Teori og praksis forenes

Stress­råd­giverud­dan­nelsen er en fan­tastisk plat­form, til at fordybe sig i stressens ver­den og alle de mekanis­mer der sker både i krop­pen, sin­det, fam­i­lieliv­et, arbe­jd­slivet og det sociale liv. Joan Skjold er selvstændig med egen akupunk­tur klinik og har en bag­grund som ergoter­apeut. Hun oplever dagligt, hvor­dan stress og fysiske smert­er præger klien­ternes hverdag neg­a­tivt. Og ofte hænger de fysisk smert­er tæt sam­men med travl­hed og stress.

”Stress­råd­giverud­dan­nelsen var en god mulighed for mig, for at fordybe mig i nuancer, symp­tomer og sam­men­hænge, og på den måde få et bredere kend­skab til stressens verden.”

Stress gør det unormale normalt

”Stress slør­er din opfat­telse af dig selv og din omver­den, og gør det unor­male i tilværelsen nor­malt — dette slør vil jeg gerne hjælpe med at fjerne hos mine klien­ter”, fork­lar­er Joan Skjold.
Uddan­nelsen byder på mange konkrete red­sk­aber og metoder fra dag et. Man får et bredt kend­skab om stress, trivsel, symp­tomer, (fare)signaler og ikke mindst, hvor forskel­ligt stress vis­er sig på forskel­lige stadier.

Det farlige kommer ned på jorden

Under­vis­erens tilret­telæggelse af mod­ulerne har haft stor betyd­ning for Joans Skjolds udbytte af uddannelsen.

”Jeg er en prak­tik­er og uddan­nelsen er tilret­te­lagt med mass­er af øvelser der gør metoderne konkrete. Det farlige kom­mer ned på jor­den og bliv­er hånd­gri­beligt og kan bruges med det samme efter første dag. Teori og prak­sis bliv­er godt forenet.”

Joan Skjold run­der af med ordene: ”Pia er fan­tastisk til at formi­dle både fagligt og per­son­ligt. Hun skaber en god syn­er­gi på hold­et, sam­ler hold­ets forskel­lighed­er og skaber nogle gode ram­mer, for at kur­sis­terne får mest muligt med sig hjem. Men det er også vigtigt, man sæt­ter sig selv i spil. Hvis man tør åbne sig op og gå ind i øvelserne og reflek­sion­erne, får man mest ud af uddannelsen.”