Jeg havde brug for mere viden om stress

Lis­sen Højrup Munch er i gang med at skifte kar­ri­ere­s­por og overve­jer en ret­ning med et større fokus på HR, da det er et område, som match­er hen­des nuværende kom­pe­tencer godt.

”Stress­råd­givn­ing er noget, mange HR-afdelinger man­gler. Der­for så jeg straks mulighe­den, at kunne afholde work­shops om stresshånd­ter­ing. Men jeg havde brug for mere viden om, og flere red­sk­aber speci­fikt i forhold til stress.”

På kursus ved et tilfælde

Lis­sen Højrup Munch kendte Pia Kjel­strøm Bruhn, ejer af Beati, fra tidligere, og kon­tak­t­ede hende for at høre om, hvor­dan hun gjorde.

”Det var fak­tisk lidt et til­fælde, at jeg endte på hen­des uddan­nelse, men et godt til­fælde. Jeg kan godt lide Pias til­gang. Ind­hold­et bliv­er ikke gjort unødigt ind­viklet og tungt, og hun har humor med i lærin­gen. Sam­tidig evn­er hun at gøre det meget forståeligt. Jeg synes, hun er god til ikke kun at se sit­u­a­tio­nen fra den sygemeldtes side, men også fra organ­i­sa­tio­nens side. Det er vigtigt for mig.”

Nye vinkler og perspektiver

Lis­sen Højrup Munch har gen­nem­ført Mod­ul 1 på uddan­nelsen og føler, hun har fået rigtig meget viden samt mange red­sk­aber og metoder, som hun kan bruge i prak­sis. Sam­tidig har det været let at koble sam­men med hen­des egen viden og egne kom­pe­tencer — og så har det givet selvindsigt.

”Jeg har arbe­jdet med det før, men det har givet mig nye vikler, og især organ­i­sa­tio­nens syn­spunkt har været vigtig for mig at få med. Jeg har fået sam­fund, organ­i­sa­tion og indi­vid koblet sammen.”

Noget af det, Lisssen Højrup Munch værd­sæt­ter ved kurset er, at hun både lær­er af de andre kur­sis­ter og af Pia Kjel­strøm Bruhn.

”Pia er en utroligt god formi­dler, hun har en humor og et nærvær, som jeg virke­lig godt kan lide. Hun er virke­lig til stede. Sam­tidig får man meget ud af hinan­dens ind­sigter, his­to­ri­er, vin­kler og per­spek­tiv­er. Man får meget mere med, når der er en, der lige får spurgt eller nævnt noget, som giv­er en anden indgang til, eller vinkel på et emne, som Pia så kan sup­plere i forhold til.” 

Der bliver skabt et trygt rum

Lis­sen Højrup Munch fortæller, at det kan være en smule grænseover­skri­dende at tale om de tunge emn­er, som alle delt­agerne på en eller anden måde er i berøring med.

”Pia skaber et godt og trygt rum til netop de emn­er, og hun er god til at sige, at vi bare skal stoppe, når det bliv­er for svært. Hun er god til at skabe bal­an­cen, så man tør dele.”

Hjælp i en travl hverdag

Mellem kur­sus­da­gene arbe­jder delt­agerne med både prak­tiske opgaver og teo­retisk læs­ning. For Lis­sen Højrup Munch giv­er det en god afvek­sling og ener­gi i arbe­jdet, for­di der er ting, som skal nås inden næste kur­sus­dag. På en fælles Face­book-gruppe kan delt­agerne desu­den sparre med hinan­den, og få gode råd fra Pia Kjel­strøm Bruhn. Det er noget, der hjælper i en travl hverdag.

Desu­den har delt­agerne mulighed for en times indi­vidu­el sam­tale med Pia Kjel­strøm Bruhn, hvis der dukker noget op, som er svært at håndtere. For Lis­sen Højrup Munch giv­er det ro i maven at vide, at hun har en råd­giv­er i baghånden.

”Der er en hårfin bal­ance mellem at have noget viden og være råd­giv­er. Her er det rart at have en hot­line, så man kan finde ud af, hvor grænsen går, hvis man plud­selig sid­der med noget af det helt tunge.”