Velkommen til Beati

For mig han­dler stress og trivsel om ind­sigt, viden og han­dling. Jeg har fokus på at finde de rette red­sk­aber til at fore­bygge, håndtere og tack­le stress og mis­trivsel, så vi øger livs- og arbejdsglæden.

Stress og trivsel er kom­plekse stør­relser — og så alligev­el ikke. Med udgangspunkt i hjer­nen formi­dler jeg viden om stress og trivsel jord­nært og hånd­gri­beligt, hvad enten

Læs om mine forskel­lige tilbud på siden — eller giv mig et kald, så tager vi en snak om, hvor­dan jeg kan hjælpe dig eller din arbejdsplads.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

De bed­ste hilsner
Pia


Jeg har mærket, hvad stress handler om

Jeg er uddan­net eksportin­geniør og arbe­jd­ede som sal­gschef for en større inter­na­tion­al virk­somhed, inden jeg selv gik ned med stress. På to døgn gik jeg fra at være fuldt arbe­jds­dygtig til ikke at vide, hvem jeg selv var — jeg kunne ikke engang over­skue at smøre mine børns madpakker. 

Jeg er nu uddan­net stress­råd­giv­er og har siden 2013 hjulpet pri­vat­per­son­er og arbe­jd­spladser med at håndtere og forstå mødet med stress og øge trivslen. Min erhvervskar­riere og mit eget møde med stress har givet mig en ind­sigt, som er helt afgørende for mit nuværende arbejde. 


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg mig på Facebook