Velkommen til Beati og vores univers

At stress og trivsel han­dler om både ind­sigt, viden og han­dling er vi højst sandsyn­ligvis enige om.

Ønsker du helt uden omsvøb og tomme løfter at blive guidet igen­nem stress-jun­glen og få inspi­ra­tion til bedre fore­byggelse og hånd­ter­ing af press og stress?

Ønsker du en større åben­hed, dybere forståelse for stress og trivsel samt end­nu vigtigere en øget livs– og arbe­jds­glæde?

Så er du havnet helt rigtigt her hos os.

Vi tilby­der per­son­lig råd­givn­ing, coach­ing og virk­somheds­for­løb. Deru­dover afhold­er vi forskel­lige inspir­erende fore­drag og work­shops om work/life bal­ance, trivsel- og stress-hånd­ter­ing til både virk­somheder og pri­vate.

Råd­givn­ing og fore­drag byg­ger på de erfaringer og red­sk­aber, som jeg har fået gen­nem mødet med stress, hele min arbe­jdsmæs­sige kar­riere, min uddan­nelse til stress­coach og min ledelseser­far­ing.

Skulle du ønske at blive klædt på til at forstå stress på et højere plan tilbyde vi end­videre en lederud­dan­nelse samt en stress­råd­giverud­dan­nelse med fokus på formidling og fore­byggelse.

Lad dig inspirere af min hjemme­side og kon­takt mig gerne på tlf. 7172 9172 for en uforplig­tende snak.

De bed­ste hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

Læs mere om Pia Kjel­strøm Bruhn | Se mine samar­be­jdspart­nere

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook