Anbefalinger af uddannelser


”Det var fak­tisk lidt et til­fælde, at jeg endte på hen­des uddan­nelse, men et godt til­fælde. Jeg kan godt lide Pias til­gang. Ind­hold­et bliv­er ikke gjort unødigt ind­viklet og tungt, og hun har humor med i lærin­gen. Sam­tidig evn­er hun at gøre det meget forståeligt. Jeg synes, hun er god til ikke kun at se sit­u­a­tio­nen fra den sygemeldtes side, men også fra organ­i­sa­tio­nens side. Det er vigtigt for mig.”

Lis­sen Højrup Munch

Læs hele anbe­falin­gen fra Lissen


”Hvis jeg googler stress, kom­mer der virke­lig mange hits op. Der står meget om stress mange sted­er, men det er meget uhånd­gri­beligt. Pia er vældig pæd­a­gogisk og har et niveau, hvor alle kan være med. 

Det jeg godt kan lide er, at man i høj grad selv er med­spiller. Jo mere man selv aktivt arbe­jder med de red­sk­aber, man får fra mod­ul til mod­ul, jo større robus­thed får man selv, og desto bedre bliv­er man helt naturligt til at kunne hjælpe andre. Jeg vil klart anbe­fale, at man tager det hele ind under huden, for at få mest muligt med sig fra kurset.”

Rikke Due

Læs hele anbe­falin­gen fra Rikke


”Jeg under­vis­er nogle hold, som er psykisk sår­bare og har været gen­nem et stress-for­løb. Det er ret fedt at have den oplevelse, at det, jeg har lært indtil videre på kurset, er noget jeg virke­lig kan bruge. Det at se, at der går et lys op for dem, og de kan se sam­men­hæn­gen, det er fantastisk.”

Camil­la Schmidt

Læs hele anbe­falin­gen fra Camilla


”Jeg er en prak­tik­er og uddan­nelsen er tilret­te­lagt med mass­er af øvelser der gør metoderne konkrete. Det farlige kom­mer ned på jor­den og bliv­er hånd­gri­beligt og kan bruges med det samme efter første dag. Teori og prak­sis bliv­er godt forenet.

Pia er fan­tastisk til at formi­dle både fagligt og per­son­ligt. Hun skaber en god syn­er­gi på hold­et, sam­ler hold­ets forskel­lighed­er og skaber nogle gode ram­mer, for at kur­sis­terne får mest muligt med sig hjem.”

Joan Skjold

Læs hele anbe­falin­gen fra Joan


”Pia er en fan­tastisk formi­dler og under­vis­er, og Stres­sud­dan­nelsens kom­bi­na­tio­nen af teori og prak­tiske øvelser er super god. Hun har selv prøvet at være stress­ramt. Det skaber høj troværdighed

Og så er hun rigtig god til at kom­mu­nikere kom­plekse forhold på en sim­pel måde og ved brug af visuelle hjælpemi­dler og konkrete eksem­pler, som alle kan iden­ti­fi­cere sig med – fx til at fortælle hvad der sker i hjer­nen, når vi rammes af stress. Jeg er rigtig glad for, at jeg val­gte at tage Stress­råd­giverud­dan­nelsen hos Pia”

Louise Kjel­strøm

Læs hele anbe­falin­gen fra Louise


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg mig på Facebook