”Pia er en fan­tastisk formi­dler og under­vis­er, og Stres­sud­dan­nelsens kom­bi­na­tio­nen af teori og prak­tiske øvelser er super god. Hun har selv prøvet at være stress­ramt. Det skaber høj tro­værdighed”, siger 36-årige Louise Kjel­strøm, og fortsætter:

”Og så er hun rigtig god til at kom­mu­nikere kom­plekse forhold på en sim­pel måde og ved brug af visuelle hjælpemi­dler og konkrete eksem­pler, som alle kan iden­ti­fi­cere sig med – fx til at fortælle hvad der sker i hjer­nen, når vi rammes af stress. Jeg er rigtig glad for, at jeg val­gte at tage Stress­råd­giverud­dan­nelsen hos Pia”.

For Louise Kjel­strøm har uddan­nelsen til stress­råd­giv­er været en kæmpe rejse – både per­son­ligt og fagligt. Uddan­nelsen har givet hende langt mere end blot viden og værk­tø­jer til fore­byggelse af stress. Den har gjort hende væsentlig klogere på sig selv, givet hende øget selvtil­lid og givet hende mod til endelig at tage springet og skifte ret­ning i sit arbe­jd­sliv. Deru­dover har uddan­nelsen også fagligt givet Louise træn­ing i sam­taler og red­sk­aber til at kunne udar­be­jde stresspoli­tikker og stresshåndbøger.

I sit job som yoga-instruk­tør hos Fys­io­Dan­mark i Roskilde har hun holdt fore­drag om trivsel og stress for ledelsen, og snart får kol­legerne også glæde af et oplæg fra hende. Det næste skridt er, at yoga-instruk­tøren skal tilbyde 1–1 sam­taler om stress til Fys­io­cen­terets kun­der samt fore­drag til virksomheder.

Pia skabte ro og tryghed 

Stress har også tidligere været en del af Louise Kjel­strøms hverdag. Fak­tisk så meget, at hun har været syg af det. En erfar­ing som hun kan drage nytte af som stress­råd­giv­er for andre.

Efter et hårdt per­son­ligt syg­doms­for­løb for flere år siden og et nyt og travlt job som mar­ket­ingko­or­di­na­tor i en større virk­somhed med et skran­tende arbe­jdsmiljø, blev Louise Kjel­strøm stress­ramt og sygemeldt i et halvt år. Det var i den forbindelse, at hun stift­ede bek­endt­skab med Pia Kjel­strøm Bruhn som stress­råd­giv­er. Det var en god oplevelse, husker hun.

”Pia skabte ro, tryghed og håb, når jeg sad der og var helt i kulkælderen. Hun gav mig troen på, at det hele nok skulle blive godt igen”, siger Louise Kjel­strøm, og tilføjer:

”Hun var super god til at stille de rigtige spørgsmål og til at nor­malis­ere den sit­u­a­tion, jeg var i. Det vil jeg også gerne kunne, kan jeg huske, at jeg tænk­te, efter stress­råd­givn­ings­for­lø­bet var slut”.

Et bræn­dende ønske om at kunne hjælpe andre

Mødet med syg­dom, en for­travlet hverdag og stress­for­lø­bet fik Louise Kjel­strøm til at tage sit liv op til revi­sion. Resul­tatet blev et farvel til fast fuldtid­sjob og et goddag til en tilværelse som selvstændig yoga-instruk­tør kom­bineret med job­bet som yoga-instruk­tør hos Fys­io­Dan­mark — og snart også som stressrådgiver.

”Jeg fik et bræn­dende ønske om at hjælpe andre. Yoga er god til at få folk til at mærke sig selv og skabe ro. Det er så vigtigt at stoppe op i tide. Det giv­er rigtig god mening at kom­binere yogaen med stress­råd­givn­ing”, siger Louise Kjel­strøm, og tilføjer:

”Stress og belast­ninger er et livsvilkår i vores mod­erne sam­fund. Fore­byggelse og bekæm­pelse han­dler om, at vi tør tale åbent om stress, at vi forstår, hvad det han­dler om, og at vi ved, hvor­dan vi kan fore­bygge det. Hvis skaden er sket, skal vi vide, hvad vi kan gøre for at komme tilbage på sporet. Der er brug for os stress­råd­gi­vere ude i sam­fun­det og virksomhederne”.