Træt af stress eller

bare træt af ukonkrete og direk­te dårlige råd om stress!

Det er vi! Måske har du som os delt­aget i et utal af oplæg om, hvor­dan man skaber øget arbe­jds­glæde, mere robuste medar­be­jdere og mindsker fravær, men kløjs indimellem i rådene, Skuer ordet robus­thed i dine ører, og drøm­mer du bare om at få forståelse for, hvad stress er og hvor­dan man som led­er kan gå foran med ro i maven. 

Så har Kirsten Wiss­ing og jeg har skabt et for­løb bygget op om evi­dens­baseret viden om stress, arbe­jds­glæde og hjernen.

Et for­løb til dig, der

  • har en stor inter­esse i trivsel og arbejdsglæde.
  • føler, at du indimellem kom­mer til kort.
  • har gode inten­tion­er, men det er som om, de ikke slår helt til.
  • indimellem man­gler forståelse for, hvor­for nogle tilt­ag virk­er og andre fejler.

Her får du mulighe­den for det næste halve år at blive klædt på gen­nem vores inter­nat­for­løb på fire mod­uler af to dage afs­lut­tende med en certificering.

Kirsten og jeg har begge gen­nem vores arbe­jd­sliv sid­det til utal­lige møder, fore­drag og fået mange velme­nende råd om arbe­jds­glæde, stress og ledelse, men den egentlige forståelse har vi begge først fået, da vi beg­y­n­dte at forstå hjer­nen og vores helt naturlige reaktionsmønstre.

Vi har begge i bed­ste mening begået de typiske fejl som at lade kon­flik­ter eskalere, for­di vi mente, at det lå under bagatel­grænsen, troede at fri­hed under ans­var var løs­nin­gen til eksternt pres samt selv bare taget mere og mere fra, når opgavemæng­den for flokken blev for stor.

I vores øjne er stress på en og samme tid både kom­pliceret og såre sim­pelt, men gen­nem dette for­løb ønsker vi at give ledere de red­sk­aber, som vi ville ønske, at vi selv som ledere havde haft. 

Uddan­nelsen løber fra sep­tem­ber til decem­ber med cer­ti­fi­cer­ing i jan­u­ar og er til dig, der

  • vil have både hjerte og hjer­nen med i lederrollen.
  • ønsker viden til at skabe en bedre bal­ance mellem pri­vatliv og arbejde

Typisk arbe­jder du med en form for ledelse – evt. som pro­jek­tled­er eller medar­be­jder med led­er­funk­tion­er eller lyst til ind­sigt i ledelse og stresshåndtering.

Det vigtig­ste er, at du bræn­der for at skabe et godt arbe­jdsmiljø, og har et ønske om at tileg­ne dig hånd­gri­belige værk­tø­jer, der kan gøre en pos­i­tiv forskel på din arbe­jd­splads. At du er klar til at kigge indad og vokse på alle fron­ter, så vi i fæl­lesskab kan skabe det nød­vendi­ge læringsmiljø.

Det vil glæde os at have dig med på hold­et. Ønsker du at vide mere, så kon­takt os på pia@beati.dk eller på 71729172. Du kan også se mere om os på www.beati.dk