Velkommen til Beati

For mig han­dler stress-hånd­ter­ing om både ind­sigt, viden og han­dling.

Uden omsvøb og tomme løfter guider jeg igen­nem stress-jun­glen og giv­er inspi­ra­tion til bedre fore­byggelse og hånd­ter­ing af stress. Heri­gen­nem opnår den enkelte større åben­hed og dybere forståelse for stress og end­nu vigtigere en øget livs– og arbe­jds­glæde.

Jeg tilby­der per­son­lig stress-råd­givn­ing, coach­ing og virk­somheds­for­løb. Deru­dover afhold­er jeg forskel­lige inspir­erende fore­drag og work­shops om work/life bal­ance og stress-hånd­ter­ing både til virk­somheder og pri­vate.

Min råd­givn­ing og mine fore­drag byg­ger på de erfaringer og red­sk­aber, som jeg har fået gen­nem mit eget møde med stress, hele min arbe­jdsmæs­sige kar­riere, min uddan­nelse til stress­coach og min ledelseser­far­ing.

Lad dig inspirere af min hjemme­side og kon­takt mig gerne på tlf. 71729172 for en uforplig­tende snak.

De bed­ste hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

Læs mere om Pia Kjel­strøm Bruhn | Se mine samar­be­jdspart­nere

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook