Helt op på 100 % igen

For Rikke Due var første møde med Beati og Pia Kjel­strøm Bruhn et rent til­fælde. Fak­tisk ledte Rikke Due slet ikke efter et stress­råd­giverkur­sus og hun vid­ste ikke, hun havde brug for det. Men et besøg på en HR-messe endte alligev­el med hen­des delt­agelse på kurset.

”Da jeg så, at man kunne blive cer­ti­fi­ceret som stress­råd­giv­er, syntes jeg, det var så spæn­dende, at jeg måtte stoppe op og tale med Pia. Det første jeg husker er hen­des ener­gi, udstråling og tilst­ede­værelse, mens hun for­t­alte om sin egen for­tid og grund­laget for at udbyde et kur­sus, der skal råd­give og forhin­dre, at folk bliv­er ramt af langtidsvarende stress.”

Teoretisk ballast

Rikke Due kunne genk­ende sin egen his­to­rie i den, Pia for­t­alte. I sam­taler med andre havde Rikke Due altid fået at vide, at hun aldrig ville komme helt op på 100 % igen.

”Men Pia sagde; selvføl­gelig gør du det. Det var der, jeg tænk­te, at ja, selvføl­gelig gør jeg det, og jeg skal da ikke acceptere andet. Så det var hen­des væsen og til­gang, der motiverede mig til at beg­y­n­de. Pia har en rigtig god mis­sion i livet.”

Rikke Due læg­ger særligt vægt på oplevelsen af at sid­de på hold med andre, hvor nogle del­er hen­des his­to­rie. Hun anbe­faler kurset, for­di det giv­er en teo­retisk bal­last, og for­di delt­agerne kan sparre med hinan­den, og dele deres erfar­ing med teori­er, hvad der virk­er eller ikke virker.

”Hvis jeg googler stress, kom­mer der virke­lig mange hits op. Der står meget om stress mange sted­er, men det er meget uhånd­gri­beligt. Pia er vældig pæd­a­gogisk og har et niveau, hvor alle kan være med.”

Du er medspiller

Hvor meget man får ud af at delt­age i kurset er i høj grad op til den enkelte delt­ager. Rikke Due men­er, at man godt kan sid­de med og bare lytte, men at det er, når man beslut­ter at delt­age, at man for alvor mærk­er vær­di­en af kurset.

”Det jeg godt kan lide er, at man i høj grad selv er med­spiller. Jo mere man selv aktivt arbe­jder med de red­sk­aber, man får fra mod­ul til mod­ul, jo større robus­thed får man selv, og desto bedre bliv­er man helt naturligt til at kunne hjælpe andre. Jeg vil klart anbe­fale, at man tager det hele ind under huden, for at få mest muligt med sig fra kurset.”

Aldrig mere stress

I dag er Rikke Due sikker på, at hun ikke ender med stress igen. Nu har hun red­sk­aberne til at fore­bygge, både for sig selv og for andre. Hun har fået et nyt per­spek­tiv på sin egen oplevelse, og en langt stærkere bal­last til at mod­stå stress i fremtiden.

”Mit for­mål var at hjælpe andre i min organ­i­sa­tion. Men jeg oplevede også en hjælp til selvhjælp. Alt det, vi ved om stress og symp­tomer, evn­er Pia at gøre konkret og jord­nært, så man ikke skal være så bange for det. Pia giv­er dem, der går på hen­des kur­sus en større robus­thed. Det gør hele forskellen.”