeborg,

Alle gange fra 19 til 21.30

Kom og vær med til at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. På denne aften vil du blive inspir­eret til at fore­bygge og håndtere stress bedre, og deri­gen­nem opnå en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste. Du får red­sk­aber til at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress.

Med jysk lune og et glimt i øjet fortæller jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg og min fam­i­lie kom ud på den anden side.

Du får ind­b­lik i:

-       Min kamp for at komme ud af stressens klør

-       Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt

-       Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne med. Jeg glæder mig til at se dig.

Begrænsede antal pladser, så tilmeld­ing er nød­vendigt på 71729172 eller pia@beati.dk.

Glæder mig for vildt til at komme rundt i lan­det og del ud af min erfar­ing og viden.

Piaforedrag stress på jysk

Stress på Jysk igen i Silkeborg den 23. september kl. 19 til 21.30. Nok nærmere 22

Kom og vær med til at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. På denne aften vil du blive inspir­eret til bedre hånd­ter­ing og fore­byggelse af stress, og deri­gen­nem opnå en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste. Du få red­sk­aber til at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress.

Med jysk lune og et glimt i øjet fortæller jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg om min fam­i­lie kom ud på den anden side.

Du får ind­b­lik i:

-       Min kamp for at komme ud af stressens klør

-       Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt

-       Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne. Jeg glæder mig til at se dig.

Pia Kjel­strøm Bruhn

 

Tidligere delt­agere udtaler:

”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet  så hårene rejs­er sig. For mig har det været så inspir­erende at høre og se, hvor langt du er kom­met. Specielt  tankerne omkring: Hvad er vigtigt, hvad giv­er mig vær­di, har fly­t­tet vores borg­ere, men også mig per­son­ligt”.                                                                                                                                Sarah Louise Breth Clausen, Social­råd­giv­er Odd­er Kommune

 

”Et helt vildt godt fore­drag med mange spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig mange værk­tø­jer til at kom­mer videre med.”

Jacob Jør­gensen

 

Uanset om du selv er stress­ramt, har været eller er pårørende, så vil du ikke gå glip af dette fore­drag!”                                                                                                                                     Jette Busk Nacke

 “Nærværende og aut­en­tisk fore­drag om stress og hvad det gør ved os men­nesker. Hvor omsig­gribende det er i vores hverdag og i vores rela­tion­er. Det skulle være oblig­a­torisk for alle, der er sygemeldt med stress. Jeg kan kun give Pia og hen­des fore­drag mine allerbed­ste anbe­falinger uanset om man selv er ramt, eller kender nogen der er ramt af stress.”                                       Joan Skjold, Ergoterapeut

 

”Stor applaus til Pia, et virke­ligt medrivende fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer. Hun er en ekstrem dygtig taler og super dygtig fore­dragsh­old­er. Jeg har været til utrolig mange fore­drag med ”store” ledere, der ikke når hende til sokke­hold­erne. En ren fornø­jelse! Stress er et realt prob­lem. Stor respekt for den åben­hed og ærlighed Pia og hen­des nærmeste har. Jeg vil anbe­fale alle virk­somhed­sledere at delt­age i dette fore­drag.”                                       Ole Heck­mann, Sal­gs­di­rek­tør, ITW Spraytec Nordic

Bil­let­pris 100 dkr. betales ved døren. Tilmeld­ing sen­est den 20. september.

For spørgsmål og tilmeld­ing kon­takt tel. 71729172 eller mail. pia@beati.dk

Stress på jysk kommer til Silkeborg igen — 4. juni kl. 19–21.30

Fore­drag på Gam­mel Skovrid­dergård i Silke­borg den 4. juni kl. 19 – 21.30.
Bil­let­pris 100 kr. som betales ved indgangen.
Med dette fore­drag ønsker jeg at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. Jeg ønsker at inspirere til hånd­ter­ing og fore­byggelse af stress, for deri­gen­nem at skabe en øget livs­glæde. Efter denne aften, vil du få mulighed for at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress. Vigtigst af alt, vil du få inspi­ra­tion til at rea­gere hen­sigtsmæs­sigt i mødet med stress!
Ærligt og tro­værdigt, fortæller jeg åben­hjer­tigt om, hvor­dan jeg som sal­gschef, for et større Skan­di­navisk sal­gs­sel­skab, grad­vist blev mere og mere stres­set, og til sidst, på min­dre end 2 døgn, gik fra at være fuldt arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var!
Med jysk lune og et glimt i øjet, fortæller jeg om mit møde med stress, og om hvor­dan jeg kom ud på den anden side.

Du får ind­sigt i:
• min kamp for at komme ud af stressens klør.
• hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt?
• udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress.

Stress på jysk i Odder Spektrum d. 6. maj kl 19–22

Fore­drag i Spek­trum den 6. maj kl. 19 – 21.
Bil­let­pris 75 dkr. som betales ved indgangen.
Med dette fore­drag ønsker jeg at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. Jeg ønsker at
inspirere til hånd­ter­ing og fore­byggelse af stress, for deri­gen­nem at skabe en øget livsglæde.
Efter denne aften, vil du få mulighed for at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress.
Vigtigst af alt, vil du få inspi­ra­tion til at rea­gere hen­sigtsmæs­sigt i mødet med stress!
Ærligt og tro­værdigt, fortæller jeg åben­hjer­tigt om, hvor­dan jeg som sal­gschef, for et større Skan­di­navisk sal­gs­sel­skab, grad­vist blev mere og mere stres­set, og til sidst, på min­dre end 2 døgn, gik fra at være fuldt arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var!
Med jysk lune og et glimt i øjet, fortæller jeg om mit møde med stress, og om hvor­dan jeg kom ud på den anden side.
Du får ind­sigt i:
• min kamp for at komme ud af stressens klør.
• hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt?
• udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress.

Stress på jysk! i Silkeborg d. 29. april kl. 19–22

Fore­drag på Gam­mel Skovrid­dergård i Silke­borg den 30. april kl. 19 – 21.
Bil­let­pris 75 dkr. som betales ved indgangen.
Med dette fore­drag ønsker jeg at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. Jeg ønsker at inspirere til hånd­ter­ing og fore­byggelse af stress, for deri­gen­nem at skabe en øget livs­glæde. Efter denne aften, vil du få mulighed for at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress. Vigtigst af alt, vil du få inspi­ra­tion til at rea­gere hen­sigtsmæs­sigt i mødet med stress!
Ærligt og tro­værdigt, fortæller jeg åben­hjer­tigt om, hvor­dan jeg som sal­gschef, for et større Skan­di­navisk sal­gs­sel­skab, grad­vist blev mere og mere stres­set, og til sidst, på min­dre end 2 døgn, gik fra at være fuldt arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var!
Med jysk lune og et glimt i øjet, fortæller jeg om mit møde med stress, og om hvor­dan jeg kom ud på den anden side.

Du får ind­sigt i:
• min kamp for at komme ud af stressens klør.
• hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt?
• udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress.