Få fokus på trivsel med viden om hjernen, stress og det gode arbejdsmiljø

Stressforløb i 3 enkle trin

Stress smit­ter. Der­for er det vigtigt, at arbe­jd­splad­sen er i bal­ance. Men det er mindst ligeså vigtigt, at I evn­er at aflæse hinan­den, og at I sam­men har fokus på trivsel og arbe­jdsmiljø. Det er nem­lig en fælles ind­sats — og det er let­tere, end I tror.

Med en min­i­mal ind­sats og få ressourcer kan I styrke organ­i­sa­tio­nens stress-bered­skab, så I dels fore­byg­ger stress, dels får stress­ramte medar­be­jdere hur­tigere og gladere tilbage i arbejde.

Det giv­er:

 • Lavt syge­fravær
 • Lavere fejl­pro­cent
 • Færre kon­flik­ter
 • Godt arbe­jdsmiljø
 • Effek­tive medarbejdere

Med tre enkle trin hjælper jeg din arbe­jd­splads med at sætte fokus på trivsel med viden om hjer­nen, stress og det gode arbejdsmiljø.Trin 1: Foredrag om stress

Vi starter processen med et inspir­erende fore­drag for hele arbe­jd­splad­sen med fokus på spørgsmålet: Hvad er stress? Fore­draget er en åben­hjer­tig første­hånds­beretning om mit per­son­lige møde med stress — og min vej ud igen.

Fore­draget giv­er et fælles udgangspunkt og en viden om stress, der dan­ner grund­lag for vores videre arbe­jde med trivsel og det gode arbe­jdsmiljø. I får:

 • Viden om forskellen mellem sund og usund stress
 • Ind­sigt i advarselssig­naler og enkle redskaber
 • Inspi­ra­tion til hånd­ter­ing af den svære samtale

Trin 2: Workshops om stress

Med han­dling­sori­en­terede work­shops i led­er­grup­pen og de enkelte afdelinger byg­ger vi videre på vores viden om stress og iden­ti­fi­cer­er de stress-ele­menter, der er speci­fikke for jeres gruppe/afdeling. I får:

 • Fokus på jeres situation
 • Iden­ti­fi­ceret de stress-relaterede problemer
 • Kigget på løs­ninger for problemerne
 • Udar­be­jdet en frem­tidig handlingsplan

Trin 3: Skræddersyet stressrådgivning

Den sid­ste del af processen er per­son­lig råd­givn­ing af jeres medar­be­jdere. Dette sikr­er dels, at den enkelte kom­mer hur­tigere ud af sit pres og dels, at ind­fly­delse på de andre medar­be­jdere min­imeres. Medar­be­jderne får:

 • Indi­vidu­el medarbejderrådgivning
 • Forståelse af egne mønstre
 • Værk­tø­jer til hånd­ter­ing af pres

Pia er en dygtig under­vis­er og formi­dler, som er dybt engageret. Hun bræn­der virke­lig for, at man som delt­ager får ind­sigt og forståelse for stress og trivsel — og for den påvirkn­ing, stress har på hjer­nen. Hun har et godt overb­lik og er god til at lytte til lokalet. Det bety­der, at hun også kan tage fat i de ting, som delt­agerne bringer op. 

Måden, Pia formi­dlede teorien på, gav mig nye ind­sigter, og jeg kunne let genk­ende eksem­plerne fra mig selv og min egen hverdag. Det hele gav plud­selig rigtig god mening. Jeg kan bruge min nye viden 100% i mit job. Jeg forstår nu bedre mekanis­merne ved stress og i mødet med kol­leger kan jeg bedre spotte, hvis noget er galt. Det er en meget nyt­tig bag­grundsv­i­den at have i forhold til andre.”

Kirsten Skade
Senior Man­ag­er, Lego


Ring og få en uforpligtende snak

Ingen arbe­jd­spladser er ens, og vi tilpass­er selvføl­gelig for­lø­bet, så det pass­er til jeres behov. Nogle kan nøjes med et fore­drag og et par work­shops, mens andre skal have den fulde pakke.

Ring til mig — så skræd­der­syr vi sam­men jeres for­løb: 7172 9172.


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med på Facebook