Der skal flere ud at forebygge

Camil­la Schmidt er fys­ioter­apeut ved Hillerød Kom­mune. Hun er ikke i tvivl om, hvor­for stress­råd­givercer­ti­fi­cerin­gen hos Beati er så vigtig.

”Stress er et kæmpe prob­lem, som har været tabube­lagt i meget lang tid. Nu kan jeg beg­y­n­de at mærke, at det er ved at bryde igen­nem, men sam­tidig får jeg kend­skab til flere og flere, som har haft stress. Der­for er det vigtigt, at der er flere, som kan komme ud at hjælpe med at fore­bygge, at dette sker. ”

Redskaber til at ændre situationen

Camil­la Schmidt kunne mærke et behov for mere fokus på trivsel og fore­byggelse blandt sine kol­leger. Der­for tiltalte cer­ti­fi­cerin­gen som stress­råd­giv­er hende straks.

”Jeg havde brug for nogle red­sk­aber til at hjælpe dem med at ændre deres sit­u­a­tion, så de ikke ender samme sted, som jeg har været. Det han­dler bl.a. om at få led­erne til at ændre deres måde at lede på, eller organ­is­ere os på, for at vi kan fore­bygge stress fre­madret­tet. Det er den her uddan­nelse en god start på. ”

Camil­la Schmidt har allerede brugt det, hun har lært på cer­ti­fi­cerin­gen. Det er noget, der har givet mod på mere.

”Jeg under­vis­er nogle hold, som er psykisk sår­bare og har været gen­nem et stress-for­løb. Det er ret fedt at have den oplevelse, at det, jeg har lært indtil videre på kurset, er noget jeg virke­lig kan bruge. Det at se, at der går et lys op for dem, og de kan se sam­men­hæn­gen, det er fantastisk.”

Du skal bruge din viden konstruktivt

Camil­la Schmidt er ikke i tvivl om, at det kræver meget af ledelsen at ændre deres syn på trivsel og stress­fore­byggelse. Især for­di led­erne også skal se indad og forholde sig til den måde, de led­er på.

”Jeg skal lære at blive sikker på mig selv, på den viden jeg har, og den måde jeg formi­dler på. Det han­dler om at bruge min viden til noget kon­struk­tivt. Der­for skal det siges på en ordentlig måde og ikke være en kri­tik. For at lykkes, skal ledelsen jo tage imod det, jeg kom­mer med.”

For Camil­la Schmidt er det særligt Pia Kjel­strøm Bruhn, under­vis­eren på uddan­nelsen, der har gjort oplevelsen så god. Hen­des evne til at skabe en tryg ramme og bruge humor, når de tunge emn­er skal behan­dles, er med til at styrke selvværdet og indlæringen.

”Hun er dygtig og tilst­ede­værende. Det er en virke­lig god oplevelse. Jeg kan ikke gøre noget fork­ert. Jeg skal bare komme med det, jeg har, og kan bruge de andre og deres erfaringer og his­to­ri­er. Det har været opløf­tende, og Pia ved virke­lig meget, det kan jeg tydeligt mærke. ”

Din viden begrænser sig ikke

Opbygnin­gen af under­vis­nin­gen er vigtig for at få omdan­net teori til prak­sis. For Camil­la Schmidt er det vigtigt, at hun selv kan følge med. Her var rådet fra Pia Kjel­strøm Bruhn, at kur­sis­terne beg­y­n­der med at tale om deres viden med ven­ner og familie.

”Jeg er ret nervøs for at stå og tale foran andre. Så det skal jeg have i små bid­der. Der lagde Pia fra beg­y­n­delsen op til, at vi skulle starte med dem, vi er trygge ved, fx kæresten, fam­i­lie eller ven­ner. Det gør oplevelsen mere afs­lap­pende, for der er ikke et resul­tat jeg skal nå. Jeg skal bare lære at tale om det.”

Mellem under­vis­nings­gan­gene har delt­agerne mulighed for at ringe, skrive eller skype direk­te til Pia Kjel­strøm Bruhn. De kan også bruge deres med­kur­sis­ter til spar­ring gen­nem en lukket Face­book-gruppe. Det gør det let­tere for alle at imple­mentere deres viden.

”Det er jo ikke sikkert, at sam­fun­det ændr­er sig lige med det samme. Så det giv­er bare god mening at øge sit kend­skab til stress. Vær ikke nervøs for at springe ud i det. Pia tager virke­lig godt hånd om dig og støt­ter dig gen­nem hele processen. Du får nogle gode og konkrete red­sk­aber til både at hjælpe andre, men også til at blive klogere på dig selv.  Den her viden begrænser sig ikke. ”