”Jeg følte mig som led­er mødt af Pia Bruhn. Hun er god til at fork­lare. Og hun var god til at lytte til mine syn­spunk­ter om stress. Der er jeg nok lidt gam­meldags på mange måder”, fortæller Yor­ck Eber­bach, pro­duk­tion­schef hos FJ Industries.

Da en af Yor­ck Eber­backs medar­be­jdere blev ramt af stress, var pro­duk­tion­schefen ikke i tvivl om, at der skulle hjælp til ude­fra. Det var hans første møde med en stress­ramt i hans afdel­ing, og at val­get faldt på stress­råd­giv­er Pia Bruhn fra Beati, er han taknem­melig for i dag.

”Jeg har sat stor pris på, at Pia Bruhn selv har oplevet at være ramt og sygemeldt på grund af stress. Hun ved, hvad hun taler om. Det mærk­er man tydeligt. Både min medar­be­jder og jeg har fået ind­sigt i, hvad der sker i hjer­nen, når en per­son rammes af stress. Det er hun god til at beskrive. Det er mit indtryk, at min medar­be­jder også har været til­freds med råd­givnin­gen. Han er raskmeldt og tilbage på job”.

Der skal en pro­fes­sionel råd­giv­er ind over

Opmærk­somhe­den på stress og dens sig­naler er øget hos Yor­ck Eber­bach. Men trods hans nyer­hvervede viden om hjer­nen og dens funk­tion­er, symp­tomer på stress og fore­byggelse her­af, er pro­duk­tion­schefen over­be­vist om, at han vil benytte Pia Bruhn igen, hvis andre af hans medar­be­jdere skulle blive ramt af stress. Han uddyber:

”Jeg er blevet mere fokuseret på, om jeg kan spotte nogle tegn på stress hos mine medar­be­jdere. Skulle det ske, at andre af mine folk bliv­er ramt af stress, vil jeg også tilbyde dem et for­løb hos Pia Bruhn. Jeg har ikke kom­pe­tencerne til at være ter­apeut for en stress­ramt. Der skal en pro­fes­sionel råd­giv­er ind over”.

Virk­somhe­den og medar­be­jderne har et fælles ans­var for at undgå stress hos den enkelte, men­er FJ Indus­tries. I håbet om, at deres sygemeldte medar­be­jder ville komme hur­tigt og styr­ket ud af belast­ningstil­standen, tilbød de ved­k­om­mende et stressrådgivningsforløb.

Jeg anbe­faler gerne Pia til andre

Det har ifølge Yor­ck Eber­back været nemt og flek­si­belt at kom­mu­nikere med Pia Bruhn. Sta­tus­møder er foregået både per­son­ligt ved fysiske møder på fab­rikken og via tele­fon, e‑mail og enkelte gange via sms, hvis der var behov for det. Det har pas­set ham fint i en travl hverdag.

”Hvis jeg sad med nogle stress­re­laterede spørgsmål, kunne jeg altid få fat i hende og lige vende tin­gene. Og sam­tidig var hun god til at tage sig tid til at tale med min medar­be­jder”, fortæller pro­duk­tion­schefen, og tilføjer:

”Jeg følte mig tryg ved Pia Bruhn i hele for­lø­bet. Hun gjorde et godt stykke arbe­jde. Jeg anbe­faler hende gerne til andre”.

Yor­ck Eber­bach, Pro­duk­tion­schef hos FJ Industries