Velkommen til Beati

For mig han­dler stress-håndtering om både ind­sigt, viden og handling.

Uden omsvøb og tomme løfter guider jeg igen­nem stress-junglen og giver inspi­ra­tion til bedre fore­byggelse og hånd­ter­ing af stress. Herigennem opnår den enkelte større åben­hed og dybere forståelse for stress og endnu vigtigere en øget livs– og arbejdsglæde.

Jeg tilby­der per­son­lig stress-rådgivning, coach­ing og virk­somheds­for­løb. Deru­dover afholder jeg forskel­lige inspir­erende fore­drag og work­shops om work/life bal­ance og stress-håndtering både til virk­somheder og private.

Min råd­givn­ing og mine fore­drag byg­ger på de erfaringer og red­sk­aber, som jeg har fået gen­nem mit eget møde med stress, hele min arbe­jdsmæs­sige kar­riere, min uddan­nelse til stress­coach og min ledelseserfaring.

Lad dig inspirere af min hjemme­side og kon­takt mig gerne på tlf. 71729172 for en uforplig­tende snak.

De bedste hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

Læs mere om Pia Kjelstrøm Bruhn | Se mine samarbejdspartnere

Velkommen

Beati
Skolegade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg med på Facebook